Virtaan pienvesivoimalaitoksen purku avaa Tainionvirran vesistön Päijänteen vaelluskaloille – palvelee erittäin uhanlaisen järvitaimenen lisääntymistä ja kannan vahvistumista eteläisellä Päijänteellä

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö toteuttaa Virtaankosken ennallistamis- ja kehittämistoimet, joilla kosken käyttötarkoitus muuttuu sähköntuotannosta matkailu-, virkistys- ja museoalueeksi, jonka keskiössä on vapaa koski.

Valtio osallistuu maa- ja metsätalousministeriön hallinnoiman NOUSU-ohjelman voimin Sysmän ja Hartolan Tainionvirrassa sijaitsevan Virtaankosken ennallistamishankkeeseen, jossa vanhan pienvesivoimalan säännöstelypato puretaan ja joki vapautetaan.

Virtaankosken Voima Oy, joka omistaa kosken ja siellä sijaitsevat kaksi pienvesivoimalaitosta, siirtyy Hiitolanjoen Voima Oy:n omistukseen vuoden 2022 alussa. Hiitolanjoen Voima Oy:n omistaa Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö, joka parhaillaan ennallistaa Hiitolanjokea Rautjärvellä.

Sähköntuotannosta matkailu-, virkistys- ja museoalueeksi

Uusi omistaja toteuttaa tarvittavat ennallistamis- ja kehittämistoimet, joilla Virtaankosken käyttötarkoitus muuttuu sähköntuotannosta matkailu-, virkistys- ja museoalueeksi, jonka keskiössä on vapaa koski.

Se varmistaa taimenen ja vaellussiian vapaan nousun ylempänä oleville kutualueille. Ennallistaminen toteutetaan vesiluvan ehtojen mukaisesti läheisessä yhteistyössä paikallisten asukkaiden ja Sysmän kunnan kanssa ja kosken arvokasta kulttuurimaisemaa vaalien. Hanke toteuttaa kansallista kalatiestrategiaa.

Palvelee erittäin uhanalaisen järvitaimenen luontaista lisääntymistä

Tainionvirta on yksi merkittävimmistä Päijänteeseen laskevista vesireiteistä ulottuen Hartolan kautta aina Suonteelle saakka. Virtaan vesivoimalaitoksen säännöstelypadon purkaminen ja luonnonmukaisen pohjakynnyksen rakentaminen mahdollistavat jokivesistön avaamisen vaelluskalojen käyttöön, avaten myös koko vesireitille vapaan ekologisen jatkumon.

Ennallistamishanke palvelee erityisesti erittäin uhanalaiseksi luokitellun järvitaimenen luontaista lisääntymistä ja heikossa tilassa olevan kannan vahvistumista eteläisellä Päijänteellä.

”Vaelluskalahankkeet ovat innostaneet eri tahoja yhteistyöhön eri puolilla Suomea. NOUSU-ohjelman tuella voidaan nyt ratkaista Virtaankosken tulevaisuus yhdessä omistajan, alueen toimijoiden ja yksityisten tukijoiden kanssa. Päijänteen taimen ja vaellussiika pääsevät jatkossa kulkemaan laajalla vesistöalueella, kun pato puretaan ja Virtaankoski ennallistetaan”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Ministeri Leppä tutustui Virtaan voimalaitoksen ja alueen kehittämissuunnitelmiin

Ministeri Leppä tapasi tänään 30. marraskuuta Sysmässä keskeisiä kunnan ja Tainionvirran vesistöalueen toimijoita ja tutustui Virtaan vesivoimalaitokseen ja alueen kehittämistä koskeviin suunnitelmiin.

ELY-keskuksen työ Virtaan voimalaitoksen vesilupien ja kalatalousvelvoitteiden valvonnassa sekä uusien velvoitteiden vaatimisessa ja läpiajamisessa on ollut nyt saavutetun lopputuloksen kannalta ensiarvoisen tärkeää.

”Valtion vahva sitoutuminen ja lukuisten muiden toimijoiden laaja yhteistyö on mahdollistanut tämän erityislaatuisen, Tainionvirran ja eteläisen Päijänteen arvoa kasvattavan hankkeen toteuttamisen”, toteaa Sysmän kunnanvaltuuston puheenjohtaja Veikko Kotolahti.

Marinin hallitus parantaa kansallisen vaelluskalaohjelma NOUSUn tuella ja toimenpiteillä vaelluskalojen ja uhanalaisten kalakantojen tilaa useissa kohteissa eri puolilla Suomea.

Myös Sysmän kunta, WWF, Lassi Seppisen säätiö ja yksityiset lahjoittajat rahoittajina

Virtaankosken hankkeen keskeisiä yhteistyötahoja on viime vuosina ollut WWF Suomi. Osa hankkeen edistämiseksi tehdyn työn kuluista on katettu Euroopan Meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Vauhtia vaellukseen-hankkeesta, jonka hanketoimijana on WWF Suomi.

”Virtaankoski on yksi WWF Suomen virtavesityön prioriteettikohteista ja toteutuessaan padonpurku yksi sisämaan merkittävimmistä”, iloitsee WWF:n ohjelmajohtaja Sampsa Vilhunen.

Virtaankosken voimalaitoksen lunastukseen ja Virtaankosken ennallistamishankkeen rahoitukseen osallistumisesta ovat tähän mennessä ilmoittaneet Pohjois-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen ja maa- ja metsätalousministeriön lisäksi Sysmän kunta, WWF ja Lassi Leppisen säätiö sekä myös yksityisiä lahjoittajia.