Seitenoikean vesivoimalaitoksen yhteyteen tulee luonnonmukainen ohitusuoma – selvityksen mukaan sen ekologiset hyödyt ovat vaihtoehdoista suurimmat

Seitenoikean vesivoimalaitos sijaitsee Hyrynsalmen reitillä, Emäjoessa, Ristijärven ja Hyrynsalmen kuntien alueella.

Fortum on tehnyt päätöksen edetä suunnitteluvaiheeseen Seitenoikean luonnonmukaisen ohitusuoman osalta. Luonnonmukaisen ohitusuoman tavoitteena on vahvistaa järvitaimenen luontaista elinkiertoa mahdollistamalla ylösvaellus Seitenoikean yläpuolisille potentiaalisille poikastuotantoalueille.

Hanke etenee seuraavaksi yleissuunnitelmavaiheeseen, jossa laaditaan esiselvityksen pohjalta tarkempi suunnitelma ohitusuoman rakentamiseksi. Lisäksi alueella tehdään maastomittauksia ja luontoselvityksiä. Tavoitteena on laittaa hankkeen vesilain mukainen lupahakemus vireille alkuvuodesta 2025.

Seitenoikean vesivoimalaitos sijaitsee Hyrynsalmen reitillä, Emäjoessa, Ristijärven ja Hyrynsalmen kuntien alueella. Rambollin tekemässä esiselvitystyössä tarkasteltiin eri vaihtoehtoja Seitenoikean ohitusratkaisun toteuttamiseksi ja muodostettiin kolme eri vaihtoehtoa, joita vertailtiin tarkemmin teknisen toteutettavuuden, vaikutusten ja kustannusten osalta. Esiselvitykseen valitut vaihtoehdot olivat luonnonmukainen ohitusuoma, tekninen pystyrakokalatie ja hydraulinen Kalasydän-kalatie.

Esiselvitys tehtiin vuorovaikutuksessa sidosryhmien ja paikallisten asukkaiden kanssa

Esiselvitys tehtiin vuorovaikutuksessa sidosryhmien ja paikallisten asukkaiden kanssa. Hankkeeseen liittyen pidettiin kaksi avointa yleisötilaisuutta. Lisäksi perustettiin seurantaryhmä, jossa edustettuna ovat paikallinen kalatalous-, patoturvallisuus- ja vesiviranomainen, Emäjoen ja Oulujärven kalatalousalueet, Kainuun kalatalouskeskus, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, Ristijärven ja Hyrynsalmen kunnat sekä Montan Lohi Oy. Yhteistyötä tullaan jatkamaan myös suunnitteluvaiheessa seurantaryhmän kokousten ja yleisötilaisuuksien muodossa.

Esiselvityksestä laadittiin myös avoin verkkokysely, joka oli suunnattu alueen sidosryhmille ja asukkaille, ja siihen saatiin 453 vastausta.

”Hankkeen yhteydessä pidettyjen yleisötilaisuuksien, toteutetun verkkokyselyn sekä seurantaryhmäyhteistyön perusteella paikalliset asukkaat ja sidosryhmät kokivat luonnonmukainen ohitusuoman parhaaksi vaihtoehdoksi Seitenoikealla. Luonnonmukaisen ohitusuoman ekologiset hyödyt ovat vaihtoehdoista suurimmat. Muita etuja on muun muassa rakenteiden pitkä elinikä”, Fortumin ympäristöasiantuntija Elisa Puuronen kertoo.

Osa toimenpidekokonaisuutta järvitaimenen luonnonkierron vahvistamiseksi

Seitenoikean vesivoimalaitokselle suunniteltava ohitusratkaisu on osa uhanalaisen järvitaimenen luonnonkierron vahvistamiseksi toteutettavaa toimenpidekokonaisuutta. Toimenpiteet keskittyvät Hyrynsalmen reitille, jossa sijaitsevat Oulujoen vesistöalueen ainoat kansallisessa kalatiestrategiassa tunnistetut kärkikohteet.

Kokonaisuuteen kuuluvat myös esimerkiksi järvitaimenen elinkierrolle tärkeiden elin- ja lisääntymisalueiden kunnostukset, järvitaimenen pienpoikasistutukset sekä Leppikosken vesivoimalaitoksen Kalasydän-kalatie.