Ihmisen toiminta heikentää kalojen lisääntymistä rannikolla – kunnostuksista apua tilanteeseen

Loiva kalaporras helpottaa kalojen nousua kutualueelle keväällä. Kuva: Lari Veneranta/Luke

Kalojen tärkeille lisääntymisalueille pitkin Suomen rannikkoseutua kohdistuu rakentamisesta, ruoppauksesta ja muusta ihmistoiminnasta aiheutuvia haittavaikutuksia. Muun muassa ahvenen ja hauen lisääntyminen on tämän takia heikentynyt, mikä selviää Luonnonvarakeskuksen julkaisemasta selvityksestä.

Haitallisten vaikutusten vähentämiseksi tärkein tehtävä on jokien ja rannikkovesien veden laadun parantaminen vesiensuojelutoimenpiteillä. Tämän lisäksi oikein kohdistetuilla kunnostustoimilla voitaisiin parantaa rannikon kalalajien lisääntymismahdollisuuksia.

Ihmistoiminnalla on kuluneiden vuosikymmenten aikana ollut merkittäviä vaikutuksia rannikon talouskalojen lisääntymisalueisiin ja sitä kautta myös kalakantoihin. Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreessa raportissa esitetään arvioita ihmistoiminnan aiheuttamista haitoista rannikon kalojen lisääntymisalueille. Raportissa käsitellään lisäksi jo toteutuneita ja mahdollisia kunnostustoimia sekä niihin liittyvää lainsäädäntöä.

”Kalojen lisääntymisalueilla ja lisääntymisaikaisilla olosuhteilla on erityinen merkitys koko kalakannan elinvoimaisuuden, koon ja tuotannon kannalta. Onnistunut lisääntyminen määrittää pitkälti kalastettavissa olevan kannan koon. Kalataloudellisilla kunnostuksilla voidaan vahvistaa luonnonlisääntymistä myös rannikkovesissä”, Luken tutkija Sanna Kuningas kertoo.

Ihminen heikentänyt ahvenen ja hauen lisääntymismahdollisuuksia

Rannikkoalueista jokisuistot ja matalat suojaisat merenlahdet sekä fladat ovat tärkeitä lisääntymisalueita kevätkutuisille talouskalalajeille, kuten ahvenelle, kuhalle ja hauelle.

Jokisuistot ovat voimakkaimmin ihmistoiminnan muuttamia. Jo pelkästään vesialueisiin vaikuttava rakentaminen on poistanut noin 15 prosenttia jokisuiden pinta-alasta kalojen lisääntymisaluekäytöstä.

Lisäksi jokien tuoman ravinne- ja kiintoainekuormituksen sekä pienimuotoisten ruoppausten aiheuttamat laajat muutokset jokisuiden elinympäristöissä ovat arvion mukaan huomattavasti heikentäneet ainakin ahvenen ja hauen lisääntymismahdollisuuksia.

Matalissa suojaisissa merenlahdissa vesialueisiin kohdistuva rakentaminen on vähäisempää. Silti myös niissä etenkin ahvenen ja hauen lisääntymisolosuhteiden katsotaan heikentyneen, vaikka veden laadun huonontumisen aiheuttamat muutokset eivät ole yhtä selviä kuin jokisuistoissa.

Fladojenkin kohdalla ihmistoiminnalla, kuten ruoppauksilla, on ollut kalojen lisääntymisolosuhteille haitallisia vaikutuksia. Toisaalta ainakin Merenkurkun alueella on joissain tapauksissa onnistuttu kunnostustoimilla palauttamaan jo menetettyjä lisääntymisalueita takaisin kalojen ulottuville.

Raportti ”Ihmistoiminnan vaikutukset rannikon kalojen lisääntymisalueisiin ja mahdollisuudet kunnostuksiin” löytyy Internetistä: