Lohen luonnonkierron palautumiselle on luotu todellinen mahdollisuus Iijoella

Nollikas eli yhden kesän lohenpoikanen haavissa.

Toimenpiteet vaelluskalojen palauttamiseksi Iijoen vanhaan luonnonuomaan tuottavat tulosta. Uiskarin kalatietä pitkin vanhaan uomaan on kolmen seurantavuoden aikana noussut vuosi vuodelta enemmän kaloja. Lohi myös kutee sekä lisääntyy siellä luontaisesti ja isoimmat poikaset valmistautuvat jo merivaellukselle.

Merkittävät askeleet kohti lohen luonnonkiertoa on Iijoen vanhan luonnonuoma -hankkeen ansiota. Iijoen Raasakan vanhaa uomaa kehitetään kalan nousun ja virkistyskäytön edistämiseksi Iin kunnan, PVO-Vesivoiman ja Etelä- ja Pohjois-Iin jakokuntien yhteisessä hankekokonaisuudessa vuosina 2017-2021.

Vuoden 2019 merkittävimpiä löytöjä uomassa olivat talven yli selvinneet, luonnonkudusta syntyneet yli yksivuotiaat lohenpoikaset (19 kpl). Ne olivat kasvaneet niin isoiksi, että tästä talvesta selvittyään ne jo lähtenevät merivaellukselle. Syksyn koekalastuksen yhteydessä löytyi myös jo toisena vuonna peräkkäin nollikkaita (32 kpl) eli luonnonkudusta kuoriutuneita yhden kesän lohenpoikasia.

Kutualueista on vielä pulaa

Juuri ennen jäiden tuloa lokakuun loppupuolella todettiin, että lohet ovat kuteneet uomassa myös syksyllä 2019. Kutua löytyi, kun kalatalousasiantuntija, biologi Janne Partanen tutki luonnonuoman koskien kutualueiden tilaa lokakuun 22.-23. päivä Iijoen vanhan luonnonuoman kehityshankkeeseen liittyen.

Tässä yhteydessä todettiin, että poikastuotannon kannalta uomassa on liian vähän lohen kutuun sopivia sorapohjaisia alueita, ja potentiaalisia kutupaikkoja voidaan lisätä kutusoraikkoja rakentamalla. Hankkeen vuoden 2020 toimenpiteistä päätetään kevättalvella.

Lohia ja taimenia nousi ennätysmäärä

Vuoden 2019 tarkkailujakson aikana uomassa sijaitsevan Uiskarinkosken kalatien laskuriin tallentui yhteensä 439 nousevaa kalaa, mikä on lähes 2,5 kertaa edellisvuotta enemmän. Lohia nousi Uiskaria pitkin vanhaan uomaan 56 kappaletta, mikä on yli kuusinkertainen määrä verrattuna vuoteen 2017.

Suurin osa nousseista lohista oli yhden merivuoden lohia eli kosseja. Usean merivuoden lohia (yli 60 cm) oli arviolta 13 yksilöä, kun niitä vuonna 2017 oli vain yksi.

Todellinen vanhaan uomaan nousseiden kalojen määrä on seuranta-aineistoa suurempi. Esimerkiksi Tukkilaiskisojen aikana, jolloin virtaama on suuri eikä laskuri ole käytössä, kaloja voi nousta merkittävästi ohi seurannan.

Laskuriin eivät tallennu ollenkaan nahkiaiset, joiden nousu vanhaan uomaan on todettu kalastuskirjanpidon avulla 2017-2019. Nahkiaisia pyydystetään vuosittain satoja kappaleita.

Lisäpontta uoman kehittämisen jatkamiselle

Iijoen vanhan luonnonuoman hankkeessa PVO-Vesivoima on juoksuttanut Raasakan säännöstelypadon kautta normaalia velvoitejuoksutusta enemmän vettä, ja kalatieseurannan perusteella näyttää siltä, että suurempi virtaama houkuttelee kaloja paremmin kalatielle.

Hankkeen aikana Uiskarin kalatietä on kunnostettu, jotta kalat löytäisivät sinne helpommin. Kalatietä pitkin kalat pääsevät vanhaan uomaan, mutta eivät Raasakan voimalaitoksen yläpuolelle. Kolmena vuonna saadut positiiviset tulokset antavat lisäpontta jatkaa uoman kehittämistä.

Facebookissa kuulumisia ja uutisia Iijoelta

Yli yksivuotias lohenpoikanen.