Kysely Suomessa, Ruotsissa ja Virossa: Kaupunkilaiset olisivat valmiita maksamaan kaupunkipurojensa tilan parantamisesta

Kaupunkipuro Turussa. Turkulaiset olisivat valmiita maksamaan kaupunkipurojensa tilan parantamisesta ja luonnonmukaisemmasta hulevesien hallinnasta 12-32 euroa vuodessa. Kuva: Sari Väisänen.

Turun, Tallinnan ja Ruotsin Söderhamnin asukkaille tehtiin kysely kaupunkipuroista. Sen perusteella kaupunkipurot ovat enemmistölle tärkeitä, mutta niiden tilaa ei monikaan tunne. Suomen Ympäristökeskus (SYKE) kertoo uusimmassa Vesikirjeessään myös, että yli puolet vastaajista olisi valmis maksamaan kaupunkipurojen tilan parantamisesta.

Kolmen Itämeren rannikkokaupungin asukkaiden näkemyksiä kaupunkiensa kaupunkipurojen tilasta ja hulevesien kestävämmästä hallinnasta kartoitettiin laajoilla kyselytutkimuksilla. Noin 60–70 prosenttia jokaisen kaupungin vastaajista piti kaupunkipuroja itselleen tärkeinä.

Noin 30–40 prosenttia vastaajista ei kuitenkaan osannut arvioida purojen tilaa. Valtaosa vastaajista kuitenkin tiesi, mitä hulevesillä tarkoitetaan.

Vuotuinen maksuhalukkuus vaihteli 11-55 euron välillä

Yli puolet vastaajista olisi valmis maksamaan kaupunkipurojen tilan parantamisesta ja luonnonmukaisemmista hulevesien hallintatoimista. Vuotuinen maksuhalukkuus vaihteli 11–55 euron välillä.

Turun aikuisväestö olisi valmis maksamaan keskimäärin 12–32 euroa vuodessa. Keskimääräisen maksuhalukkuuden ja alueen väestömäärän perusteella voidaan karkeasti arvioida, että kokonaishyöty kestävämmästä tavasta kunnostaa kaupunkipuroja ja parantaa niiden tilaa olisi Turussa noin 1,8–2,8 miljoonaa euroa vuodessa.

Kaupunkipurojen tilasta ollaan huolissaan

Kaikissa kaupungeissa vastaajat olivat huolissaan kaupunkipurojen tilasta, ja vain murto-osa vastaajista koki tilan olevan hyvä tai erinomainen. Läheskään aina vastaajat eivät olleet edes mieltäneet avo-ojien näköisiä uomia puroiksi ja yllättyivät kuullessaan, miten monipuolista eliöstöä niissä elää.

Yli puolet vastaajista uskoi myös, että luonnonmukaisella hulevesien hallinnalla voisi olla suuria tai kohtalaisia positiivisia vaikutuksia kaupungin vetovoimaisuuteen, asukkaiden henkiseen hyvinvointiin sekä luontokokemusten määrään ja laatuun.

Hulevesimaksut ovat kaupungeissa ajankohtaisia

Kysely valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä kaupunkien viranomaisten kanssa erityisesti kaupunkipurojen tilan kuvausten osalta.

Vastaajat kertoivat saaneensa kyselyn kautta enemmän uutta tietoa kaupunkipuroista kuin hulevesistä, mutta monet kertoivat saaneensa uutta tietoa myös hulevesistä.

Hulevesimaksut ovat ajankohtaisia kaikissa kyselykaupungeissa. Kysely sisälsi kuvan hulevesien muodostumisesta ja kulkeutumisesta. Siinä myös kuvattiin minkälaiset arkiset ihmistoimet voivat vaikuttaa hulevesien tilaan.

Myös käytännön toimenpiteitä tehtiin

Kysely tehtiin vuosien 2018–2020 aikana ja siihen sai vastata paperi- tai Internet-lomakkeella. Turussa ja Söderhamnissa kysely lähetettiin 1200:lle ja Tallinnassa 2500 kaupunkilaiselle. Heidät valittiin satunnaisesti. Vastausprosentit olivat Turussa 36,5, Söderhamnissa 35,3 ja Tallinnassa 12,4.

Hankkeessa toteutettiin kaikissa kolmessa kaupungissa myös toimenpiteitä joko hulevesien hallinnan tai kaupunkipurojen tilan parantamiseksi. Hankkeen lopuksi tehtiin hulevesistä kertovaa viestintä- tai opetusmateriaalia, jotka tullaan julkaisemaan Vesi.fi-palvelussa.

SYKE toteutti kyselyt taloudellisina arvottamistutkimuksina osana Baltic Interregin rahoittamaa Heawater-hanketta. Kaupunkien pienvesiin ja erityisesti hulevesiin liittyviä kansainvälisiä taloudellisia arvottamistutkimuksia ei ole aikaisemmin juuri tehty missään päin maailmaa.