Luonnonvarakeskus (Luke) on julkaissut asiantuntija-arvion, miten Suomen rannikon kalalajien kalastuksen säätelyä voitaisiin kehittää. Rannikon kalakantojen tilaa ja säätelyn tehostamistarpeita ja -mahdollisuuksia on tarkasteltu raportissa lajikohtaisesti, kertoo Luke verkkosivuillaan. ”Ehdotetut toimet edistäisivät tietoon perustuvaa kalastuksen säätelyä ja lisäisivät rannikkolajeihin kohdistuvan kalastuksen kestävyyttä”, Luken erikoistutkija Mikko Olin toteaa. Kalastuksessa ja rannikkoympäristön tilassa tapahtuvat muutokset vaikuttavat kalastuksen säätelytarpeisiin….

Ruokavirasto uutisoi nettisivuillaan, että vuoden 2020 lokakuussa Kemijoen suulta pyydetyistä jokiravuista on tutkimuksissa todettu rapuruttotartunta. Tartunnan aiheuttaja on rapuruttotyyppi Pc, jota Suomessa ei ole aiemmin esiintynyt. Rapuruttotyyppejä on Euroopassa havaittu ainakin viittä erilaista, ja ne liittyvät eri rapulajeihin. Suomalaiset rapuruttotapaukset ovat tähän saakka olleet joko täplärapujen kantamaa täpläraputyyppiä Ps1 tai jokiravuissa esiintyvää rapuruttotyyppiä As, jonka…

Tarpeettomiksi käyneitä patoja puretaan kiihtyvällä tahdilla Suomessa ja ympäri maailmaa. Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahti aloittaa Kumiankosken kunnostuksen maaliskuussa. Vesilupa hankkeelle saatiin helmikuussa. Tavoitteena on luoda lisääntymispaikka ja vaellusreitti muun muassa uhanalaiselle taimenelle. Samalla Kumiankosken pituus tuplaantuu noin 50 metristä sataan metriin. “Padon purkaminen on nopea, kertaluonteinen ja pysyvä tapa palauttaa tärkeä elinympäristö uhanalaisten vaelluskalojen ja muiden…

PuuMaVesi-hankkeen kenttäkokeissa osoitettiin, että pienpuuaineksesta rakennetuilla uppopuurakenteilla pystytään vähentämään metsätalouden aiheuttamaa rehevöittävää ja liettävää kuormitusta. Puupuhdistamot lisäsivät myös pohjaeläimistön tuotantoa ja monimuotoisuutta. ”Hallittu puuaineksen lisääminen niin ojastoihin, vesiensuojelurakenteisiin, purku-uomiin, pienvesiin kuin rantavyöhykkeillekin voi merkittävästi tehostaa ravinteiden talteenottoa ja ehkäistä vesistöhaittoja”, arvioi SYKEn johtava tutkija Kari-Matti Vuori. ”Samalla elinympäristöjen monimuotoisuus kasvaa, mikä parantaa vesiluontotyyppien ja kalakantojen…

Valtioneuvosto on hyväksynyt asetuksen miljoonan euron rahoituksesta, joka myönnetään avustuksina yrityksille uusien kalaelintarvikkeiden kehittämiseen. Avustusta voivat hakea kaiken kokoiset ja kaikkien alojen yritykset, jotka haluavat toteuttaa vajaasti hyödynnettyjen kotimaisten kalojen käyttöä lisäävän tuotekehityshankkeen. ”Tavoitteena on lisätä vajaasti hyödynnettyjen kotimaisten kalojen ruokakäyttöä ja parantaa kalatalousalan työllisyyttä. Myös ilmasto ja ympäristö hyötyvät, koska kotimaisen kalan hiilijalanjälki on…

Metsähallituksen erävalvonnan vuosi 2020 oli vilkas, kun metsästyksen, kalastuksen ja retkeilyn suosio kasvoi selvästi. Silti rikkeiden määrä laski yli kolmen prosenttiyksikön verran. Erävalvonta teki yli 8 700 tarkastusta, joista 6,6 prosentissa paljastui erilaisia rikkeitä. Luvut selviävät tuoreesta vuoden 2020 erävalvontaraportista, joka kuvaa eränkäynnin luvallisuutta ja laillisuutta valtion alueilla. Ainoastaan maastoliikenteessä paljastuneet rikkeet jatkoivat kasvuaan. Yli 27…

Lasten ja nuorten luontoharrastus- ja ympäristönsuojelujärjestö Luonto-Liiton toiminnanjohtajana on aloittanut Riku Eskelinen. Uudella johtajalla on vahva kokemus ilmastokriisin ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvien ongelmien ratkaisusta. Eskelinen on ympäristöpoliittisen vaikuttamisen konkari, jolla on pitkä alan työhistoria mm. Ekokompassin toimitusjohtajana, Suomen luonnonsuojeluliiton kehityspäällikkönä, WWF:llä, sekä ympäristöministerin erityisavustajana. Hän on ollut vaikuttamassa luonnonsuojelun ja ympäristötyön koko kirjoon metsiensuojelusta luontokasvatukseen,…

Itämeren vesi lämpenee ja syvän veden lämpötilat ovat paikoin ennätyksellisen korkeita. Saaristomeren keskiosan ja Selkämeren fosforipitoisuudet kasvavat. Seurantatulokset selvisivät merentutkimusalus Arandan vuosittaisella talviseurantamatkalla tammikuussa. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Ilmatieteen laitoksen yhteistiedotteessa kerrotaan, että Itämeren syvän veden lämpötilassa on havaittavissa viimeisten 20–30 vuoden aikajaksolla jopa 2–3 asteen nousu. Arandan tämän vuoden matkan aikana mitattiin paikoin ennätyksellisen…

Metsähallitus esittää, että eräharrastukset luettaisiin työntekijöiden omaehtoisiksi liikunta- ja kulttuuriharrastuksiksi. Muutos tarkoittaisi sitä, että metsästys- ja kalastusluvat olisivat jatkossa verovapaita henkilökuntaetuja ja niitä voisi hankkia työnantajan tarjoamilla liikunta- ja kulttuuriseteleillä tai vastaavilla sähköisillä eduilla. Metsähallitus on jättänyt asiasta aloitteen Verohallinnolle. On kuitenkin mahdollista, että muutos edellyttäisi myös lakimuutosta. Aloitteen tarkoitus onkin, että tilanne selvitetään. Viime…

Vesiensuojelun ravinnekuormituskatot on mahdollista saavuttaa fosforin osalta vain toteuttamalla maatalouden suojelutoimet kaikessa laajuudessaan, kipsikäsittely mukaan lukien. Näin todetaan Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen toteuttamassa Rannikon tila -tutkimuksessa. Tutkimus mallinsi Suomen rannikkoalueen vesien tilaa vuosina 2027, 2040 ja 2070 valuma-alueella tehtävien vesiensuojelutoimenpiteiden valossa. Tutkimuksen mukaan rehevöitymisen hyvää tilaa ei laajoillakaan toimenpiteillä kyetä saavuttamaan merenhoidon tavoitevuoteen 2027…