Valuma-aluesuunnittelulla lisää vaikuttavuutta pienvesien kunnostuksiin – Suomussalmen Turkkijoki yksi Metsähallituksen pilottikohteista

Turkkijoen valuma-alueelta kunnostetaan tänä vuonna yhteensä 180 hehtaarin alue.

Metsähallituksen valuma-alueprojektissa ennallistetaan koko Suomessa pilottina yhdeksää pienvesistöä. Kunnostustoimenpiteitä tehdään pienvesien lisäksi ympäröivillä suo- ja metsäalueilla. Yksi pilotin kohteista on Suomussalmen Kiantajärveen laskeva Turkkijoki.

”Toimenpiteitä ovat muun muassa suon ennallistukset, vesiensuojeluratkaisut ja vaellusesteiden poistaminen. Purokunnostustoimenpiteisiin voi kuulua mm. perattujen koskien ennallistamista, kivien ja kutusoraikkojen palauttamista sekä uomiin kertyneiden kiintoainesten poistamista.”, toteaa hankkeen projektipäällikkö Sihveri Ervasti Metsähallituksesta.

Turkkijokeen 1,5 kilometriä lisääntymis- ja poikasalueita

Tänä kesänä töitä on jatkettu muun muassa Suomussalmen Kiantajärveen laskevalla Turkkijoella. Toimenpiteiden pääsuunnittelu on toteutettu Metsähallituksen Eräpalvelujen ja Metsätalous Oy:n yhteistyönä.

Turkkijoen valuma-alueella on viime talvena poistettu ennallistettavilta soilta puustoa ja tukittu ojia. Yhteensä tänä vuonna ennallistetaan 180 hehtaaria. Itse Turkkijokeen on lisätty kuluneena kesänä vaelluskaloille sopivaa lisääntymis- ja poikaselinympäristöjä kutusoralla ja poikaskivillä lähes 1,5 kilometrin matkalle.

”Myös Turkkijokeen laskevaa puroa kunnostetaan tänä syksynä palauttamalla vettä vanhoihin kuivuneisiin purouoman pätkiin”, kertoo luonnonhoidon asiantuntija Antti Karppinen Metsähallituksesta.

Kalalajit taimen mukaan lukien hyötyvät

Valuma-alueen kunnostuksesta hyötyvät kalalajit, joiden lisääntymisalueet tulevat kuntoon ja vaellusesteet poistuvat. Turkkijoen kalastoon kuuluu muun muassa taimen (Salmo trutta), jonka elinoloja ennallistamistoimien arvioidaan parantavan huomattavasti. Myös monen riistalajin, kuten metsäkanalintujen ja hanhien, soidinalueet ja poikue-elinympäristöt palautuvat ennalleen.

Kalalajien ja riistalajien lisäksi ennallistamistoimien odotetaan parantavan Turkkijoen vedenlaatua. Ennallistettavat suoalueet toimivat myös ”vesipankkeina” eli äärivirtaamien säätelijöinä, jolloin tulvapiikit heikentyvät ja kuivina ajanjaksoina joen vedenpinta ei laske luonnottoman alas.

Valuma-alueprojektia rahoittaa Metsähallituksen lisäksi maa- ja metsätalousministeriö riistatalouden ja kalastonhoitomaksujen varoista. Projekti päättyy vuoden 2021 lopussa, minkä jälkeen valuma-aluekunnostus jatkuu osana Metsähallituksen normaalia toimintaa.