Kainuussa kartoitetaan kunnostettavia pienvesiä – haussa muun muassa kohteita, joissa esiintyy raakkua ja paikallisia lohensukuisia kalakantoja

Pienvesien yhteydessä on usein myös muita arvokkaita ja uhanalaisia luontotyyppejä, kuten lettosoita ja lehtoja. Kuvassa kotkansiipiä kasvava puronvarsilehto luonnontilaisen puron varrella Puolangalla. Kuva: Jouko Saastamoinen, Kainuun ELY-keskus.

Kainuun ELY-keskus kartoittaa Kainuussa tänä kesänä pienvesiä, joiden tila on heikentynyt esimerkiksi maankäytön muutosten, metsäojitusten ja vesirakentamisen seurauksena. Selvityksellä pyritään löytämään kunnostuskohteiksi puroja, noroja, lampia ja lähteitä, joiden luonnontilaa voisi ennallistaa ja siten tukea pienvesiluonnon monimuotoisuutta.

Luonnontilaltaan heikentyneitä pienvesiä on paljon, ja siksi selvityksissä pyritään löytämään kunnostettaviksi kohteita, jotka liittyvät suojelualueisiin, sijaitsevat niiden läheisyydessä tai tukevat suojelualueverkostoa esimerkiksi sijaintinsa puolesta. Lisäksi tavoitteena on tukea uhanalaisen lajiston säilymistä eli löytää kohteita, joilla esiintyy esimerkiksi jokihelmisimpukkaa eli raakkua tai muita uhanalaisia lajeja.

Lisäksi Kainuussa on myös puroja ja pieniä jokia, joissa esiintyy paikallisia lohensukuisia kalakantoja, jotka ovat pitkän ajan kuluessa sopeutuneet ympäristöönsä. Eri vesistöjen kalakannoilla saattaa olla geneettisiä eroavaisuuksia, mikä lisää niiden suojelun tärkeyttä.

Kunnostussuunnitelmia toteutetaan yhteistyössä maanomistajien kanssa

Kartoituksen jälkeen ennallistettavaksi valituille kohteille laaditaan kunnostussuunnitelmat, joita on tarkoitus toteuttaa tulevina vuosina yhteistyössä maanomistajien kanssa. Yleisimpiä kunnostusmenetelmiä ovat perattujen kivien palauttaminen purouomaan, puumateriaalin lisääminen ja sorastaminen. Kivien palauttaminen lisää suojapaikkoja kaloille ja muille eliöille, puumateriaali kasvualustaa vesihyönteisille ja sora kutupaikkoja uhanalaiselle taimenelle sekä elinympäristöjä pohjaeläimille.

Puro voidaan myös palauttaa alkuperäiseen uomaansa, jos esimerkiksi uoman mutkia on suoristettu ojittamalla. Toimenpiteiden suunnittelussa otetaan huomioon kohteen valuma-alue ja varmistetaan, että esimerkiksi kiintoainesta ei enää jatkossa kulkeutuisi valumavesien mukana vesistöön.

Ely-keskus toivoo vinkkejä ennallistettavista kohteista

Kainuun ELY-keskus on jo varhaisessa vaiheessa yhteydessä maa- ja vesialueen omistajiin kunnostustoimiin liittyen, jotta omistajien mielipide kunnostuksiin saadaan selville. Kunnostustoimien toteuttaminen perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen, ja Kainuun ELY-keskus toivookin yhteydenottoja pienvesikohteista, joilla on luonnontilan muutoksesta johtuvia ennallistamistarpeita.

Tietoja kohteista voi toimittaa hankkeen yhteyshenkilöille Jouko Saastamoiselle (puh. 0295 023 889, jouko.saastamoinen@ely-keskus.fi) tai Sari Leinoselle (puh. 0295 023 089, sari.t.leinonen@ely-keskus.fi).

Kartoitus ja kunnostustoimet ovat osa Helmi-ohjelmaa

Pienvesiselvitys ja pienvesien ennallistaminen ovat osa ympäristöministeriön käynnistämää Helmi-elinympäristöohjelmaa. Helmi-ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa luonnonympäristöjen tilaa. Sen toimet tarttuvat Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen.

Ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä ja kosteikkoja, hoidetaan perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostetaan ranta- ja vesiluontoa. Toiminta perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Suojeltavista alueista saa korvauksen ja valtio tukee kunnostus- ja hoitotoimia.