Uusi suositus paikallisten toimijoiden avuksi: Suojelualueet entistä paremmin huomioon merialuesuunnittelussa

Meriympäristössä suojeltavia luontoarvoja ovat esimerkiksi mereiset luontotyypit, levät, vesisammalet, putkilokasvit, kalat, pohjaeläimet, linnut ja hylkeet. Kuva: Jaana Vetikko

Metsähallituksen Luontopalvelujen meriluonnonsuojelutiimi on julkaissut suosituksen siitä, miten mereiset suojelualueet otetaan huomioon merialuesuunnittelussa. Suositus tukee rannikkokuntien ja -kaupunkien aluesuunnittelijoiden, ELY-keskusten ja muiden paikallisten toimijoiden työtä, jotta Suomen merialueen luontoa pystytään suojelemaan entistä paremmin.

Itämeren ainutlaatuista ja herkkää luontoa suojellaan kansallisten ohjelmien, strategioiden ja lainsäädännön lisäksi kansainvälisellä yhteistyöllä. Merialueiden suojelun ja käytön tavoitteet ovat monitahoisia ja ulottuvat maa-alueelta ulapalle ja pinnasta pohjaan.

Aluesuunnittelun keinoin on mahdollista tehdä suojelua tukevia ratkaisuja ja osaltaan edistää meren kestävää käyttöä sekä hyvän tilan saavuttamista. Suojelualueiden huomioon ottaminen merialuesuunnittelussa vaatii kuitenkin perehtymistä eri suojelualuetyyppeihin ja niiden erityispiirteisiin.

Koottua tietoa ja tietokantoja

”Usein aluesuunnitelmia toteuttavat kuitenkin toimijat, jotka eivät välttämättä ole luonnonsuojelun asiantuntijoita. Siksi olemme koonneet suositukseen mahdollisimman tiiviisti Suomen merialueilla esiintyvät suojelualuetyypit, niiden alla suojeltavat suojeluarvot, eri toimintojen rajoitukset ja tietolähteet”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Matti Sahla.

Tieto mereisistä suojelualueista ja luontoarvoista on tällä hetkellä jakautunut useisiin eri organisaatioihin ja tietokantoihin, mikä hankaloittaa tiedon kokonaisvaltaista käyttöä päätöksenteon tukena. Työ sisältää kirjallisen osuuden lisäksi paikkatietopohjaista materiaalia.

”Suosituksen tueksi olemme hankkeessa koonneet paikkatietoaineistopaketin suojelualuerajauksista merellä. Tämä helpottaa suojelualueiden huomioimista alueellisesti”, toteaa Sahla.

Luontoarvoja myös tuleville sukupolville

Mereiset luonnonsuojelualueet auttavat turvaamaan luontoarvojen säilymisen myös tuleville sukupolville. Käytännössä suojelua toteutetaan rajoittamalla toimintoja, jotka vaikuttavat luontoarvoihin haitallisesti.

Meriympäristössä suojeltavia luontoarvoja ovat esimerkiksi mereiset luontotyypit, levät, vesisammalet, putkilokasvit, kalat, pohjaeläimet, linnut ja hylkeet.

Paljon arvokasta suojeltavaa löytyy myös suojelualueiden ulkopuolelta. Luontoarvojen näkökulmasta mereiset suojelualueet kattavat vain osan arvokkaista kohteista ja lainsäädännön mukaan määritellyt suojeluperusteet vain osan meriluonnon monimuotoisuudesta.

Suojelualueet merialuesuunnittelussa – suositus suojelualueiden huomioimiseksi

Metsähallituksen Luontopalvelujen meriluonnonsuojelutiimi on julkaissut suostituksen, miten mereiset suojelualueet otetaan huomioon merialuesuunnittelussa.