Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnon virkistyskäytön strategiasta

Kalastaminen on yksi merkittävimmistä luontoliikunnan muodoista maassamme. Kuva: Jaana Vetikko.

Luonnon virkistyskäyttöstrategialla pyritään tekemään luonnossa virkistymisestä kansallinen menestystekijä. Yhä useamman suomalaisen toivotaan löytävän itselleen sopivia tapoja olla ja liikkua luonnossa. Strategiassa kiinnitetään erityistä huomiota lähiluonnon saavutettavuuteen, luonnossa liikkumisen kansanterveydelliseen näkökulmaan sekä yhteistyön vahvistamiseen.

”Luonnon virkistyskäyttö on saamassa ensimmäistä kertaa oman kansallisen strategiansa. Strategia tulee tarpeeseen, sillä varsinkin koronapandemian aikaan yhä useampi on löytänyt luonnossa liikkumisen arvon. Myös kansallispuistojen kävijämäärät ovat kasvaneet koko 2000-luvun ajan”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Luonnon virkistyskäytön strategian tavoitteena on tuoda virkistyskäytön hyötyjä suomalaisten tietoon ja käyttöön. Strategia valmistellaan tänä vuonna laajapohjaisessa yhteistyössä ja se ulottuu vuoteen 2030.

Lausuntoja strategialuonnoksesta pyydetään 22.10. mennessä osoitteessa lausuntopalvelu.fi.
Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset. Luonnon virkistyskäytön strategian on määrä valmistua vielä vuoden 2021 aikana.

Luonnon virkistyskäytön strategiset tavoitteet

Strategisiksi tavoitteiksi esitetään lähiluonnon saavutettavuutta sekä kansanterveyden edistämistä luonnon virkistyskäytön avulla. Tavoitteena on, että lähiluonto on Suomessa yhdenvertaisesti kaikkien saavutettavissa. Luonnossa liikkuminen ja oleminen halutaan ottaa nykyistä vahvemmin osaksi kansanterveystyötä.

Strategian avulla tähdätään luonnon virkistyskäytön yhteistyön vahvistamiseen. Tavoitteena on myös tunnistaa ja vahvistaa tiedollisia ja taloudellisia resursseja kysyntälähtöisesti. Yksi konkreettinen toimenpide on kansallisen ulkoilutietopalvelun tuottaminen, joka tarjoaisi kattavasti tietoa ulkoilumahdollisuuksista ja -palveluista sekä yhteistyötä edistävän koordinaatioelimen perustaminen.

Kaikessa virkistyskäytössä vaalitaan luonnon kestävyyttä kunnioittamalla luontoa ja sen monimuotoisuutta sekä huolehtimalla luonnon kantokyvystä.

Strategialuonnosta valmisteltu laajassa yhteistyössä

Luonnon virkistyskäyttöstrategiaa on valmisteltu ympäristöministeriön koolle kutsumassa työryhmässä ja työpajoissa. Strategian laajapohjaisessa valmistelussa on myös hyödynnetty sidosryhmien ja kansalaisten vastauksia oikeusministeriön otakantaa.fi-palvelussa.

Vastauksia kertyi yhteensä 8074. Laaja osallistaminen on ollut perusteltua, sillä luonnon virkistyskäyttö koskettaa lähes kaikkia suomalaisia.

Strategiatyön ohjausryhmään on osallistunut seitsemän eri ministeriötä, Metsähallitus Luontopalvelut, ELY-keskusten ympäristövastuualue, Kuntaliitto, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto sekä Ulkoilufoorumi, jonka 17:ä jäsenjärjestöä edustaa Suomen Latu.