Kunnostuksilla parannettiin kalojen vaellusmahdollisuuksia Vihtijoella – taimen lisääntyy jo nyt alueella luontaisesti

Haimoon Maauimalankoski Vihtijoessa välittömästi kunnostuksen jälkeen kesällä 2022. Kuva: Aki Janatuinen.

Virtavesien hoitoyhdistys Virho on kunnostanut Vihdissä Vihtijoen yläjuoksulla kolmea virta-aluetta ja parantanut kalojen vaellusmahdollisuuksia kahdessa kohteessa osana Helmi-ohjelmaa. Toimenpiteet on toteutettu hyvässä yhteistyössä paikallisten maa- ja vesialueen omistajien ja Vihdin kunnan kanssa.

Vuosina 2022 ja 2023 tehdyissä kunnostuksissa on kivetty ja soraistettu ihmistoiminnan muuttamia Vihtijoen virta-alueita luonnonmukaisemmiksi ja suojattu kiviaineksella sortumisherkkiä uoman törmiä. Lisäksi on parannettu kalojen ja muiden vesieliöiden vaellusmahdollisuuksia muotoilemalla kahta uomassa olevaa pohjapatoa.

Kunnostukset on tehty Uudenmaan ELY-keskuksen tilauksesta Helmi-elinympäristöohjelman rahoituksella. Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteisessä Helmi-ohjelmassa vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta ja parannetaan elinympäristöjen tilaa. Ohjelman toimet perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen ja yhteistyöhön heidän kanssaan.

Toimenpiteet parantavat Vihtijoen tilaa laajemminkin

Karjaanjoen vesistön latvoilla sijaitsevasta Vihtijoesta on jo aiemmin poistettu vesieliöiden vaellusesteitä. Vesistön avaaminen kokonaan esteettömäksi on ollut eri toimijoiden pitkäaikainen yhteinen tavoite. Nyt tehdyt kunnostukset ovat jatkoa tälle työlle. Vaellusesteetön jokireitti mahdollistaa taimenen kaltaisten vaelluskalojen elinkierron, jonka aikana kalat liikkuvat vesistön eri osien välillä.

Kunnostusten hyöty eliölajistolle, kuten kalastolle näkyy usein vasta pidemmällä aikajänteellä. Vihtijoella tähän on hyvät edellytykset. Kahden edellisen syksyn sähkökoekalastusten perusteella alueella tapahtuu jo nykyisin taimenen luontaista lisääntymistä. Osalla kunnostuskohteista taimenen lisääntyminen on käynnistynyt todennäköisesti vasta kunnostusten myötä, kun virta-alueille on tuotu karkeaa soraa taimenten kutualustaksi.

Myös koskikara viihtyy Vihtijoella

Salpausselkien väliseltä alueelta Hiidenveteen laskeva Vihtijoen jokireitti on tärkeä myös monille muille vaateliaille lajeille. Esimerkiksi koskikaralle Vihtijoki muodostaa tärkeän talvehtimisalueen. Ravintoaan joen pohjasta sukeltava lintulaji on talviaikaan riippuvainen sulana pysyvistä virta-alueista.

Kunnostustyö käynnissä Vihtijoella kesällä 2021. Virta-aluetta on kivetty ja sortumisherkimpiä uoman törmiä suojattu kiviaineksella. Kuva: Aki Janatuinen.