Mustapuron tulvimista ehkäistään ja puroluonnon monimuotoisuutta parannetaan – rakentamisessa otetaan tarkasti huomioon taimen ja muu puron eliöstö

Parannettava purouoman osuus sijoittuu Itäväylän ja Kehä I:n välille.

Helsingin kaupunki parantaa Mustapuron tulviin varautumista ja kehittää samalla puroluonnon monimuotoisuutta Myllypuron liikuntapuiston alueella. Urakassa rakennetaan tulvatasanteita, uusitaan siltoja sekä kylvetään erilaisia rantaniittyjä.

Mustapuro on yksi Helsingin merkittävimmistä kaupunkipuroista, jossa taimenetkin viihtyvät. Puron tulvimiseen varaudutaan, sillä tulvien arvioidaan lisääntyvän ilmastonmuutoksen vuoksi runsastuvien sateiden myötä. Myös tiivistyvä kaupunkirakenne lisää hulevesiä ja tulvien riskiä.

Metrorata, Raide-Jokerin reitti, Itäväylä ja Varikkotie sijaitsevat hankealueen läheisyydessä. Tätä Helsingille tärkeää infrastruktuuria halutaan suojella tulvilta. Tulviin varautuminen kuuluu Helsingin kaupungin toimiin ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Kaupungin tiedotteen mukaan parannettava purouoman osuus sijoittuu Itäväylän ja Kehä I:n välille. Työt alkavat valmistelevilla töillä maaliskuussa ja jatkuvat vuoteen 2025.

Mustapuroon rakennetaan lisää kutusoraikkoja

Mustapuroon rakennetaan kutusoraikkoja lisäämällä luonnonsoraa virtakohtiin. Luonnonkivien lisääminen uomaan luo suojapaikkoja ja tuo monipuolisuutta puroympäristöön. Uudet rantaluiskat maisemoidaan luonnonmukaisiksi.

Puroon istutetaan vesisammalia, sillä ne parantavat puroelinympäristön laatua ja tarjoavat ravintoa eliöstölle pohjaeläimistä kaloihin. Lisäksi torjutaan haitallisia vieraslajeja, kuten jättipalsamia ja kurtturuusua.

Luonnonarvot otetaan rakentamisessa tarkasti huomioon

Rakentamisessa noudatetaan erityistä tarkkuutta alueen luonnonarvojen vuoksi. Rakentamisen aikana huolehditaan, että puron veden laatu ei heikkene rakentamisen takia. Työmaalta puroon johdettavat vedet selkiytetään ja niiden laadun seuranta ohjeistetaan tarkasti.

Virtausta säätelevissä rakenteissa, rummuissa ja silloissa, otetaan huomioon kalojen ja muiden vesieliöiden kulku. Taimenten kutuajan rauhoitus vaikuttaa töiden aikatauluihin.

Mustapuron uomaan on jo aiemmin toteutettu useita purokunnostuksia, jotka on huomioitu hankkeen suunnittelussa. Huomattava osuus hankealueella kulkevaa purouomaa jää koskemattomaksi.