5-2022 Kalavaroista kaivataan tarkempaa tietoa

Todennäköisesti vapaa-ajankalastajien saaliin ilmoitusvelvollisuus koskisi taimenta. Kalastuslain muutos lausunnolla olevan ehdotuksen mukaan tulisi voimaan vuoden 2024 alusta. Näin ollen vapaa-ajankalastajilla on hyvin aikaa ottaa käyttöön Omakala-sovellus ja harjoitella sen käyttöä. Sovellus on ladattavissa Google Play sekä Apple App Store -sovelluskaupoista. Kuva: Olli Saari.

Kalastuksen säätelyssä ja kalakantojen hoidossa tarvitaan tarkkaa tietoa erityisesti uhanalaisista, heikentyneistä ja laajan elinkierron omaavista lajeista. Tällä hetkellä tietoa ei saada riittävästi. Ratkaisuna ongelmaan kalastuslakia esitetään muutettavaksi siten, että vapaa-ajankalastajille säädettäisiin saaliin ilmoitusvelvollisuus tiettyjen harvoin saaliiksi saatujen lajien osalta.

Kalastuslain tarkoituksena on parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perustuen järjestää kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito. Vapaa-ajankalastajat saavat useista kalalajeista suurimman osan saaliista. Ilman tietoa heidän saaliistaan ja kalastuksestaan ei kalastusta voida säädellä ja kalakantoja hoitaa tietoon perustuen. Yleisimmin saaduista lajeista tietoa on kyllä saatavilla, mutta tarkempaa tietoa tarvitaan.

Parhaillaan 14. lokakuuta saakka lausunnolla olevassa kalastuslain muutosesityksessä lakia esitetään muutettavaksi niin, että vapaa-ajankalastajille voidaan asettaa saaliin ilmoitusvelvollisuus tarkkaan harkittujen lajien osalta säätämällä lajeista valtioneuvoston asetuksella. Esimerkiksi lohen, järvilohen, taimenen, ankeriaan ja Vuoksen vesistön nieriän ilmoitusvelvollisuudesta on keskusteltu.

Saalis- ja pyyntitiedot ilmoitettaisiin Luonnonvarakeskukselle (Luke) ja niiden käyttöä säädeltäisiin kalastajien luottamuksen säilyttämiseksi. Lukelle annettaisiin myös tehtäväksi laatia Suomen kalakantojen tilasta ja kalastuksesta koko Suomea koskeva raportti kolmen vuoden välein.

Paremman tiedon ansiosta kalastusrajoituksia voitaisiin jatkossa kohdistaa oikeisiin toimenpiteisiin ja oikea-aikaiseksi sekä samalla pyrkiä eroon rajoituksista, jotka eivät ole tarpeellisia. Myös kalakantojen hoitotoimien tuloksellisuudesta on tärkeää saada tietoa.

Kalastuslain muutos toteuttaisi pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjausta ”otetaan käyttöön vaelluskalojen saalisilmoitus koskien kaikkea saalistettua kalaa” sekä tukisi Luken kehittämän Omakala-palvelun käyttöönottoa. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan muutoksen valmistelussa on pyritty siihen, että velvoitteiden lisäksi kalastaja saisi hyötyä, esimerkiksi saamalla Omakala-palvelusta tietoa kalavaroista ja kalastusrajoituksista sekä tositteen kalastonhoitomaksun suorittamisesta.

Suomen Vapaa-ajankalastajien mielestä tietoon perustuva kalastuksen säätely ja kalakantojen hoito on välttämätöntä, mutta ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat kalalajit on syytä harkita huolella. Ennen velvollisuuden voimaan tuloa on myös syytä huolehtia ja testata tiedonkeruun työkalujen toimivuus kuntoon. Mitä yksinkertaisempi saaliista on ilmoittaa, sen varmemmin se tulee tehdyksi.

Jaana Vetikko