Fortum ja Oulun Energia toteuttavat vaelluskalojen lisääntymisalueselvityksen Oulujoella – ensimmäinen askel tulevalle lisääntymisalueiden suunnittelulle ja toteutukselle

Fortum ja Oulun Energia selvittävät elokuun loppuun kestävällä yhteisellä hankkeella Oulujoen potentiaalisia vaelluskalojen lisääntymisalueita. Kuvassa Merikosken kuohuja. Kuva: Fortum.

Fortumin ja Oulun Energian selvityksessä tarkastellaan Oulujoen potentiaalisia vaelluskalojen lisääntymisalueita ja selvitetään tarkastelukohteiden toteuttamiskelpoisuutta. Lisäksi arvioidaan tarkastelukohteiden merkitystä vaelluskalojen lisääntymismahdollisuuksien ja luonnonkierron vahvistamiseksi.

Voimalaitosten yhteydessä sijaitsevien seitsemän tarkastelukohteen joukkoon lukeutuvat muun muassa Fortumin Montan, Pällin ja Nuojuan voimalaitosten ohijuoksutusuomat sekä Oulun Energian Oulun kaupungin keskellä sijaitsevan Merikosken voimalaitoksen vanha uoma.

Sweco Rakennetekniikka Oy:n toteuttama selvitys toimii ensimmäisenä askeleena valittujen lisääntymisalueiden myöhemmälle suunnittelulle ja mahdolliselle toteutustyölle. Työ käynnistyy keväällä, ja tulosten on määrä valmistua elokuun 2021 loppuun mennessä.

Jokialuetta mahdollista tarkastella yhtenä kokonaisuutena

”Selvitämme yhdessä Oulun Energian kanssa, mitkä selvitettävistä kohteista edistäisivät parhaiten vaelluskalojen lisääntymistä ja luonnonkiertoa joessa”, Fortumin ympäristöasiantuntija Katri Hämäläinen kertoo.

”Yhteistyö Fortumin kanssa mahdollistaa jokialueen tarkastelun yhtenäisenä kokonaisuutena. Selvityksessä saamme tärkeää tietoa siitä, mitkä mereltä Oulujärvelle asti ulottuvista kohteista soveltuisivat parhaiten lisääntymisalueiksi”, Oulun Energian laatu- ja ympäristöjohtaja Tarja Väyrynen sanoo.

Potentiaalisimmilla alueilla erillinen esiselvitys

Selvityksessä tutkitaan kartta- ja topografisen tarkastelun perusteella, millaisia virtaamia eri kohteisiin on teknisesti mahdollista johtaa ja millaisia lisääntymisalueita niillä olisi mahdollista saada aikaan.

Sen jälkeen arvioidaan, millä veden juoksutusmäärällä saataisiin luotua riittävän kokoinen lisääntymisalue sekä sitä, kuinka paljon esimerkiksi soraa ja kiviä pienpoikas- ja kutualueen toteuttaminen vaatii.

”Kaikkein potentiaalisemmilla alueilla tehdään toteutettavuuden esiselvitys, jossa arvioidaan lisääntymisalueiden teknisiä ja taloudellisia toteuttamismahdollisuuksia sekä luontaisen elinkierron edellytyksiä poikas- ja smolttituotantoarvioiden ja Luonnonvarakeskuksen mallien avulla”, Hämäläinen sanoo.

Osa laajempaa vaelluskalayhteistyötä

Selvitys linkittyy osaksi laajempaa työtä, jossa tähdätään vaelluskalakantojen ja kalojen luonnonkierron vahvistamiseen Oulujoen vesistössä. Työ tukee siten myös käynnissä olevaa Oulujoen vesistövisiota, jossa muun muassa alueen kunnat, viranomaiset sekä Fortum ja Oulun Energia kartoittavat yhdessä tapoja kehittää jokialuetta niin luontaiset kalakannat kuin vesivoiman tuotantokin yhteensovittaen.

”Teemme jo nykyisin Fortumin kanssa yhteistyötä kalojen istutuksessa sekä jokialueen virkistyskäytön parantamisessa Oulujoen moninaiskäyttö (OUMO) -hankkeessa. Lisääntymisalueselvitys on hyvää jatkoa tälle yhteistyölle”, Väyrynen kertoo.