Hallituksen esitys eduskunnalle: Tenojoelle ja sen sivuvesistöihin täydellinen lohenkalastuskielto myös kuluvaksi vuodeksi

Hallitus esittää, ettei lohenpyyntiä sallita Tenolla lainkaan tänäkään vuonna. Muiden kalalajien kalastusmahdollisuuksia puolestaan pyritään lisäämään. Kuva: Jaakko Vähämäki.

Hallituksen esitys lohenkalastuksen kieltämisestä Tenojoella vuonna 2022 annettiin eduskunnalle valtioneuvoston istunnossa torstaina 21. huhtikuuta. Esityksen mukaisesti lohta ei saisi viime vuoden tapaan kalastaa lainkaan Tenojoessa tai sen sivuvesissä kuluvanakaan vuonna.

Syynä voimakkaaseen kieltoon on Tenon lohikantojen hyvin voimakas heikkeneminen vuodesta 2018 alkaen. Arvioiden mukaan kaikki lohenkalastus olisi tällä hetkellä ylikalastusta. Mereltä palaava lohimäärä on niin alhainen, että kestävyystavoitteet eivät täyty, vaikka kalastusta ei olisi lainkaan. Lisäksi ennuste arvokkaiden suurempien, useamman vuoden meressä kasvaneiden emolohien määrälle on hyvin heikko.

Myös Tenojoen sivujokien lohikantojen tila on maa- ja metsätalousministeriön arvioiden mukaan huolestuttava. Lohikantojen tila on heikentynyt merkittävästi Tenojoen sivujoissa vuotta 2017 koskeneen korkeimman oikeuden arvioiman oikeustapauksen jälkeen. Utsjoen lohikanta ei muiden sivujokien tavoin enää täytä kestävyystavoitteita.

Vähäisen perinnepyynnin sallimisesta ei löytynyt yksimielisyyttä

Koska Tenojoki on Norjan ja Suomen välinen rajajoki, on lohenkalastusta koskevat ratkaisut tehtävä yhdessä Norjan kanssa. Asiassa on yritetty neuvotella ratkaisua hyvin vähäisestä lohen kalastusmahdollisuudesta, jossa kalastus olisi sallittu rajattuina päivinä perinteisillä pyydyksillä.
Tässä ei kuitenkaan saavutettu tulosta, sillä vaihtoehdot eivät osoittautuneet toteuttamiskelpoisiksi.

Hyvin rajoitetun lohen kalastusmahdollisuuden jakaminen usealle kalastusryhmälle ja kalastustavalle on vaikea toteuttaa käytännössä. Ehdotukset tällaisesta kalastusmahdollisuudesta eivät saaneet tukea etenkään perinteisiä, saamelaiseen kalastuskulttuuriin kuuluvia patopyydyksiä käyttäviltä, paikallisilta kalastusoikeuden omistajilta.

Hyvin rajoitetun kalastusmahdollisuuden haasteena on myös se, että kalastuspaine todennäköisesti kohdentuu hyvin voimakkaana sallituille alueille, mikä lisää riskiä paikallisten lohikantojen tilanteen edelleen heikkenemiselle.

Muiden kalalajien pyyntimahdollisuuksia lisätään

Haastavassa tilanteessa muiden kalalajien pyyntimahdollisuuksia halutaan lisätä, joten Tenolla voi kalastaa ensi kesänä muita kaloja kuin lohta hieman sallivammilla määräyksillä kuin viime vuonna. Muu kuin lohen vapakalastus veneestä on tarkoitus sallia paikkakuntalaisluvilla, matkailijoiden harjusluvalla saa käyttää yleisempää kuutosluokan perhovapaa ja muiden lajien verkkokalastusmääräyksiä muutetaan sallivammiksi loppukesästä.

Merkittävää on myös taimenen kalastuksen salliminen muiden lajien kuin lohen kalastusta koskevilla määräyksillä. Tavoitteena on kehittää monipuolista kalastusta Tenojoen vesistössä ja lisätä myös muun kuin lohen merkitystä ruokakalana ja matkailukalastuksen kohteena.

Kyttyrälohen postopyyntiin sopivia pyyntivälineitä kartoitetaan

Tenojoen lohikannan elpymiseksi on tärkeää myös tehdä tutkimusta Tenojoelle saapuneesta vieraslajista, kyttyrälohesta. Luonnonvarakeskuksen tulevan kesän hankkeessa selvitetään yhdessä Tenonvarren kalastajien kanssa kyttyrälohen poistopyyntiin sopivia ja lohelle haitattomia pyyntimenetelmiä ja tapoja.

Lisäksi Luonnonvarakeskus kerää tietoa kyttyrälohen poikasten käyttäytymisestä nyt, kun viime syksyn kudusta syntyneet poikaset ovat aloittamassa merivaellustaan. Lisätieto on tarpeen, koska tästä elämänvaiheesta on hyvin niukasti tietoa Pohjois-Atlantin alueelta.