Hyviä uutisia Siuntionjoelta: taimenet löysivät kunnostetut alueet Brännmalmsbäckenillä

Lämpimät kesät, kuten 2020 ja 2021, korostavat lähdevaikutuksen tärkeyttä virtavesieliöstön ja monimuotoisuuden kannalta. Erityisesti geneettisesti omaleimainen Siuntionjoen taimen tarvitsee hyvälaatuista pohjavettä selvitäkseen yleistyvistä kesän hellejaksoista.

Siuntionjoen taimenet ovat onnistuneesti löytäneet tiensä kunnostetuille elinalueille. Tämä selvisi syksyllä 2021 tehdyissä koekalastuksissa, joissa kartoitettiin taimentiheyksiä kunnostetuissa paikoissa.

Siuntionjoen kunnostus 2020–2022 -hankkeessa vuosina 2019 ja 2020 koneellisesti ja talkootyönä kunnostetulta Brännmalmsbäckeniltä havaittiin taimenen kesänvanhoja poikasia nyt ensimmäistä kertaa. Myönteisiä havaintoja tehtiin myös monella muulla purolla. Hanketta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).

Vuoden 2021 sähkökalastuksissa taimenia saatiin saaliiksi kymmeneltä koealalta kalastetuista kahdestatoista uomasta. Taimensaalis koostui pääosin kesänvanhoista (0+-ikäisistä) poikasista vanhempien yksilöiden ollessa vähemmistössä.

Eniten poikasia lähdevaikutteisissa sivupuroissa

Taimenen poikastiheyksissä koealojen välillä oli suurta vaihtelua. Parhaita kesänvanhojen poikasten yksilötiheyksiä saatiin lähdevaikutteisilta sivupuroilta ja heikoimpia tiheyksiä oli Siuntionjoen pääuoman koskilla.

Siuntionjoen pääuoman koealojen keskimääräinen laskennallinen taimenenpoikastiheys oli vain 0,5 yksilöä aarilla, kun se lähdevaikutteisilla sivupuroilla ja Kirkkojoessa oli keskimäärin 28,8 yksilöä aarilla. Positiivisia signaaleja saatiin muun muassa Oravabäckenin vaellusesteen alapuoliselta koealalta, jossa taimenten laskennallinen poikastiheys oli 42,6 yksilöä aarilla.

Kivikoskenpuron yläosilla poikastiheys oli edelleen hyvä, 64,6 yksilöä aarilla. Muutaman vanhemman taimenyksilön havaittiin mahdollisesti nousseen vaellusesteenä pidetyn Uudenkylän kalliokönkään yläpuolelle.

Oravabäckenin nousuesteelle rakennetaan ohitusuoma

Taimenyksilöiden siirtoja Siuntionjoen pääuomasta vesistön sisällä hyville lisääntymisalueille oli tarkoitus jatkaa, mutta heikot yksilömäärät rajoittivat siirtoja. Kirkkojoen haarasta kahdelta eri koealalta siirrettiin 14 kesänvanhaa ja muutama kaksikesäinen yksilö Oravabäckenin nousuesteen yläpuolelle.

”Oravabäckenin nousuesteen ohi on suunnitteilla rakentaa ohitusuoma vuonna 2022 ja lisätä näin Siuntionjoen taimenen potentiaalisia kutu- ja poikasalueita”, kertoo LUVYn projektityöntekijä Joonas Tammivuori.