Suomen ympäristökeskus selvitti elokuussa Suomen merialueiden tilaa. Suomenlahden syvät pohjat olivat hapettomia ja rannikon syvien pohjien happitilanne oli heikentynyt, mikä heijastui myös kohonneina fosfaattifosforin pitoisuuksina ja vähentyneenä pohjaeläinten määränä. Saaristomeren happi- ja pohjaeläintilanne oli selvästi parempi kuin Suomenlahdella. Suomenlahden levämäärät näyttävät vähentyneen jokavuotisesta sinilevien esiintymisestä huolimatta. Itämereen tuli 2010-luvulla suuria suolapulsseja Pohjanmereltä, joiden vaikutukset Suomenlahdella…

Teksti: Ismo Malin Kuusamon Kuusinkijoella on valmisteilla Kuusinkijoki Kuntoon ry:n alulle laittama hanke vapauttaa taimenen nousu Kuusinkijoella kaikista esteistä yläpuolisille kutualueille. Tavoitteena on ostaa Koskienergian omistama Myllykosken voimalaitos, tehdä siitä museo ja siirtää vedenjuoksutus voimalaitoksen ohi Piilijoen kautta pääuomalle. Kun vesi ohjataan takaisin tähän asti kuivana olleeseen Piilijokeen, taimenet pääsevät vaeltamaan Kuusingin pääuomasta aina latvavesille…

Peltojen kipsikäsittelyn ja kipsineuvonnan haku on auennut koko maassa. Kipsikäsittely on viljelijälle maksutonta ja verovapaata eikä vaikuta maataloustukiin. Kipsin hakuun soveltuvia alueita on Pohjois-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Hämeen, Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten alueilla. KIPSI-hankkeen karttapalvelusta voi tarkastaa, sijaitsevatko omat peltolohkot kipsitukikelpoisella alueella. Varsinais-Suomen ELY-keskus on koordinoinut KIPSI-hanketta Saaristomeren valuma-alueella vuodesta 2019 alkaen, ja vuonna…

Teksti: Ismo Malin, Kuvat: Magen Entertainment Viime viikolla sai voimalaitospatojen purkamisesta kertova Dambusters-elokuva Suomen ensi-iltansa Imatralla, Joensuussa ja Helsingissä. Elokuvassa vieraillaan viidessä Euroopan maassa tutustumassa paikallisiin padonpurkuhankkeisiin. Varsinkin Yhdysvalloissa jo vuosikymmeniä jatkunut patojen purkamisbuumi on rantautunut myös eri puolille Eurooppaa, kun virtavesien vapauttamista vaativat kansalaiset ja järjestöt ovat ryhtyneet tositoimiin. Dambusters-elokuva kertoo heidän jopa sankarillisena…

Muoviroskan määrä merissä kasvaa kiihtyvää vauhtia, ja ongelmaan haetaan ratkaisua kansainvälisestä muoviroskasopimuksesta. WWF:n teettämän kyselyn mukaan enemmistö ihmisistä kannattaa sitovaa kansainvälistä muoviroskalainsäädäntöä. YK:n jäsenvaltioiden edustajista koostuva neuvottelukomitea kokoontuu 28.11.–2.12. Uruguayhun muoviroskaneuvotteluihin. Neuvottelut ovat ensimmäinen askel prosessissa, jonka lopputuloksena on tarkoitus saada aikaan kansainvälinen muoviroskasopimus vuonna 2024. Myös Suomi osallistuu muoviroskaneuvotteluihin. Sitovaa kansainvälistä sopimusta tarvitaan, sillä…

Metsähallitus on toteuttanut Temmesjoella Pohjois-Pohjanmaalla huomattavan jokiuoman ennallistamishankkeen luonnonsuojelualueilla. Urakan aikana noin viisi kilometriä oikaistua jokiuomaa palautettiin kohti alkuperäistä rakennettaan. Töistä on hyötyä sekä luonnon monimuotoisuudelle että alueen virkistyskäytölle. Mittakaavaltaan ainutlaatuiset ennallistamistyöt toteutettiin Temmesjoella kahdessa kohteessa. Loukkuneva-Isonevan suojelualueella Limingassa ennallistettiin kaksi kilometriä, Veneneva-Pelson suojelualueella Siikalatvassa reilu kolme kilometriä jokiuomaa. Oikaisut ja ruoppaukset heikensivät joen tilaa…

Metsähallituksen julkaisema saimaannorpan kanta-arvio vuodelle 2022 on noin 430–440 yksilöä. Kanta on kasvanut noin kymmenellä yksilöllä kahteen aikaisempaan vuoteen verrattaessa. Kevättalvella Saimaalle syntyi 92 kuuttia, mikä on muutama enemmän kuin viime vuosina. Aikaisin tullut jääpeite ja vankat lumikinokset tarjosivat saimaannorpille hyvät pesimäolosuhteet, minkä ansiosta pesäpoikaskuolleisuus jäi vähäiseksi. Kanta vahvistunut erityisesti levinneisyysalueen reunoilla Norppakanta on vahvistunut…

Pelasta Itämeri -palkinto jaetaan Vene 23 Båt -messuilla perjantaina 17.2.2023. Palkinnolla tahdotaan kiinnittää huomiota Itämeren tilaan ja palkita taho, joka on tehnyt arvokasta työtä ympäristön hyväksi. Palkinnon saa innovaatio, ajatusmalli tai keino, joka vaikuttaa merien ja vesistöjen ekologisen tilan parantumiseen. Palkinnon saajia voi ehdottaa tammikuun loppuun asti. Suomen Messusäätiön 20 000 euron Pelasta Itämeri -palkinnon…

Kesäkuussa käynnistetyssä Purohelmi-hankkeessa pyydettiin kansalaisia ehdottamaan luonnontilansa menettäneitä puroja ennallistettavaksi Pohjois-Savossa. Purojen ennallistaminen on osa Helmi-ohjelmaa, jonka päätavoite on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa heikentyneiden elinympäristöjen tilaa. Ilmoituksia ja ehdotuksia kunnostettaviksi puroiksi tuli yli sata. Alkukarsinnat maastokauden inventointiin tehtiin karttatarkastelun perusteella, jossa katsottiin muun muassa puron maankäytön nykytilaa ja historiaa sekä puron kunnostukseen vaikuttavia…

Merkittävimpänä muutoksena kalastuslaissa olisi tietyissä tilanteissa mahdollisuus valtioneuvoston asetuksella asettaa uhanalaisten, heikentyneiden ja laajan elinkierron omaavien lajien osalta saaliin ilmoitusvelvollisuus vapaa-ajankalastajille. Ehdotettu laki tulisi voimaan 1.1.2024. Eduskunnalle annetun esityksen mukaan kalastuslakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset, joiden nojalla vapaa-ajankalastajat voitaisiin velvoittaa tietyissä tilanteissa ilmoittamaan saalis- ja pyyntitietonsa Luonnonvarakeskukselle. Pelkkä lakimuutos ei velvoittaisi kalastajia ilmoittamaan saaliistaan. Sen sijaan…