Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan kehittämiseen myönnettiin lähes 3 miljoonaa euroa – ”hankkeet edistävät vesiensuojelua, parantavat maan kasvukuntoa ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta”

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan kehittämiseen on myönnetty lähes 3 miljoonaa euroa. Kuvassa Kohrinnotkon kosteikko Alavudella. Kuva: Selma Salin.

Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön ensimmäisen yhteisrahoitteisen hankehaun myötä käynnistyy 19 hanketta, joissa etsitään ratkaisuja peltojen ja talousmetsien kestävään vesitalouteen, vesiensuojelun edistämiseen, muuttuviin vesioloihin sopeutumiseen sekä maanomistajien yhteistyöhön valuma-alueella.

Avustetuilta hankkeilta edellytettiin useiden hakuteemojen toteuttamista, uusien kumppanuuksien luomista sekä tuloksilta uutuusarvoa tai laajempaa hyödynnettävyyttä. Avustushakuun saapui yhteensä 42 hakemusta yhdentoista maakunnan alueelta.

Avustusta myönnettiin kaikkiaan 19 hankkeelle noin 2,9 miljoonaa euroa. Hankkeiden yhteenlasketut kokonaiskustannukset ovat yli 4,2 miljoonaa euroa. Hankkeita toteuttavat yhdistykset, kunnat, korkeakoulut, tutkimuslaitokset sekä yritykset.

Hankkeet edistävät vesiensuojelua

Käynnistyvissä hankkeissa laaditaan valuma-aluetason vesienhallintasuunnitelmia, aktivoidaan ja neuvotaan maanomistajia sekä suunnitellaan ja toteutetaan vesienhallinnan esimerkkikohteita. Lisäksi etsitään hyviä käytäntöjä maanomistajien yhteisten vesitalousratkaisujen toteuttamiseksi ja niiden hyväksyttävyyden varmistamiseksi.

Hankkeet myös tuottavat uutta tietoa vesiensuojelurakenteiden toimivuudesta, mitoituksesta ja käytöstä. Useissa hankkeissa aloite toimintaan on lähtöisin maanomistajilta ja esimerkiksi ojitusyhteisö ja asiantuntijaorganisaatiot tai kunnat toteuttavat aktiivisesti hanketta yhdessä.

”Hankkeilla on monia hyötyjä. Ne edistävät vesiensuojelua, parantavat maan kasvukuntoa ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Hankkeet kehittävät uusia vesiensuojelumenetelmiä, kuten veden virtausta pidättäviä ja kuormitusta vähentäviä kaksitasouomia”, erityisasiantuntija Johanna Helkimo ympäristöministeriöstä toteaa.

Mittakaava paikallisesta valtakunnalliseen

”Peltojen vesitaloudesta huolehtiminen ja turvemaiden kestävä käyttö ovat hallitusohjelmassakin tunnistettuja haasteita. Maa- ja metsätalouden kestävässä vesienhallinnassa valuma-alueen maanomistajien välinen yhteistyö ovat avainasemassa. Hankkeet tuottavat tältä osin myös tärkeää tietoa ohjauskeinojen kehittämiseen jatkossa”, kertoo vesitalousasiantuntija Olle Häggblom maa- ja metsätalousministeriöstä.

Avustusta saaneiden hankkeiden mittakaava vaihtelee paikallisesta valtakunnalliseen. Osa hankkeista käynnistelee toimintaa uudella alueella, toiset ovat jatkumoa pidempiaikaiselle yhteistyölle. Hankkeita kannustetaan verkostoitumiseen, tietojen ja kokemusten vaihtoon ja yhteistyöhön esimerkiksi viestinnässä. Hankkeille tullaan järjestämään useampia törmäytystilaisuuksia niiden keston aikana.

”Hankkeiden teemat kiinnostavat yli maakuntarajojen. On tärkeä pohtia, miten hankkeiden tuloksia voidaan hyödyntää ja soveltaa hankealuetta laajemmin ja miten ne jäävät elämään hankkeiden päätyttyä”, korostaa vesistöyksikön päällikkö Tero Väisänen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Hankehaku jatkuu syksyllä

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen hankeavustuksia hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankehaku jatkuu syksyllä 2021 osana ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. Uuden hakukierroksen painopistealueista tullaan tiedottamaan kesän ja syksyn aikana.