Esiselvitys kalojen luonnonmukaisen uoman rakentamisesta Tainionkosken voimalaitokselle on valmistunut – kumpikin vaihtoehto lisäisi järvitaimenen poikastuotantoalueita

Esiselvityksen perusteella uomien kalataloudelliset vaikutukset ja vaikutukset vesistön ekologiseen tilaan olisivat myönteisiä.

Esiselvitys kalaston elinolosuhteita parantavan luonnonmukaisen uoman rakentamisesta Tainionkosken voimalaitoksen yhteyteen on valmistunut. Esiselvitys tehtiin yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen kanssa, ja sen toteuttivat FCG Finnish Consulting Group Oy ja Watec Oy.

Esiselvityksessä tarkasteltiin kahta toteutusvaihtoehtoa luonnonmukaiselle uomalle, joista molemmat tarjoaisivat kutu- ja poikasalueita paikalliselle taimenkannalle. Yksi esiselvityksessä tutkittu vaihtoehto on ohitusuoma, joka mahdollistaisi kalojen vaelluksen voimalaitospadon yli. Toinen vaihtoehto olisi puolestaan vesitettävä uoma, johon johdettaisiin vettä Tainionkosken yläpuolisesta Vuoksesta.

Paikallisen järvitaimenen poikastuotantoalueet kasvaisivat kummassakin vaihtoehdossa

”Esiselvityksessä selvitettiin uomien mahdollista linjausta, mitoitusta, toteutustapaa, rakentamisen olosuhteita ja kustannuksia sekä eri vaihtoehtojen vaikutuksia ympäristöön. Selvityksen perusteella uomien kalataloudelliset vaikutukset ja vaikutukset vesistön ekologiseen tilaan olisivat myönteisiä”, Fortumin ympäristöasiantuntija Elisa Puuronen kertoo.

”Molemmissa vaihtoehdoissa saataisiin nykytilaan verrattuna kasvatettua merkittävästi paikallisen järvitaimenen poikastuotantoalueita. Ohitusuomavaihtoehdossa kalataloudellista hyötyä syntyisi lisäksi sen myötä, kun syönnösvaellus Saimaalle asti mahdollistuisi. Esiselvityksen tulosten perusteella suunnittelemme hankkeen seuraavia askelia”, Puuronen jatkaa.

Esiselvityksessä kartoitettiin myös Tainionkosken voimalaitoksen lähialueen kunnallistekniikkaa, minkä lisäksi selvitysalueella toteutettiin maaperä- ja pohjavesitutkimus mahdollisen maaperän pilaantuneisuuden selvittämiseksi. Selvitykset paransivat tietoutta uoman rakentamiseen vaadittujen töiden laajuudesta.