Tourujoen kunnostushanke etenee Jyväskylässä – keskiössä vaelluskalojen nousu- ja lisääntymisedellytyksien parantaminen

Tourujoen kunnostushankkeen yhteydessä Kankaan asuinalueen kohdalle toteutetaan uusi koskimainen uoma, jonka on tarkoitus näyttää valmistuttuaan suunnilleen tältä. Kuva: Ramboll Finland Oy

Jyväskylän kaupungilla on käynnissä Tourujoen kunnostushanke, jonka keskeisenä tavoitteena on palauttaa joki vesivoimalan toiminnan päättymisen jälkeen mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan, vaelluskalojen nousun ja lisääntymisen mahdollistaminen sekä joen virkistyskäyttömahdollisuuksien kehittäminen.

Hanke on valtakunnallisesti ainutlaatuinen, sillä se vaatii monia jokeen tehtäviä isoja rakenteellisia muutoksia, kuten muun muassa uuden koskiosuuden rakentamisen ja vanhan uoman leventämisen. Lisäksi alueen kulttuurihistorialliset arvot tulevat säilymään jokimaisemassa.

Jyväskylän kaupunki on aloittanut Tourujoen kunnostuksen rakennesuunnittelun konsulttinaan Ramboll Finland Oy. Suunnitelmien on määrä valmistua tämän vuoden aikana. Kaikkiaan jokea kunnostetaan noin kilometrin matkalta.

Keskiössä vaelluskalojen nousu

Palokkajärven luusuaan rakennettava pohjapato turvaa yläpuolisten vesistöjen vedenpinnan säilymisen nykyisellään. Joen vedenpinta laskee Puolakkajärven ja Kankaan asuinalueen välillä ja joki muuttuu tällä kohtaa nykyistä monimuotoisemmaksi ja virtaamaltaan vaihtelevammaksi.

Erityisesti tällä osuudella soraistetaan taimenen kutualueiksi soveltuvia virranosia. Kiveämällä uomaa myös joen muissa osissa luodaan suojapaikkoja eri-ikäisille kaloille ja monipuolistetaan alueen virtauksia.

Kankaan asuinalueen kohdalle toteutetaan uusi koskimainen jokiuoma. ”Uusi uoma toimii kalojen nousureittinä ja se pyritään toteuttamaan mahdollisimman luonnonmukaisena rakenteena”, kertoo viherrakennuttaja Jarmo Toikkanen Jyväskylän kaupungilta.

Myös harjus, nahkiainen ja kivisimppu hyötyvät kalatiestä

Jokiuoman rakennetta ja pohjan materiaaleja suunnitellaan erityisesti järvitaimenen elinympäristövaatimusten sekä lisääntymis- ja poikastuotantoalueiden pohjalta. Uusi uoma laskee vanhaan uomaan tulvakanavan alapuolelle, jossa nykyisen voimalaitoksen kohdalla oleva pohjakynnys korvataan loivemmalla kalaluiskalla.

Kalatie mitoitetaan ensisijaisesti järvitaimenelle, mutta pyritään mahdollistamaan myös harjuksen, pikkunahkiaisen, järvinahkiaisen ja kivisimpun nousu. Kalannousun tulee olla mahdollista keski- ja alivirtaamien aikaan. Suunnittelussa pyritään löytämään ratkaisuja, joilla virtausnopeudet pysyvät mahdollisimman pieninä.

Hankkeen kustannusarvio on noin 6 miljoonaa euroa

Rakennesuunnittelu, jonka lähtökohtana toimii yleissuunnitelma, sisältää muun muassa geotekniset ratkaisut ja Tourujoen ylittävän Kankaankadun kevyen liikenteen sillan uusimisen sekä uuden jokiuoman ja yläkanavan alueen tarkemman suunnittelun.

Lisäksi rakennesuunnittelun aikana tehdään tarkemmat suunnitelmat liittyen tulvakanavan levennykseen sekä pohjapadon ja Kankaan väliseen jokiosuuteen. Myös Tourujoen varren oleskelurantojen suunnitelmat tarkentuvat rakennesuunnittelun aikana.

Rakentamisen arvioidaan alkavan vuonna 2021. Alustava arvio rakentamisen kestosta on 2-3 vuotta. Toteutuksen kustannusarvio on yleissuunnitelman pohjalta noin 6 miljoonaa euroa. Jyväskylän kaupunki on saanut hankkeen rakennesuunnitteluun tukea Keski-Suomen ELY-keskukselta.