Sanginjoen soiden ennallistamisella turvataan luonnon monimuotoisuutta – lisäksi vesistökuormitus ja hiilipäästöt ilmakehään vähenevät

Sanginjoen suot ovat nykyisellään kasvaneet pahasti umpeen. Kuva: Jari Vähäsalo.

Metsähallitus aloittaa soiden ennallistamisen Oulun Sanginjoella tällä viikolla. Työt käynnistetään puuston poistolla. Sanginjoen ojitettuja soita palautetaan kohti luonnontilaa vaiheittain monen vuoden aikana. Ennallistamisesta on monenlaista hyötyä alueen luonnolle ja virkistyskäytölle.

Sanginjoen luonnonsuojelualueen pinta-alasta noin puolet on alun perin ollut suota. Ojitusten myötä suot ovat kuitenkin vuosikymmenten aikana puustottuneet ja hävinneet lähes kokonaan. Metsähallituksen Luontopalvelut onkin aloittamassa alueella monen vuoden urakan, jonka aikana soita ennallistetaan eli palautetaan mahdollisimman luonnontilaisiksi.

Virkistyskäytön mahdollisuudet lisääntyvät

”Töiden keskeisenä tavoitteena on luonnon monimuotoisuus. Ennallistamisen avulla Sanginjoelle palautetaan suoluontoa ja siihen kuuluvaa lajistoa. Yhtä tärkeitä tavoitteita ovat vanhoilta metsäojitusalueilta vesistöihin pääsevän kuormituksen ja ilmakehään lähtevien hiilipäästöjen vähentäminen”, kertoo erikoissuunnittelija Sakari Rehell Metsähallituksen Luontopalveluista.

Soiden ennallistaminen lisää myös alueen virkistyskäytön mahdollisuuksia. Ojien täyttäminen ja tiheän kasvuston poistaminen avartaa maisemaa, puhdistaa vesistöjä ja helpottaa luonnossa kulkemista, lisäksi luonnon monipuolistuminen on omiaan lisäämään esimerkiksi marjasatoja.

Myös perattuja purouomia ennallistetaan

Tulevina vuosina Sanginjoella ennallistetaan myös esimerkiksi perattuja purouomia ja umpeenkasvaneita suoniittyjä, jotka ennen olivat Pohjois-Suomessa hyvin yleisiä. Tavoitteena on osallistaa yleisöä muun muassa järjestämällä ennallistamis- ja luonnonhoitotalkoita.

Nyt suunnitteilla olevat ennallistamistoimet tehdään ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelman rahoituksella. Ohjelman tavoitteena on pysäyttää Suomen luonnon köyhtyminen suojelemalla ja ennallistamalla uhanalaisia elinympäristöjä.

Hakkuita vain turvemailla

Soiden ennallistamiseen kuuluu monta vaihetta. Aluksi puustoa poistetaan. Sen jälkeen valuma-alueiden alimpiin osiin tehdään vesiensuojelukosteikkoja, jotka estävät kiintoaineiden pääsyä vesistöihin siinä vaiheessa, kun ojia täytetään.

Ne ovat itsessäänkin monimuotoisuutta lisääviä lampia ja pystyvät vähentämään turvemailta vesistöihin tulevaa kuormitusta myös siinä tapauksessa, ettei muita ennallistamistoimia tehdä.
Lopuksi ojat tukitaan, jotta suon vedenpinta pääsee nousemaan ja sen myötä suoluonto palautumaan kohti alkuperäistä. Kasvi- ja eläinlajiston palautuminen kestää yleensä vuosikymmeniä.

Työt aloitetaan tällä viikolla Muuraiskankaan soilta ja Taivalkoskensuolta puuston poistolla. Urakka kestää muutamia viikkoja. Konetyöt teetetään urakoitsijalla.

Töitä riittää vuosiksi

Töitä jatketaan ensi vuonna. Talven aikana tehdään hakkuita muun muassa Asmonkorven suunnalla, kevättalvella Taivalkoskensuolle rakennetaan vesiensuojelukosteikko ja syksyllä tehdään ojien tukkiminen Muuraiskankaan soilla. Siellä kosteikkoa ei tarvitse rakentaa, sillä vieressä on jo aiemmin ennallistettu Harakkasuo, eikä sieltä näin ollen ole suoraa yhteyttä vesistöihin.

”Sanginjoella riittää tekemistä ainakin kymmeneksi vuodeksi. Ensimmäiset kohteet on valittu sen mukaan, että niillä on parhaat mahdollisuudet onnistua. Niissä on vielä jossakin nurkassa hieman suoluontoa, joka ennallistamisen myötä pääsee palaamaan laajemmalle alueelle. Muuraiskangas on tällainen kohde”, Rehell kertoo.