Pirkanmaan pienvesistä kartoitettu jo yli sata kohdetta – lisää sopivia ennallistettavia vesiä etsitään jatkuvasti

Pohjavettä purkautuu ojaan, jonka mutkittelu on alkanut luontaisesti palautumaan ojaan kaatuneiden puiden ja lähdesammalien muodostamien mättäiden avulla. Kuva: Miia Mäkilouko/Pirkanmaan ELY-keskus.

Pienvesien luonnontilaa ja ennallistamistarpeita kartoitetaan Pirkanmaalla osana HELMI-elinympäristöohjelmaa. Tavoitteena on parantaa näiden uhanalaisten luontotyyppien tilaa. Pirkanmaan ELY-keskus kartoitti vuonna 2022 kaikkiaan 110 kohdetta.

Vuoden 2022 kesän aikana Pirkanmaan ELY-keskus on jatkanut vuonna 2021 aloitettuja pienvesien tilan ja ennallistamistarpeen kartoituksia osana luonnon monimuotoisuutta vahvistavaa Helmi-elinympäristöohjelmaa.

Kohteita kartoitettiin kesän aikana yhteensä 110 kappaletta, joista 78 oli lähteitä, 27 kpl puroja ja viisi noroja. Kohteita on ollut 20 eri kunnassa ympäri Pirkanmaan. Lisäksi ennallistamistoimenpiteitä suoritettiin yhdellä kohteella ja suunnittelua kolmella kohteella.

”Kohteiksi on valittu lähtötietojen ja karttatarkastelun perusteella ensisijaisesti puroja ja lähteitä, joista on tietopuutteita tai jotka voisivat hyötyä ennallistamistoimista. Lisäksi on tarkistettu maastossa joitain lähteiden kansalaishavainnointikampanjan kautta nousseita kohteita, kertoo projektisuunnittelija Miia Mäkilouko Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Keskitytty erityisesti puroihin ja lähteikköihin

Kartoituksilla kerätään tietoja huonosti tunnettujen pienvesien nykytilasta ja ennallistamistarpeesta. Lisäksi Pirkanmaan ELY-keskus on suunnitellut ja toteuttanut Helmi-elinympäristöohjelman puitteissa pienvesien tilan parantamiseen tähtääviä ennallistamistoimenpiteitä.

Pienvesiin kuuluvat purot, norot, lähteet, lähteiköt, lammet sekä fladat ja kluuvit. Näistä luontotyypeistä Pirkanmaalla on keskitytty erityisesti puroihin ja lähteikköihin, jotka ovat näistä luontotyypeistä uhanalaisimpia ja kiireellisimmin ennallistettavia.

Pienvesien tilaa uhkaavat monet ympäristön muutokset

Myös vuoden 2022 maastokartoituksissa oli nähtävillä pienvesien monin paikoin muuttunut luonnontila. Lähes jokaisella kohteella luonnontila oli jossain määrin heikentynyt. Luonnontilaa uhkaavat maankäytön paineet, hakkuut, ojitukset, ruoppaus sekä vedenotto.

”Tilanne on huolestuttava, sillä pienvedet tarjoavat elinympäristön useille lajeille ja ovat tärkeä osa luonnon monimuotoisuutta. Monimuotoisuudesta on hyötyä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Lisäksi pienvedet tarjoavat ekosysteemipalveluita kuten esimerkiksi tulvasuojelua ja veden puhdistamista ravinteiden pidättämisen kautta”, Mäkilouko painottaa.

Luonnontilaltaan muuttuneilla kohteilla voi yhä elää monipuolinen lajisto, jonka elinoloja voidaan parantaa ennallistamistoimilla. Muutamalla käydyistä kohteista luonnontila oli lähtenyt luontaisesti myös palautumaan.

Uusia kohteita etsitään jatkuvasti

Mikäli maastokartoituksien yhteydessä kohteilla havaitaan ennallistamistarpeita, Pirkanmaan ELY-keskus on yhteydessä maanomistajiin henkilökohtaisesti. Maastokartoitukset ajoittuvat pääosin kesälle, mutta Helmi-työ pienvesien parissa jatkuu pitkin vuotta suunnittelun ja kunnostuksen merkeissä.

Sopivien ennallistamiskohteiden etsintä on jatkuvasti käynnissä. Kohteiksi sopivat monenlaiset pienvedet. Oleellista on, että kohteen ekologisia arvoja pystytään parantamaan ennallistamistoimin ja maanomistajan myönteisyys toimenpiteille.

”Helmi-elinympäristöohjelman puitteissa tehtävät pienvesien ennallistamistoimet ovat maanomistajalle ilmaisia ja perustuvat vapaaehtoisuuteen. Ennallistamistoimilla pyritään ensisijaisesti parantamaan kohteen ekologiaa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi lähteen vesitalouteen heikentävästi vaikuttavien ojien täyttämistä tai peratun purouoman kiveämistä”, kertoo Mäkilouko.

Toimenpiteet valitaan aina kohteen mukaan. Suunnittelua tehdään lähtökohtaisesti yhdessä maanomistajan kanssa, jolloin myös maanomistajan toiveet pystytään huomioimaan.