Vattenfallin omistaman Hietamankosken vesivoimalaitoksen kalatie on valmistunut. Vattenfall vastaanotti kalatien tiistaina 19. toukokuuta ja se otettiin välittömästi käyttöön. Myös kalatien toimivuuden seuranta kameroilla aloitettiin samanaikaisesti. Äänekoskella sijaitsevan Hietamankosken kalatie on Vattenfallin omistamista Saarijärven reitille rakennettavista kalateistä ensimmäinen. Kalatien käyttöönotto palauttaa 1960-luvulta lähtien katkoksissa olleen vaelluskalojen kulkuyhteyden voimalaitoksen padon ohi. ”Kalatie on Vattenfallille Suomessa merkittävä investointi…

Pidä Saaristo Siistinä ry (PSS) lanseerasi uuden mobiiliystävällisen Roope-kartan, joka helpottaa kestävää vesillä liikkumista. Sen avulla selviää esimerkiksi, mistä löytyy PSS:n imutyhjennysasema tai jätepiste. Roope-palvelut ovat Pidä Saaristo Siistinä ry:n vesilläliikkujille tarjoamia ja ylläpitämiä palveluita merialueilla ja Järvi-Suomessa. Roope-palvelut edesauttavat vesistöjemme puhtautta ja roskattomuutta sekä vähentävät rehevöitymistä. Palveluihin kuuluu muun muassa jätepisteitä, kuivakäymälöitä, veneiden käymäläjätteiden…

Suomen vesissä esiintyvät kalalajit ja -kannat pyritään turvaamaan kalastuksensäätelyllä ja kalakantojen hoidolla. Jos laji uhanalaistuu tai häviää, apu lajin palauttamiseen voi löytyä Luonnonvarakeskuksen (Luke) emokalaparvista tai maitipankista. ”Tällaisissa tapauksissa emokalaparvet mahdollistavat kalalajien ja -kantojen poikastuotannon luonnonvesiin tehtäviä istutuksia varten”, kertoo Luken johtava asiantuntija Petri Heinimaa. Emokalaparvet perustetaan luonnonkaloista Emokalaparvet perustetaan luonnonvesistä pyydystetyistä kaloista. Tavoitteena on,…

Oulun Energia istuttaa Oulujokeen tänä keväänä noin kuusi miljoonaa vastakuoriutunutta vaellussiian poikasta. Luonnonvarakeskus (Luke) ja Montan Lohi Oy värimerkitsevät poikaset, minkä avulla Luke tutkii vaellussiian luonnontuotannon määrää voimalaitoksen alapuolisella alueella. Oulujoen istutukset ovat osa Merikosken istutusvelvoitetta, jonka tarkoituksena on korvata joen rakentamisen aiheuttamia haittoja kalataloudelle, ylläpitää Oulujoen siikakantaa ja mahdollistaa siian kalastus. Vastakuoriutuneet poikaset merkitään…

Uusi vesiliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020. Se ajanmukaistaa ja kokoaa yhteen vesiliikenteen liikennesäännöt ja liikennemerkit. Uudistuksen tavoitteena on lisätä vesiliikenteen turvallisuutta ja vastuullista veneilyä sekä mahdollistaa vesiliikenteen automaatio eli esimerkiksi miehittämättömät veneet. Uudistuksella myös selkeytetään vesiliikenteen viranomaisten rooleja ja tehtäviä sekä vesiliikennelain ja merilain suhdetta. Vesiliikenteen säännöt koskevat lähtökohtaisesti sekä kauppamerenkulkua että huviveneilyä, kun taas merilaissa…

WWF Suomi, Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Pidä Saaristo Siistinä ry (PSS) aloittivat tällä viikolla muoviroskakiertueen, jolla kerätään uutta tietoa rantojemme mikro- ja makromuoviesiintymistä. Näytteitä haetaan rannoilta, joilla vastaavaa ei ole ennen tehty. Näytteenottajat haarukoivat jokaiselta rannalta alueen tai alueet, joilta he keräävät ja tilastoivat joka ikisen 0,5 senttimetriä isomman muovisilpun ja -esineen. Jos rannat ovat…

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Board, WWF Suomi ja Pohjois-Savon ELY-keskus ovat aloittaneet Äänekoskella sijaitsevan Mämmenkosken kalataloudellisen kunnostuksen. Mämmen osakaskunnan kanssa toteutettavan hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa kalojen nousu Kuhnamosta Ala-Keiteleeseen ja järvitaimenen luontainen poikastuotanto koskessa. Kunnostuksessa avataan kaksi taimenien nousun esteenä olevaa patoa, joista toiseen rakennetaan virtaaman hallinnan ja kalan nousun mahdollistava juoksutusrakenne. Lisäksi kunnostetaan ja…

Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteen mukaan veneestä kalastus Suomen rajajoilla on mahdollista 14.5.2020 alkaen. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti Ruotsin rajan ylittäminen Tornionjoella ja Norjan rajan ylittäminen Tenolla on jälleen sallittua veneellä kalastaessa. Valtioneuvosto päätti 7.5.2020 sisärajavalvonnan jatkamisesta ja rajanylitysliikenteen rajoittamisesta 14.6.2020 asti. Samassa yhteydessä rajanylitysmääräyksiä muutettiin niin, että sisärajan ylittäminen Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan…

Metsähallituksen ja Zoneatlaksen tuottama sosiaalinen karttapalvelu Retkikompassi on otettu uudistettuna käyttöön myös Urho Kekkosen ja Nuuksion kansallispuistoissa. Viime syksystä se on ollut koekäytössä Evon ja Ruunaan retkeilyalueilla. Retkikompassi lisää vuorovaikutusta retkeilijöiden ja Metsähallituksen välillä ja vahvistaa osaltaan Metsähallituksen digitaalista ajantasaista asiakaspalvelua. “Tuomalla palvelun saataville suosittuun Nuuksioon voimme tarjota isommalle yleisölle mahdollisuuden vaikuttaa Retkikompassin tulevaisuuden suuntaan”,…

Etelä-Savon virtavesissä olevia vesistörakenteita inventoitiin vuosina 2018-2019. Tavoitteena oli selvittää vesistörakenteiden tila ja aiheuttavatko rakenteet esteitä kalojen vaellukselle. Työssä käytiin läpi vanhoja mylly- ja sahapaikkoja. Myös käytössä olevien vesivoimalaitosten ja käytöstä poistuneiden ja vesistöstä mahdollisesti jo hävinneiden tai purettujen rakenteiden nykytilaa selvitettiin. Etelä-Savossa on noin 250 vesistöpatoa, joista noin 60 on kiinteitä pohjapatoja. Kaikista padoista…