Kutuvalmiita järvilohia ja -taimenia on seurattu radiotelemetrian avulla kolmena viime vuotena Lieksanjoella. Tutkimuksella selvitetään, kutevatko voimalapatojen yli siirretyt emokalat niille kunnostetuilla koskialueilla. Kalojen paikannuksien avulla saadaan myös tietoa niiden liikkeistä joessa ja uusista kaloja kiinnostavista kutupaikoista. Seurantatietoa käytetään kalojen luontaisen lisääntymisen tukemiseen ja kalakantojen hoitamiseen. Vuodesta 2017 kaikki Lieksankosken voimalan alapuolelta pyydetyt järvilohen ja -taimenen…

Maan parhaat hauenkalastajat esittelevät taitojaan ja ottavat mittaa toisistaan paraikaa Youtubessa että AlfaTV:ssä pyörivässä PikeMasters -kalastussarjassa. Sarjassa on mukana yhteensä kuusi kahden hengen joukkuetta, jotka koostuvat toinen toistaan kokeneemmista taitavammista vapakalastajista. Ohjelmassa kalastetaan kolmessa eri kohteessa kolme päivää, joiden aikana kilpailijat yrittävät saada viisi mahdollisimman pitkää haukea. Ne mitataan ja yhteistulosten perusteella jaetaan pisteet, jotka…

Pohjoisen havumetsävyöhykkeen järvistä vapautuvien kasvihuonekaasujen merkitys ilmastonmuutokseen tunnetaan vielä huonosti. Erityisesti järvien dityppioksidia on tutkittu vain vähän verrattuna hiilidioksidi- ja metaanipäästöihin. Tuore suomalaistutkimus osoittaa, että järvien vuotuiset dityppioksidipäästöt on otettava huomioon arvioitaessa järvien ilmastollista merkitystä. Dityppioksidi tunnetaan myös nimellä ilokaasu ja se on hiilidioksidia ja metaania voimakkaampi kasvihuonekaasu. Suomen ympäristökeskuksen, Itä-Suomen yliopiston, Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin…

Tornionjoella lohien tiamiinitasot (B1-vitamiini) eivät terveiden ja haavaisten kalojen kudoksissa eronneet merkittävästi toisistaan kesällä 2019. Ruokaviraston tutkimissa nousulohissa tiamiinipitoisuudet olivat myös sellaisella tasolla, jonka ei tiedetä aiheuttavan lohikalojen tasapainohäiriöitä. Ruokaviraston mukaan voidaan kuitenkin pitää hyvänä sitä, ettei ihohaavaisilla lohilla todettu tiamiinin puutetta, jota pidettiin yhtenä mahdollisena syynä Tornionjoen lohia viime vuosina vaivanneeseen sairauteen. Ruokavirasto pyrki…

Tuoreimmassa uhanalaisuusarvioinnissa Suomen merialueilla tavattavista levistä 10 arvioitiin uhanalaiseksi tai silmälläpidettäviksi. Tiedon puutteen johdosta peräti 39 lajin kohdalla arviota ei kyetty tekemään. Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnin tulokset julkaistiin maaliskuussa 2019. Ensimmäinen kattava arvio Suomen levien uhanalaisuudesta kertoo tiedonpuutteista, mutta myös levien uhanalaisuudesta. Uhanalaisuusarvio nosti esiin rehevöitymisestä kärsivät näkinpartaislevät ja kalliopohjien kookkaat punalevät ja ruskeat levät. Arviointi…

Jo perinteeksi muodostuneet turotapahtumat järjestettiin taas loppiaisviikonloppuna. Vaasassa oli vuorossa jo neljäs kaikille avoin turotapahtuma ja Kokkolassa turoja upotettiin nyt kolmatta kertaa. Etenkin kaupungeissa on rantojen rakentamisen myötä hävinnyt paljon ruovikoita ja muita sopivia kutualueita. Joulukuusista tehtävien turojen avulla voidaan osittain korvata puuttuvia kutupaikkoja. Kokkolan turotapahtuma järjestettiin sunnuntaina 5.1. Tapahtumapaikkana oli entuudestaan tuttu Isokari eli…

Toimenpiteet vaelluskalojen palauttamiseksi Iijoen vanhaan luonnonuomaan tuottavat tulosta. Uiskarin kalatietä pitkin vanhaan uomaan on kolmen seurantavuoden aikana noussut vuosi vuodelta enemmän kaloja. Lohi myös kutee sekä lisääntyy siellä luontaisesti ja isoimmat poikaset valmistautuvat jo merivaellukselle. Merkittävät askeleet kohti lohen luonnonkiertoa on Iijoen vanhan luonnonuoma -hankkeen ansiota. Iijoen Raasakan vanhaa uomaa kehitetään kalan nousun ja virkistyskäytön…

Jyväskylän yliopiston dosentti Sami Taipale tutkijaryhmineen on julkaissut artikkelin, jossa selvitetään polyeteenin hajoamista. Tutkijoita kiinnosti, voisivatko kompleksisia humusyhdisteitä hajottavat mikrobit omata kyvyn toimia myös muovipolymeerien hajottajina. Tutkimushypoteesi osoittautui oikeaksi, sillä humusvesien mikrobit leimautuivat muovista jopa voimakkaammin kuin kirkkaiden järvien mikrobit. Tutkimuksen tulos voi olla merkittävä aikana, jolloin muovijätteen määrä kasvaa jatkuvasti ja vesistöihin päätyvät mikromuovit…

Varsinais-Suomen ja Pohjois-Savon ELY-keskukset ovat asettaneet kalastusrajoituksia Savitaipaleen ja entisen Suomenniemen Kuolimojärvelle. Kalastusrajoitukset astuvat voimaan 1.1.2020 alkaen. ELY-keskusten päätökset noudattavat laajapohjaisen Saimaannieriän seurantaryhmän esityksiä asetettavista kalastusrajoituksista. Isoselän rauhoitusalueen pinta-ala kasvaa ja tiedossa olevat saimaannieriän lisääntymisalueet kuuluvat jatkossa rauhoitusalueeseen. Morruuvuorenselälle perustettiin myös laajat syvännealueet kattava rauhoitusalue, jossa kielletään verkkokalastus, viehekalastus ja pilkkiminen. Vuodesta 2022 alkaen kalastusrajoitukset…

Abu Garcian ja Berkleyn Pro -kalastaja Fredrik Harbort onnistui saamaan yhden tämän vuoden suurimmista hauista Euroopassa. Peräti 137-senttinen hauki iski hänen tarjoilemaansa Abu Garcian uuteen Beast Twintail -kalajigiin joulukuun puolivälissä. Saksalainen ”Freddy” Harbort tunnetaan kalastajana, joka on nähnyt paljon vaivaa pyytääkseen suuria petokaloja eri puolilta maailmaa. Joulukuun puolivälissä hän oli yhdessä ystävänsä kanssa pienellä saksalaisella…