Perhonjoen Pirttikosken alueen kunnostuksen yleissuunnittelu alkamassa – voimalapadon purkamiseksi ja koskialueen ennallistamiseksi on perustettu suunnitteluryhmä

Perhonjoen Pirttikosken ennallistamishankkeen suunnittelu edellyttää erittäin monipuolista tarkastelua, sillä Pirttikosken sijainti keskellä Kaustisen kuntataajamaa vaikuttaa laajasti alueen vesimaisemaan, Perhonjoen virtaamavaihtelut ovat suuria ja voimala-alueella on pitkä historia. Kuva: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Eero Mäenpää.

Perhonjoen Pirttikosken nykyisen voimalapadon purkamiseksi ja koskialueen ennallistamiseksi on perustettu suunnitteluryhmä, jonka tavoitteena on yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa edistää hankkeen jatkosuunnittelua.

Perhonjoen Pirttikosken nykyisen voimalapadon purkamiseksi ja koskialueen ennallistamiseksi on perustettu suunnitteluryhmä, jonka tavoitteena on yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa edistää hankkeen jatkosuunnittelua.

Hankkeen suunnittelu edellyttää erittäin monipuolista tarkastelua, sillä Pirttikosken sijainti keskellä Kaustisen kuntataajamaa vaikuttaa laajasti alueen vesimaisemaan, Perhonjoen virtaamavaihtelut ovat suuria ja voimala-alueella on pitkä historia. Nyt käynnistettävällä yleissuunnittelulla pyritään löytämään paras vaihtoehto hankkeen toteutukselle.

Keskeisten sidosryhmien osallistaminen tärkeää

”Mahdollisuudesta ostaa voimala sekä purkaa nykyinen voimalaitospato ja ennallistaa koskialue on jo tiedotettu ja asiaa esiteltiin kuntalaisille yleisötilaisuudessa viime marraskuussa. Hankkeen toteutusvaihtoehdoista ei ole kuitenkaan ole ollut tarjota vielä mitään konkreettista. Keskeisten sidosryhmien osallistaminen vaihtoehtojen tarkastelemiseksi koettiin tärkeänä heti alusta asti”, toteaa Perttu Tamminen Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Alueen ranta-asukkaiden kannalta tärkeää on toteuttaa hanke niin, että Pirttikosken yläpuolisen vesialueen vedenpinnan taso ja sen vaihtelut eivät muutu merkittävästi nykyisestä. Myös Pirttikosken alapuolella rantojen kunto ja käyttö otetaan huomioon.

Vaikka hanke on alun perin käynnistynyt tavoitteesta elvyttää Perhonjoen vaelluskalakantoja parantamalla kalankulkumahdollisuutta voimalan ohi, on paikallisesti ja alueellisesti kysymys huomattavasti laajemmasta tarkastelusta.

Myös alueen historia-arviot ovat tärkeitä

Paikallisia mietityttää etenkin se, miten vesimaisema ja rantojen käyttömahdollisuus säilytetään nykyisellään. Moni asukas on viettänyt Pirttikosken rannalla ison osan elämäänsä, minkä takia myös alueen historia-arvot ovat luonnollisesti hyvin tärkeitä.

”Nämä asiat on huomioitava suunnittelussa, jotta paikallisten hyväksyntä hankkeelle saadaan”, summaa paikallisia ranta-asukkaita ryhmässä edustava Aki Paavola. Hänet valittiin suunnitteluryhmän edustajaksi ranta-asukkaille erikseen pidetyssä tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa.

Alueen mahdollisuuksia tulee tarkastella kokonaisuutena

Kaustisen kunnassa hanke koetaan mielenkiintoisena etenkin kunnan virkistysalueiden ja matkailupotentiaalin kehittämisen kannalta. Kaupungin tekninen johtaja ja suunnitteluryhmän puheenjohtaja Ilkka Närhi näkee hankkeessa mahdollisuuden kehittää Kaustisen taajama-alueelle hieno yhtenäinen virkistysalue.

”Alueen mahdollisuuksia tulisi tarkastella kokonaisuutena, ja Pirttikosken voimalaitospadon purkaminen ja kosken ennallistaminen voisi olla yksi askel alueen kehittämisessä. Myös kunnan kannalta toteutuksen keskeisenä edellytyksenä on vedenpinnan vaihtelun ja etenkin suurten tulvavirtaamien hallinta. Mikäli nämä tekijät pystytään huomioimaan, mahdollistaa hanke kuitenkin alueen kehittämisen uudella tavalla historia- ja luontoarvot yhdistäen”.

Suunnitteluryhmä laatii raamit yleissuunnitelman sisällölle

Suunnittelua ohjaamaan ryhmän jäseniksi on nimetty ranta-asukkaiden edustajan Aki Paavolan lisäksi alueen vesialueen omistajan Kaustisen kalastuskunnan puheenjohtaja Mika Yli-Soini, Keski-Pohjanmaan kalatalousalueen toiminnanjohtaja Eero Hakala, Kaustisen kunnan tekninen johtaja Ilkka Närhi sekä lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousasiantuntijoita ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesistöasiantuntijoita.

Suunnitteluryhmän ensimmäisenä tehtävänä on laatia raamit yleissuunnitelman sisällöstä, jonka jälkeen ELY-keskus kilpailuttaa ja tilaa suunnittelun. Suunnitteluryhmä toimii myös hankkeen ohjausryhmänä ja kokoontuu tarpeen mukaan suunnittelun edetessä.

ELY-keskus valmistelee yleissuunnittelun kilpailutusta

ELY-keskusten edustajat valmistelevat parhaillaan Pirttikosken alueen kunnostuksen yleissuunnittelun kilpailutusta. Tarkoituksena on saada kesään mennessä kaksi tai kolme ratkaisuvaihtoehtoa, joista suunnitteluryhmä valitsee lupahakemuksen laatimista varten lopullisen vaihtoehdon.

Valtio vastaa yleissuunnittelun kustannuksista ja valtio on sitoutunut maksamaan maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelman kautta puolet Pirttikosken lunastushinnasta, mikäli hanke toteutuu.