Uhanalaisien järvilohen ja järvitaimenen kutu- ja poikasalueita kunnostetaan parhaillaan Lieksanjoella. Elokuussa alkaneiden kunnostustöiden seuraavassa vaiheessa Kattilakoskelle, Murrookoskelle ja Kirppuvirralle lennätetään helikoptereilla soraa. Kunnostusten aikana liikkumista Ruunaan retkeilyalueella ja kalastuskohteilla rajoitetaan turvallisuussyistä. Helikoptereiden avulla tehtävät sorastukset alkavat maanantaina 25.10. Kattilakoskelta, jonka jälkeen on vuorossa Murrookoski ja viimeisenä Kirppuvirta. Sorastusten arvioidaan kestävän noin 2 viikkoa, jona aikana…

Raakkuja vietiin nyt loppusuoralla olevassa Freshhabit LIFE IP -hankkeessa (2016-2022) Konneveden tutkimusasemalle lisääntymään neljästä eri joesta. Isojoen, Ähtävänjoen ja Mustionjoen raakut on saatu jo aiemmin lemmenlomansa aikana lisääntymään, mutta erittäin heikossa kunnossa olleiden Karvionjoen raakkujen osalta saatiin jännittää pitkään. Ensimmäiset raakut vietiin Karvionjoelta Konnevedelle jo vuonna 2017 ja lomalaisia täydennettiin vielä vuosi sitten noin 100…

Metsähallituksen valuma-alueprojektissa ennallistetaan koko Suomessa pilottina yhdeksää pienvesistöä. Kunnostustoimenpiteitä tehdään pienvesien lisäksi ympäröivillä suo- ja metsäalueilla. Yksi pilotin kohteista on Suomussalmen Kiantajärveen laskeva Turkkijoki. ”Toimenpiteitä ovat muun muassa suon ennallistukset, vesiensuojeluratkaisut ja vaellusesteiden poistaminen. Purokunnostustoimenpiteisiin voi kuulua mm. perattujen koskien ennallistamista, kivien ja kutusoraikkojen palauttamista sekä uomiin kertyneiden kiintoainesten poistamista.”, toteaa hankkeen projektipäällikkö Sihveri Ervasti…

Itämeren luonnonlohikantojen tila Suomessa on tällä hetkellä hyvä. Luonnonvarakeskus (Luke) havaitsi Tornionjoessa ja Simojoessa edellisvuotta enemmän lohen kesänvanhoja jokipoikasia syksyn 2021 koekalastuksissa. Jokipoikasia oli runsaasti myös Kymijoessa. Tornion- ja Kymijoelta arvioitiin viime keväänä lähteneen merivaellukselle paljon vaelluspoikasia. Tornionjoen suomenpuoleisilla koekalastusalueilla lohen kesänvanhoja poikasia oli noin 26 poikasta aarilla. Poikasten määrä nousi neljänneksen viime vuodesta ja…

Itämeren suojelusta vastaavien rantavaltioiden ministerit ja Euroopan komissio hyväksyivät tänään (20.10.) päivitetyn Itämeren suojelun toimintaohjelman, Baltic Sea Action Planin. Itämeren rantavaltiot ja EU ovat toteuttaneet toimintaohjelmaa vuodesta 2007 alkaen. Toimintaohjelma sisältää yhteiset tavoitteet ja sovitut toimenpiteet vuoteen 2030 asti. ”Tarvitsemme lisää tarmokkaita toimia Itämeren tilan parantamiseksi. Paljon on jo tehty, mutta työn vaikutukset näkyvät valitettavan…

Kalan kulutus on Suomessa suurempaa verrattaessa kulutustottumuksia EU27-maiden keskiarvoon. Suomalaisista 76 prosenttia ilmoittaa syövänsä kalaa vähintään kerran kuukaudessa, ja Suomi sijoittuu kymmenenneksi maiden kalankulutustottumuslistalla. Suomen Kalankasvattajaliiton tiedotteen mukaan enemmän kalaa kulutetaan mm. Portugalissa, Espanjassa, Kreikassa, Tanskassa ja Ruotsissa. Keskimäärin Euroopassa 64 prosenttia sanoo syövänsä kalaa vähintään kerran kuussa. Suurin osa kalasta ostetaan kaupoista ja valmistetaan…

Urho Kekkosen ja Lemmenjoen kansallispuistoissa sekä Sompion luonnonpuistossa on kesän 2021 aikana kunnostettu retkeilijöitä palvelevia rakenteita ahkerasti. Kunnostuksen kohteeksi ovat päässeet niin tuvat, lintutornit, liiterit kuin riippusiltakin. Kunnostustöillä vastataan kasvaviin käyntimääriin. Urho Kekkosen kansallispuiston ja Lemmenjoen kansallispuistojen käyntimäärät ovat kasvaneet tasaisen vahvasti useita vuosia putkeen. Tammikuun ja heinäkuun välisellä ajanjaksolla kasvu Urho Kekkosen kansallispuistossa oli…

Huhkon pato avataan virallisesti keskiviikkona 20. lokakuuta. Pato on tämän ja viime vuoden aikana luonnonmukaistettu pohjapadoiksi ja Raisionjoen ekologista tilaa on parannettu kalaportailla. Nyt toissa kesänä aloitettu urakka on viimeistä kaidetta myöten valmis. Huhkon padon kunnostaminen on ensimmäinen osa Raisionjoen ennallistamishankkeesta, jossa joen viisi patorakennetta muutetaan luonnonmukaisiksi pohjapadoiksi ja koskialueita palautetaan näkyviin. Huhkon lisäksi luonnonmukaistetaan…

Pienet virtavedet ovat laaja-alaisesti hyvin heikossa tilassa, selviää uuteen paikkatietoaineistoon perustustuvista arvioista. Tilaa heikentävät erityisesti maatalous- ja metsämaiden mittavat ojitukset ja vuosikymmenten saatossa toteutetut perkaukset ja uomien suoristamiset. Uusi pienvesien paikkatietoaineisto on kaikkien saatavilla Suomen ympäristökeskuksen SYKEn verkkopalvelussa. Tietoja voidaan hyödyntää huonokuntoisten pienten virtavesien paikallistamisen ja kunnostuskohteiden priorisoinnin apuna. ”Monet pienten virtavesien uomista on suoristettu…

Maa- ja metsätalouden vesistökuormituksen ennustetaan entisestään kasvavan ilmastomuutoksen edetessä. Yksi keino valumavesien puhdistamiseen suuressakin mittakaavassa voisi olla uppopuupuhdistamo. PuuValuVesi-hankeessa puupuhdistamoja aletaan testata viidellä valuma-alueella eri puolilla Suomea. Aiemmin puhdistamoja on testattu muun muassa turvemetsien laskeutusaltaissa. Tulosten mukaan puupuhdistamo vähensi tulva-ajan kiintoainekuormitusta lähes 80 prosenttia. ”Ilmastonmuutoksen edetessä valunta- ja kuormitushuiput äärevöityvät ja nykyiset vesiensuojelukeinot uhkaavat jäädä…