Raisionjoen juuri valmistuneen kunnostushankkeen toteuttaminen tuli mahdolliseksi Turun seudun tekopohjavesihankkeen valmistuttua toistakymmentä vuotta sitten, kun jokea ei enää tarvittu raakavesilähteenä ja sen säännöstelypadot tulivat tarpeettomiksi. Käytännössä koko joen kattava kunnostushanke patojen purkamisineen nähtiin sekä kaupungin että ELY-keskuksen taholta hienona mahdollisuutena hankkeen poikkeuksellisen monitavoitteisuuden vuoksi. Hankkeen alin kunnostuskohde Huhkonkoski oli toiminut luonnollisen putouksensa vuoksi satoja vuosia…

Toista kertaa järjestetyn Seafood Innovations -kilpailun voittajat on valittu. Innovatiiviset kalatuotteet ja konseptit -sarjan voitti Hailia Nordic Oy:n Pikkukalanyhtö ja Teknologiset innovaatiot -sarjan ykkönen oli PaRAS Aqua Oy:n PaRAS kalankasvatuslaitoskonsepti. Kumpikin voittaja sai palkinnoksi 10 000 euroa. Palkinnot luovutettiin Kalatalouden Innovaatiopäivillä Helsingissä 2.11.2023. Seafood Innovations 2023 -kilpailussa etsittiin kalan käyttöä tai tarjontaa edistäviä uusia ratkaisuja…

Luonnonvarakeskuksen (Luke) vuosittain julkaisema Kalavarat-raportti kertoo mereisten kalakantojen tilasta. Tuoreen raportin mukaan Pohjanlahden silakkakannan kutevien yksilöiden biomassa putosi vuonna 2022 isojen silakoiden laihtumisten ja todennäköisten nälkäkuolemien vuoksi hieman alle vertailuarvon. Luke kertoo tiedotteessaan myös, että pääaltaan silakalla kalastuskuolevuus alitti kestävän enimmäistuoton viitearvon, ja kutubiomassa pysyi samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Itämeren kilohailikanta pieneni hieman, mutta…

Uudessa Luonnontila-verkkopalvelussa luonnon seurantatieto on tiivistetty helppotajuisiksi indikaattoreiksi, jotka kertovat elinympäristöjen tilasta ja niille tyypillisten lajiyhteisöjen kehityksestä. Palvelussa on sen avausvaiheessa noin 15 indikaattoria, jotka liittyvät muun muassa metsiin, soihin, sisävesiin, maatalousympäristöihin ja tuntureihin. Palvelua täydennetään jatkuvasti uusilla indikaattoreilla. “Ajantasainen tieto Suomen luonnon tilasta ja kehityssuunnasta on välttämätöntä, jotta voimme arvioida vaikutuksiamme luonnon monimuotoisuuteen”, muistuttaa…

Ensi vuoden kalastonhoitomaksua voi alkaa maksaa tänään keskiviikkona 1. marraskuuta. Kalastonhoitomaksusta on tullut suosittu, aineeton isänpäivälahja, jota on parhaimmillaan hankittu tuhansille isille jo marraskuun alussa. Kalastonhoitomaksu on pakollinen kaikille 18–64-vuotiaille kalastajille kaikilla vesialueilla, minkä vuoksi se sopii useille suomalaisille miehille isänpäivälahjaksi. Yli miljoona heistä kalastaa vuosittain tavalla tai toisella. Ainoastaan yhdellä ongella, pilkillä tai silakkalitkalla…

Ruunaan retkeilyalueella on rakennettu koko kesä. Taukopaikkoja on peruskorjattu Murrookoskella, Onkilammella, Haapaniskalla ja Saunaniemessä. Neitijoen ja Tetripuron sillat sekä Onkisuon pitkospuut on korjattu. Lisäksi Neitikosken esteettömän reitin peruskorjaus on aloitettu tänä syksynä lankkupolun alkupäästä. ”Ruunaan retkeilyalueen maastorakenteita, opastusta ja kalastuksen vaatimia rakenteita kunnostetaan kolmivuotisessa kehittämishankkeessa. Työt käynnistyivät tänä vuonna ja jatkuvat vuoden 2025 loppuun saakka”,…

Esiselvitys kalaston elinolosuhteita parantavan luonnonmukaisen uoman rakentamisesta Tainionkosken voimalaitoksen yhteyteen on valmistunut. Esiselvitys tehtiin yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen kanssa, ja sen toteuttivat FCG Finnish Consulting Group Oy ja Watec Oy. Esiselvityksessä tarkasteltiin kahta toteutusvaihtoehtoa luonnonmukaiselle uomalle, joista molemmat tarjoaisivat kutu- ja poikasalueita paikalliselle taimenkannalle. Yksi esiselvityksessä tutkittu vaihtoehto on ohitusuoma, joka mahdollistaisi kalojen vaelluksen voimalaitospadon…

Luonnonvarakeskus (Luke) julkaisi lokakuun lopussa uudet vapaa-ajankalastus-tilastot, joiden mukaan vapaa-ajankalastajien määrä kasvoi viime vuonna 1,8 miljoonaan. Vapaa-ajankalastus 2022 -tilaston mukaan suhteellisesti eniten lisääntyi 25–44-vuotiaiden kalastajien määrä, jossa kasvua oli yli 50 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Kalastaminen yleistyi Luken tilastojulkaisun mukaan sekä miesten että naisten keskuudessa. Miehistä kalasti 43 prosenttia ja naisista 23 prosenttia. Naisten kalastaminen…

Kalastajat ovat maksaneet lakisääteistä kalastonhoitomaksua selvästi viime vuotta tunnollisemmin. Kalastonhoitomaksuja on lunastettu tänä vuonna jo 285 000 kappaletta eli lähes kymmenen miljoonan euron edestä. Viime vuonna maksuja lunastettiin 267 000 kappaletta. Eniten kalastonhoitomaksuja ovat tänä vuonna maksaneet väestöön suhteutettuna lappilaiset, kainuulaiset ja pohjoiskarjalaiset. Suhteellisesti vähiten, mutta määrällisesti eniten kalastonhoitomaksuja ovat maksaneet puolestaan uusimaalaiset. Kalastonhoitomaksu on…

Peltojen vesienhallinnassa ollaan siirtymässä luonnonmukaisiin kuivatusmenetelmiin, kuten tulvatasanteellisiin kaksitasouomiin. Alustavien tutkimustulosten mukaan kaksitasouomat vähentävät vesien ravinnekuormaa ja lisäävät uoman rantavyöhykkeen monimuotoisuutta. Perinteiset vanhojen pelto-ojien perkaukset puolestaan lisäävät uomaeroosiota ja liettymistä ja huonontavat uomien ekologista tilaa. Valtion tuet painottuvatkin jatkossa luonnonmukaisiin kuivatusmenetelmiin. Kaksitasouomaa perustettaessa uoman reunoille muotoillaan tasanteet, joihin vesi pääsee tulviessaan nousemaan niin, ettei se…