Lohijoen harvinaista purotaimenta autetaan jokiuoman kunnostuksilla – yli 10 vuotta vanhaa suunnitelmaa päästään vihdoin toteuttamaan

ProAgrian Eero Hakala tutustuu tulevaan työmaahan. Kuva: Sari Kaartinen/Metsähallitus.

Lohijoen purotaimen on koko eteläisen Suomen mitassa harvinainen jäljellä oleva taimenkanta. Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien raja-alueilla virtaava Lohijoki ei kuitenkaan ole tällä hetkellä ideaali asuinpaikka taimenelle.

Lohijoella on jäljellä hyvin vähän toimivia taimenen lisääntymis- ja pienpoikasalueita. Tähän asiaan aiotaan tänä vuonna saada muutos. Yhtä Lohijoen arvokasta asukasta, purotaimenta, autetaan jokiuoman kunnostuksilla. Elo-lokakuun aikana on suunniteltu kunnostettavaksi yhteensä 14 koski- ja virtakohdetta Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien alueella.

Taimenelle uusia ja toimivia kutupaikkoja

Kunnostuksissa pyritään luomaan taimenelle muutamia uusia ja toimivia kutusoraikkoja. Lisääntymisalueiden läheisyydessä jokiuomaa on tarkoitus myös muokata pienpoikasille sopivammiksi elinalueiksi, mutta myös ehkäistä näillä alueilla vedessä kulkeutuvan kiintoaineksen aiheuttamaa pohjien liettymistä.

Kaikki kunnostustoimet on suunniteltu toteutettavan siten, ettei muokattavilla alueilla aiheuteta eroosio- tai vettymishaittoja taikka tulvanvaaraa rannoille. Kunnostustoimin pyritään parantamaan myös koko jokiluonnon monimuotoisuutta ja kohentamaan jokimaisemaa sen kulttuurihistoriaa kunnioittaen.

Taimenkanta ollut hitaasti kohenemassa

Lohijoen uomaa on satakunta vuotta sitten muutettu uiton vuoksi, mutta muut, viime vuosikymmeninä tehdyt, toimet ovat heikentäneet aiempaa enemmän Lohijoen tilaa. Muokkausten jäljet näkyvät jokimaisemassa mm. puurakenteina, perkausmassakumpuina ja uomaoikaisuina.

Aikanaan jokiuomassa ja valuma-alueella tapahtuneiden muutosten sekä hallitsemattoman kalastuksen vuoksi oltiin vaarassa menettää mm. Lohijoen taimenkanta kokonaan. Kalastusrajoitusten ja muokattujen ympäristöjen asettumisen myötä taimenkanta on alkanut hyvin hitaasti kohentua.

Kunnostussuunnitelma yli vuosikymmenen takaa

Lohijoen kalataloudellinen kunnostussuunnitelma on tehty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Kainuun ELY-keskuksen kalatalousyksikön toimeksiantona jo vuonna 2008, mutta hankkeen toteuttaminen varmistui Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksen rahoituspäätöksellä vuonna 2019 (Vesien- ja ympäristönhoidon edistämisen ja vesiensuojelun tehostamisohjelma).

Hankkeen osarahoittajina ovat Metsähallitus, Haapajärven kaupunki ja Haapajärven osakaskunta. Toteutusvastuu siirtyi Metsähallituksen Luontopalveluille keväällä 2020. Maastotöiden työnjohdosta vastaa ProAgria Keski-Pohjanmaan kalatalouskeskus.