ELY-keskus aktivoi vesistökunnostuksia Etelä-Savossa – vesienhoidon yleissuunnitelmia esitellään tupailta-webinaareissa kevään aikana

Etelä-Savossa vesienhoidon yleissuunnitelmia esitellään kevään aikana tupailta-webinaareissa.

Vesienhoidon yleissuunnitelmien valmistelu on hyvässä vauhdissa Etelä-Savon kalatalousalueilla. Suunnitelmissa on nostettu esiin kunnostusta tarvitsevia kohteita ja esitetty toimenpiteitä, joilla vesien tilaa voidaan parantaa.

Esille ovat nousseet muun muassa valuma-alueiden kuormituspaineet, muutokset vesistöissä sekä vaelluskalojen nousuesteet. Tavoitteena on aktivoida vesistöjen kunnostus- ja hoitotoimia alueellisesti. Suunnitelmia esitellään keväällä 2021 kalastusalueilla järjestettävissä tupailta-webinaareissa.

Suunnitelmia ovat laatineet yhteistyössä ELY-keskuksen asiantuntijat, konsultit sekä paikalliset ja alueelliset toimijat. Suunnitteluprosessi on osa ympäristöministeriön käynnistämää vesiensuojelun tehostamisohjelmaa, jonka tavoitteena on vesien hyvä ja erinomainen tila.

Pienelläkin hankkeella voi olla suuri vaikutus paikallisesti

Syksyllä 2020 Etelä-Savon ELY-keskus järjesti kyselyn, jossa sai ehdottaa kunnostusta tai selvitystä vaativia kohteita mukaan yleissuunnitelmiin. Vastausten perusteella yleisimpiä ongelmia olivat järvien mataluus, vedenkorkeuden vaihtelut, pyydysten tai kivien limoittuminen ja veden sameus.

Toimenpiteitä toivottiin mm. vedenlaadun parantamiseen, vesikasvien poistoon sekä virkistyskäytön edistämiseen liittyen. Tärkeää on paikallisten ja alueellisten toimijoiden yhteistyön rakentaminen. Kaikki kunnostustoimenpiteet vesistössä ja valuma-alueella edistävät tilatavoitteiden saavuttamista. Pienelläkin hankkeella voi olla suuri paikallinen vaikutus.

Suunnitelmia esitellään keväällä sähköisissä tupailloissa

Kevään 2021 aikana järjestetään jokaisella Etelä-Savon kalatalousalueella tupailtatyyppinen avoin webinaari, jossa esitellään alueen vesienhoidon yleissuunnitelma. Tilaisuuksissa keskustellaan myös alueella olevista tarpeista sekä suunnitelluista toimenpiteistä.

Webinaariin voi ilmoittautua Etelä-Savon ELY-keskuksen verkkosivujen kautta heti, kun tilaisuuksien ajankohdat tarkentuvat. Myös suunnitelmaluonnos julkaistaan webinaarikutsun yhteydessä, jotta siihen voi tutustua ennen tapahtumaa.

Vesistökunnostushankkeisiin voi hakea avustusta syksyllä

Vesistökunnostushankkeisiin voi hakea vuosittain valtionavustusta ELY-keskuksista ja seuraava haku käynnistyy syksyllä 2021. Avustusta myönnetään mm. vesistöissä tehtäviin toimenpiteisiin, kuten särkikalojen tehokalastukseen ja vesikasvien niittoon.

Avustusta myönnetään myös valuma-alueella tehtäviin toimenpiteisin, esimerkiksi kosteikkojen rakentamiseen. Kunnostuksiin liittyvien selvitysten ja suunnitelmien laatimiseen voi hakea avustusta.

Valtion tuen osuus hankkeiden toteuttamisesta vaihtelee 20–70 prosentin välillä. Hankkeen toteuttajana voivat toimia esimerkiksi kunnat, kalatalousalueet, osakaskunnat, vesiensuojeluyhdistykset tai muut yhdistykset.