Keväällä käynnistyneessä TurVI-hankkeessa kehitetään menetelmiä turvemaiden metsien ympäristöystävällisempään käyttöön. Hankkeessa kokeillaan eroosiota vähentäviä ojitustekniikoita ja edistetään tehokkaampien vesiensuojelumenetelmien käyttöä, kuten pintavalutusta. Turvemaiden metsäojien kunnostaminen kuormittaa vesistöjä ja aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä. Jos ojat kaivetaan kivennäismaahan asti, kiintoaineen eroosio lisääntyy, mikä kasvattaa myös kiintoaineeseen sitoutuneen fosforin aiheuttamaa kuormitusta. Ojitus myös voimistaa turpeen hajoamista. Sen seurauksena valumavesiin huuhtoutuu ravinteita…

Luonnonvarakeskuksen (Luke) Vuosina 2013–2020 toteuttama tutkimus osoittaa, että äärimmäisen uhanalainen Saimaan järvilohi on saatu lisääntymään luonnossa kunnostetussa Ala-Koitajoessa ja jälkeläisten perinnöllistä monimuotoisuutta on saatu lisättyä. Saimaan järvilohen tärkeimpiin entisiin kutujokiin kuuluvassa Ala-Koitajoessa on parannettu joen virtaamaa lisäämällä veden juoksutusta vuodesta 2013 alkaen. Luke ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen Järvi-Suomen kalatalouspalvelut ovat yhteistyössä kunnostaneet sopivaa elinympäristöä järvilohelle rakentamalla…

Etelä-Savon vesistöjen yleisimmiksi ongelmiksi koetaan muun muassa veden sameus, pyydysten limoittuminen ja veden korkeuden vaihtelut. Vesistöjen vedenlaatua halutaan parantaa konkreettisilla toimilla. Tiedot ilmenevät heinä-syyskuussa järjestetyn kaikille avoimen vesistökunnostuskyselyn vastauksista. Vesistöjen tila ja kunnostus kiinnosti laajalti ja ympäri maakuntaa. Etelä-Savon ELY-keskus sai kyselyyn yhteensä 40 vastausta, joista suurin osa tuli Virtasalmi-Joroinen kalatalousalueelta (9 kpl) ja Puulan…

Vesistökunnostajan karttapalvelu on avattu. Se tarjoaa kaikille alan toimijoille yhteisen paikan tietojen tallentamiseen. Karttapalvelusta saa kokonaiskuvan koko Suomen vesistökunnostustoimista ja niiden vaikuttavuudesta. Karttapalvelu löytyy Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) avoimen tietokannan palveluista. SYKE on toiminut karttapalvelun teknisenä toteuttajana. Jokainen alan toimija voi tallentaa palveluun tiedot tekemistään kunnostustoimenpiteistä ja lisätä sinne esimerkiksi kuvia ja raportteja. Myös tietoa vesistökunnostuksien…

Jyväskylän kaupungin luotsaama rakennussuunnittelu Tourujoen kunnostamiseksi on etenemässä loppusuoralle. Rakennussuunnitelmat valmistuvat loppusyksystä. Hankkeen tavoitteena on vaelluskalojen nousun ja lisääntymisen mahdollistaminen sekä alueen virkistyskäyttömahdollisuuksien kehittäminen suojeltu kulttuuriympäristö huomioon ottaen. Kunnostuksen suunnitteluun päätettiin ryhtyä Kankaan tehdasalueen ja vuonna 1941 rakennetun vesivoimalaitoksen toiminnan lakattua. Hanke on valtakunnallisesti merkittävä laajuutensa vuoksi. Suunnitelma elävöittää ympäristöä Tourujoen kunnostus käsittää jokiosuuden kunnostamisen…

”Kalakamera tarjoaa mahdollisuuden harvinaiseen näkyyn eli äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltavan järvilohen kutupuuhiin,” WWF:n ohjelmapäällikkö Sampsa Vilhunen sanoo. Hiitolanjoelle nousevat Suomen ainoat luonnonvaraiset järvilohet. Hiitolanjoelle asennetussa vedenalaiskamerassa tullaan suurella todennäköisyydellä näkemään Venäjän Laatokalta uineita vaelluskaloja, järvilohia ja -taimenia, joiden kutuvaellus katkeaa Suomen puolen vesivoimaloista alimpaan, Kangaskoskeen. Molemmat lajit ovat uhanalaisia, koska jokien patoaminen on estänyt niiden pääsyn…

Kaikkien vesilläliikkujien valtakunnallinen ympäristöjärjestö Pidä Saaristo Siistinä ry on lähtenyt mukaan vaikuttavuusyhteistyöhön Tuffi Films Oy:n uuden Meri on lastattu -dokumenttielokuvan puitteissa. Yhteistyön avulla halutaan nostaa Itämeren ja Suomen järvien muoviroskaongelmaa kansalaisten tietoisuuteen sekä kannustaa kaikkia lähtemään Siisti Biitsi -rantasiivoustalkoisiin. Siisti Biitsi on Pidä Saaristo Siistinä ry:n rantojensiivoustalkoo-ohjelma, joka on toiminnassa jo seitsemännettä vuotta. Tavoitteena on…

Ankeriaan rauhoitus on alkanut. Äärimmäisen uhanalaisen ankeriaan kalastus on kielletty Suomessa 1.10.–31.1. Ankerias (Anguilla anguilla) on äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltu vaelluskala, jota esiintyy Suomen merialueella ja sisävesissä, mutta joka lisääntyy Sargassomerellä Atlantilla. Euroopan ankeriaskanta on vähentynyt rajusti. EU-tasolla on säädetty, että kunkin jäsenvaltion tulee rauhoittaa ankeriaan kaupallinen kalastus vähintään kolmeksi kuukaudeksi. Suomi on venyttänyt rauhoituksen koskemaan…

Viimainen tuuli ja rankkasateen uhkakaan eivät estäneet innokkaimpia silakanlitkauksen ystäviä saapumasta Raippaluodon sillalle Suomi silakkalitkaa -tapahtumaan lauantaina 26. päivä syyskuuta. Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajien, Pilk Kingsien ja Vaasan Urheilukalastajien järjestämä päivä tarjosi paitsi kalastusta, myös muun muassa ilmaisia silakkamaistiaisia, mukavaa juttelua kalastuksesta, lasten kätköetsintää sekä opastusta silakan käsittelyyn. Mustasaaresta paikalle olivat saapuneet Sanna ja 10-vuotias Otto Rahko,…

Viherratkaisut saattavat tulevaisuudessa nousta merkittävään rooliin mikromuovin torjunnassa ja Itämeren suojelussa. Itämerihaasteen pilottiprojektin aikana testataan, voidaanko viherseinien avulla kerätä hulevedessä esiintyvää mikromuovia talteen tehokkaasti ja estää sen pääsyä vesistöihin. Helsingin Itämeren suojelutyötä koordinoiva Itämerihaaste on käynnistänyt neljä kokeilua, joilla etsitään keinoja Itämeren roskaantumisen hillitsemiseksi. Yksi kokeiluihin valituista yrityksistä on InnoGreen, joka testaa viherseinän kykyä vähentää…