Kotkan kansallinen kaupunkipuisto on palkittu Suomen parhaana maisemahankkeena 2018. Kyseessä on upea yhdistelmä Kotkan puistoja, vesistöjä ja arkkitehtuurin parhaita paloja. Palkinnon luovutti asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen Helsingissä perjantaina 19. lokakuuta. ”Kotkan kansallinen kaupunkipuisto on ainutlaatuinen kokonaisuus ja hieno käytännön esimerkki kaupungin sitoutumisesta viher- ja virkistysalueiden kehittämiseen. Kotkassa on luotu korkeatasoista kaupunkiympäristöä oivaltavan suunnittelun…

Luonnonvarakeskus (Luke) on laatinut Iijoen vesivoimalaitoksille lohenpoikasten alasvaellusreittien yleissuunnitelman. Suunnitelma on merkittävä pilotti, jonka perusteella kohti merta vaeltavat lohenpoikaset voidaan ohjata turvallisesti ja nopeasti voimalaitosten ohi. Suunniteltu alasvaellusreitti koostuu kahdesta osasta: yläkanavaan sijoitettavasta ohjausaidasta sekä voimalaitoksen yhteyteen sijoitettavasta alasvaellusväylästä. Vesivoimaloiden yläkanavien ohjausratkaisuksi suositellaan kelluvaa, 2-3 metriä korkeaa ohjausaitaa. Alasvaellusväyliksi on hahmoteltu putkiratkaisuja, joiden alkupäät sijoitettaisiin…

Suomessa on runsaasti luonnonkalaa, jonka käyttöä voi lisätä turvallisesti. Tämä selviää tuoreesta tutkimuksesta, jonka aikana kerättiin ja tutkittiin yli tuhat kalaa Suomen tärkeimmiltä ammattikalastusalueilta yleensä kunkin lajin kalastussesonkina. Näytteistä analysoitiin dioksiinien, PCB-yhdisteiden, PBDE-yhdisteiden, PFAS-yhdisteiden, raskasmetallien ja arseenin pitoisuudet. Tulosten mukaan useimmissa kotimaisissa kaloissa on erittäin vähän ympäristömyrkkyjä. Tällaisia kaloja ovat mm. siika, muikku ja särki…

Maa- ja metsätalousministeriössä on valmisteltu esitys kalastuslain muuttamiseksi. Keskeinen muutosehdotus koskee joidenkin uhanalaisten ja taantuneiden kalalajien laittomaan pyyntiin liittyvän seuraamusjärjestelmän kehittämistä. Lisäksi halutaan esimerkiksi parantaa Ylä-Lapin asukkaiden kalastusmahdollisuuksia. Kalastuslain rikkomiseen liittyvään seuraamusjärjestelmään esitetään eräiden uhanalaisten ja taantuvien kalalajien osalta lisättäväksi seuraamus, jonka mukaan laittoman pyynnin yhteydessä kalastetun kalan arvo voitaisiin tuomita menetetyksi valtiolle lajinsa edustajana….

EU:n rahoittama CWPharma-projekti tutkii lääkeainejäämiä kuudesta Itämeren alueen jokivesistöstä. Tavoitteena on saada nykyistä tarkempi käsitys Itämereen kulkeutuvien lääkeaineiden päästöistä ja päästölähteistä sekä lääkeaineiden määristä Itämeressä. Suomessa näytteitä on otettu Vantaanjoen vesistöstä. ”Näytteitä on otettu kuudesta jokivesistöstä ja useilta jätevedenpuhdistamoilta Latviassa, Puolassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa ja Virossa. Näytteiden avulla arvioimme lääkeaineiden kokonaispäästöjä Itämereen,” kertoo projektia johtava…

Juuri käynnistyneessä PuuMaVesi-hankkeessa tutkitaan puuta hyödyntävän uuden biologisen puhdistusmenetelmän tehoa useilla koealueilla Keski-Suomessa ja Etelä-Karjalassa. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa esimerkiksi metsätalouden valumavesiä voitaisiin kiertotalouden hengessä puhdistaa puuaineksella kuten hakkuutähteillä ja pienpuulla. Hankkeen tuloksia voidaan jatkossa hyödyntää ojitusten, hakkuiden ja luonnonhoitohankkeiden ja vesistökunnostusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Metsätalouden vesiensuojelussa menetelmä on luonnonmukainen, halpa ja oletettavasti pitkälti huoltovapaa….

Kaikuluotauksen soveltuvuus kalakantojen arviointiin vaihtelee järvestä, kalapopulaatiosta ja ajankohdasta riippuen. Erityisesti suurta vaihtelu on Pohjois-Lapin kirkkaissa ja karuissa järvissä, joissa vuoden- ja vuorokaudenaika vaikuttavat ratkaisevasti kaikuluotauksen onnistumiseen. Suomessa kaikuluotausta on käytetty jo pitkään muikkukantoja arvioitaessa, mutta menetelmä sopii hyvin myös sameiden Etelä-Suomen järvien kuorekannoille. Sameissa järvissä esiintyy kuitenkin runsaasti sulkasääsken toukkia, jotka aiheuttavat suuren virheen…

Ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin uhanalaiset vaelluskalat pääsevät tänä syksynä nousemaan ihanteellisille lisääntymisalueilleen Siuntion Kirkkojokeen, kun WWF ja Uudenmaan ELY-keskus rakentavat jokeen luonnonmukaiset kalatiet. Kahden padon ohi kulkevat kalatiet valmistuvat syksyn aikana. Lempansån kosket Siuntion Kirkkojoessa ovat erinomainen lisääntymisalue taimenille. Jokeen rakennetut kaksi patoa ovat kuitenkin estäneet vuosikymmenten ajan äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen nousun koskille lisääntymään. Meritaimenelle jokainen…

Pohjois-Savossa Leppävirralla sijaitsevan Konnuskosken alueen Pirttikoskella tehdään syyskuun aikana suuria taimenen elinympäristöjen kunnostustöitä. Metsähallitus istuttaa Konnuskoskella säännöllisesti taimenen pienpoikasia. ”Pirttikoskella taimen lisääntyy jo nyt jonkin verran luontaisesti. Kutusorastuksen tarkoitus on lisätä taimenen lastenkamarialueita ja tukea siten luontaista lisääntymistä”, kertoo Metsähallituksen Itä-Suomen vapakohteiden suunnittelija Eero Hartikainen. Kunnostustyöt etenevät niin, että ensin Pirttikoskesta kartoitetaan ja merkitään sorastuspaikat….

Suomen ympäristökeskuksen Meriroskahaaste-kilpailussa etsittiin ratkaisuja, joilla voidaan vähentää Itämereen päätyvän roskan määrää. Voittajakolmikko Paptic Oy, VTT:n PlastBug-tiimi ja Pidä Saaristo Siistinä ry sai yhteensä 32 000 euroa Itämeren pelastamisen vauhdittamiseksi. Meriroskahaaste huipentui finaaliin Suomen luonnon päivänä lauantaina 25. elokuuta, kun kisan kymmenen finalistia esitteli ratkaisunsa Allas Sea Poolilla Helsingissä. Ideat liittyivät muun muassa kosmetiikkateollisuuden muovipäästöjen…