Kalatalousalue ja Tornator ennallistavat kaksi suota Ilomantsissa – yksi hankkeen tavoitteista on edistää luontaisen siikakannan säilymistä Koitajoessa

Sammalpuronsuo ja Kiukoisensuo pyritään kunnostamaan mahdollisimman lähelle alkuperäistä luonnontilaa. Lisäksi tavoitteena on vähentää Koitajoen kiintoainekuormitusta ja parantaa luontaisen siikakannan elinolosuhteita.

Koitajoen kalatalousalue ja Tornator ennallistavat yhteistyössä Ilomantsin Mekrijärven Sammalpuronsuon ja Kiukoisensuon. Ennallistamistyöt ovat parhaillaan käynnissä ja niiden on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä, kerrotaan Tornator Oyj:n tiedotteessa.

Ennallistettava alue sijaitsee Tornatorin maalla ja alueen koko on yhteensä 84 hehtaaria. Sammalpuronsuo ja Kiukoisensuo ovat olleet pääosin puuttomia avosoita, joilla on esiintynyt erityisesti nevarämeita sekä isovarpurämeitä. Kohteet on ojitettu 1950–1960-luvulla metsänkasvun lisäämiseksi, mutta ojitus ei tuottanut ennakoitua tulosta ja alue jäi valtaosiltaan kitu- ja joutomaaksi.

Yksi tavoitteista edistää luontaisen siikakannan säilymistä Koitajoessa

Ennallistamisen tavoitteena on Koitajoen kiintoainekuormituksen vähentäminen ja suoluonnon palauttaminen mahdollisimman lähelle alkuperäistä. Siten hidastetaan suoluontotyyppien ja -lajien uhanalaistumiskehitystä sekä edistetään riistan elinolosuhteita, marjasatoja ja suon virkistyskäyttömahdollisuuksia. Ennallistamisella on myös pitkällä aikavälillä positiivisia ilmastovaikutuksia, kun turpeeseen sitoutuneen hiilen määrä alkaa vähitellen lisääntyä.

”Uhanlaisen siian monen kutujoen hiekkapohjalle on laskeutunut soiden ojituksen seurauksena kiintoaineista, joka tukehduttaa mätimunat. Haluamme tulevina vuosina puhdistaa siian luontaisia kutupaikkoja ylimääräisestä kiintoaineesta ja siten edistää lajin luontaisen kannan ja geeniperimän säilymistä. Vesien kirkkaus on myös vesilläliikkujien kannalta edistettävä asia.” kertoo Koitajoen kalatalousalueen puheenjohtaja Arto Laatikainen.

Soille palautetaan luontainen vesitalous

Ennallistamisessa soille palautetaan niiden luontainen vesitalous. Ojittamisen jälkeen syntynyt puusto poistetaan lähes kokonaan palauttaen suot takaisin avonaisiksi. Vanhat ja mättäillä kasvavat puut sekä kelot ja hienot lakkapäämännyt kuitenkin säästetään.

Lisäksi ojalinjoille tehdään tiiviitä patoja keskimäärin 30 metrin välein, jotta vesi nousee suon pinnan tasalle. Tiheässä olevat padot vähentävät vesistöriskejä. Ennallistamistyöt toteutetaan niin, etteivät ne aiheuta vettymishaittoja ympäröiville maille.

Ennallistaminen on osa Tornatorin monimuotoisuusohjelman mukaisia aktiivisia elinympäristöjen kunnostamistöitä, joiden tarkoituksena on ylläpitää ja lisätä luonnon monimuotoisuutta. Hanke toteutetaan FresHabit LIFE IP -hankerahoituksella.