Suomen pienet virtavedet ovat laaja-alaisesti hyvin heikossa tilassa – erityisesti uomien suoristukset ja valuma-alueen ojitukset ovat heikentäneet tilannetta

Kahden suoraksi kaivetun purouoman risteys Oulun itäpuolella Sanginjoella 27.9.2021. Kuva: Jukka Aroviita/SYKE.

Pienet virtavedet ovat laaja-alaisesti hyvin heikossa tilassa, selviää uuteen paikkatietoaineistoon perustustuvista arvioista. Tilaa heikentävät erityisesti maatalous- ja metsämaiden mittavat ojitukset ja vuosikymmenten saatossa toteutetut perkaukset ja uomien suoristamiset.

Uusi pienvesien paikkatietoaineisto on kaikkien saatavilla Suomen ympäristökeskuksen SYKEn verkkopalvelussa. Tietoja voidaan hyödyntää huonokuntoisten pienten virtavesien paikallistamisen ja kunnostuskohteiden priorisoinnin apuna.

”Monet pienten virtavesien uomista on suoristettu ja niiden valuma-alueella on paljon ojituksia. Nämä ovat keskeisimmät syyt heikkoon tilaan. Toisaalta aineiston perusteella voi löytää puroja, joiden luonnontila ei todennäköisesti ole muuttunut”, erikoistutkija Jukka Aroviita SYKEstä kertoo.

Arviot on tuotettu uomajaksoille, joiden sisällä luonnontilan muuttuneisuus voi vaihdella paljon. ”Aineistoja käytettäessä on muistettava, että ne eivät anna täyttä kuvaa yksittäisen puron luonnontilan muuttuneisuudesta. Toisaalta myös kartta-aineistoihin sisältyy epätarkkuutta. Lopullinen kunnostustarve tulee aina selvittää paikan päällä maastossa,” muistuttaa Aroviita.

Tilastomallinnuksella noin 90 000 muuttuneisuuden arviota

Luonnontilan muuttuneisuudesta on tuotettu arviot sekä habitaateille että pohjaeläinlajistolle valtaosalle Suomea. Aineisto sisältää noin 90 000 pienen virtaveden tai virtaveden osan muuttuneisuusarviot. Suurin osa pienistä täysin luonnontilaisista virtavesistä löytyy maan pohjoisosasta.

”Tämä on merkittävä ja aivan uusi tietoresurssi pienten virtavesien hoidon, kunnostuksen ja suojelun tehostamiseen,” iloitsee Aroviita.

Arviot perustuvat tilastomallinnuksiin, jotka on kehitetty maastoaineistojen ja paikkatietoaineistojen avulla. Maastotietoa oli käytössä 629 virtavesikohteen inventoinnista ja 650 kohteen pohjaeläimistöstä.

Paikkatietona on käytetty erityisesti SYKEn uomatietokantaa ja turvemaiden ojitustilannekarttaa, Corine-maanpeiteaineistoa ja Luonnonvarakeskuksen valtakunnan metsien inventointiaineistoa. Arvioita ei ole tuotettu virtavesille, joiden valuma-alueilla ei ole lainkaan turvemaita.

Osa luonnon monimuotoisuutta vahvistavaa Helmi-elinympäristöohjelmaa

Uudet arviot on tuotettu SYKEn ”Pienten virtavesien valtakunnallinen tilan arviointi ja mallinnus (PUROHELMI)” -hankkeessa ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmassa. Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luontokadon suurimpaan suoraan syyhyn eli elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen.

Työ jatkaa PienvesiGIS- ja Freshabit LIFE IP -hankkeissa tehtyä tutkimusta, jota on tehty yhteistyössä Metsähallituksen, Suomen Metsäkeskuksen, Oulun yliopiston ja Luken kanssa.