Kaupallinen kalastus merellä väheni edelleen 2021 – elintarvikesilakan tuottajahinta nousi, ahven arvoltaan rannikkokalastuksen tärkein saalislaji

Kaupallisen kalastuksen saalismäärä ja arvo 1981-2021.

Merialueen kaupallisen kalastuksen saalis oli 97 miljoonaa kiloa vuonna 2021. Se oli 15 miljoonaa kiloa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Saalis koostui pääosin avomereltä troolilla pyydetystä silakasta ja kilohailista. Rannikolla valtaosa kalastajista pyydysti rysillä ja verkoilla.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilaston mukaan silakkaa kalastettiin viime vuonna 77 miljoonaa kiloa eli 15 miljoonaa kiloa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kilohailia kalastettiin 15 miljoonaa kiloa eli kaksi miljoonaa kiloa enemmän kuin edellisenä vuonna.

”Suomelle asetetusta silakan Pohjanlahden saaliskiintiöstä täyttyi 56 prosenttia. Kiintiötä korotettiin reilusti kesäkuun lopussa, mutta kalastajat ja jalostajat eivät ehtineet reagoida muutokseen. Kilohailikiintiö kalastettiin kokonaan”, yliaktuaari Pirkko Söderkultalahti sanoo.

Suomeen puretusta silakasta ja kilohailista
valtaosa meni rehuksi tai kalajauhon raaka-aineeksi

Saaliista valtaosa kalastettiin Selkämereltä, mutta suomalaisia kalastusaluksia liikkui myös eteläisellä Itämerellä. Viidesosa saaliista purettiin ulkomaille joko Viroon tai Ruotsiin. Eniten saalista purettiin Suomessa Kemiönsaaren Kasnäsin, Uudenkaupungin, Taivassalon, Tuomaraisen ja Reposaaren kalasatamiin. Virossa eniten saalista purettiin Paldiskin eteläsatamaan.

Suomeen puretusta silakasta käytettiin elintarvikkeena neljäsosa, kun valtaosa käytettiin rehuna tai kalajauhon raaka-aineeksi. Myös Suomeen purettu kilohaili meni valtaosin rehuksi.

Saaliin arvo oli 28 miljoonaa euroa kalan verottomien tuottajahintojen perusteella laskettuna. Taloudellisesti tärkein laji oli silakka (16,9 milj. €). Saaliin arvo on laskenut viime vuosikymmenen puolivälistä alkaen.

Ahven rannikkokalastuksen tärkein saalislaji

Rannikkokalastuksessa arvoltaan tärkein saalislaji oli ahven, jota kalastettiin 0,7 miljoonaa kiloa, seuraavina siika (0,3 milj. kg), lohi (0,2 milj. kg), kuha (0,2 milj. kg) ja kuore (2,3 milj. kg). Siian, kuhan ja lohen saalismäärät olivat pitkän ajan (1980–2020) keskiarvoon verrattuna pienemmät, ahvenen ja kuoreen suuremmat.

Kiintiöiden lisäksi saaliin määrään vaikuttivat kalakantojen tila, sääolosuhteet sekä hylkeiden ja merimetsojen häirintä, jota etenkin rannikkokalastajat ilmoittivat kokeneensa.

Elintarvikesilakan tuottajahinta nousi

Sekä elintarvikesilakan (0,34 €/kg) että teollisuussilakan (0,19 €/kg) tuottajahinnat nousivat vuonna 2021.

”Suomeen puretun koko silakkasaaliin tuottajahinta jäi kuitenkin vuoden 2020 tasolle, sillä vuonna 2021 edellisvuotta pienempi osuus saaliista käytettiin elintarvikkeeksi”, yliaktuaari Miikka Husa kertoo.

Peratun lohen tuottajahinta (6,43 €/kg) nousi vuoteen 2020 (6,13 €/kg) verrattuna. Muiden tärkeiden rannikkokalastuksen saalislajien tuottajahinnat vuonna 2021 olivat lähellä vuoden 2020 tasoa. Ahvenen (2,39 €/kg), kuhan (6,12 €/kg) ja peratun siian (5,12 €/kg) tuottajahinnat nousivat hieman. Hauen (1,95 €/kg) ja mateen (5,10 €/kg) tuottajahinnat sen sijaan laskivat.

Kasvatetun kirjolohen tuottajahinta (5,20 €/kg) kääntyi nousuun ensimmäistä kertaa vuoden 2017 jälkeen. Norjalaisen lohen hinta nousi vuonna 2021 vaikuttaen kotimaisen kirjolohen hintoihin. Kasvatetun siian tuottajahinta vuonna 2021 laski hieman edellisvuodesta, ja oli 10,21 €/kg.

Aktiivisten kalastajien määrä vähenee

Vuoden 2021 lopussa kaupallisten kalastajien rekisterissä oli 2 356 merialueen kaupallista kalastajaa ja 3 252 kalastusalusta. Sekä rekisteröityneiden kaupallisten kalastajien että kalastusalusten määrä lisääntyi aluksi vuonna 2016 voimaan astuneen uuden kalastuslain tiukentuneen rekisteröitymisvaatimuksen myötä, mutta on sittemmin vakiintunut.

Aktiivisten kalastajien määrä on sen sijaan vähentynyt tasaisesti. Saalista ilmoitti viime vuonna 1 045 toimijaa, puolet vähemmän kuin 2000-luvun alussa. Rekisterissä olevista kalastusaluksista noin 40 prosenttia käytettiin kaupallisessa kalastuksessa.

Pyyntipäivien ja pyydysten määrän huomioiva pyydyspäivien lukumäärä kuvaa kalastuksen määrää merialueen kaupallisessa kalastuksessa. 2000-luvun aikana rysä- ja troolikalastuksen pyydyspäivät ovat vähentyneet puoleen, verkkokalastuksen kolmannekseen ja siimalla tai koukuilla harjoitettu kalastus loppunut lähes kokonaan.

Tilastojen taustaa

Kaupallinen kalastus merellä -tilasto perustuu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen keräämiin tietoihin, jotka kootaan elinkeinokalatalouden keskusrekisteriin. Kaikki kaupalliset kalastajat ovat velvollisia ilmoittamaan saaliinsa aluksen koosta ja saalislajista riippuen joko suoraan mereltä, 48 tunnin kuluessa saaliin purkamisesta tai kalastuskuukautta seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä.

Isoimmissa aluksissa on satelliittiseurantalaitteisto, jonka avulla seurataan aluksen liikkeitä. Kalan tuottajahintatiedot kerätään ELY-keskuksen rekisteristä sekä yrityksiltä, jotka ostavat kalaa merialueen kaupallisilta kalastajilta. Tiedot kasvatetun kalan tuottajahinnoista ovat Suomen kalankasvattajaliiton toimittamia tietoja.