Mynäjoen valuma-alueen vesiensuojelutoimenpiteiden yleissuunnitelmaluonnos valmistunut – sisältää ehdotuksia vesiensuojelutoimiksi ja kalatalous- sekä virtavesikunnostuskohteiksi

Isovahankoski Pöytyällä. Kartalla Mynäjoen vesistöalue.

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry on laatinut Mynäjoen vesistöalueelle vesiensuojelutoimenpiteiden yleissuunnitelmaluonnoksen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimeksiannosta. Luonnos sisältää ehdotuksia maa- ja metsätalouden vesiensuojelu- ja vesienhallintatoimenpiteiksi sekä mahdollisiksi kalatalous- ja virtavesikunnostuskohteiksi.

Siinä on myös arvioitu Mynämäen ja Pöytyän kuntien alueella virtaavan Mynäjoen luonnontilaa, toimenpiteiden tarvetta, vedenlaatua, kuormitusta ja hydrologis-morfologista muuntuneisuutta.

Suunnittelutyössä on hyödynnetty erilaisia avoimia paikkatietoaineistoja, kuormitus-, kohdentamis- ja valuma-aluetyökaluja sekä vanhoja karttoja 1880-luvulta lähtien. Tämän lisäksi Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen työntekijät ovat kartoittaneet lähes 230 kohdetta maastossa.

Kohde-ehdotukset eivät sido tai velvoita maanomistajia mihinkään

Suunnittelutyössä on pyritty löytämään erilaisilla toimenpiteillä toteutettavia vesiensuojelukokonaisuuksia. Tästä syystä kaikki ehdotetut toimenpiteet on esitetty 3. valuma-aluetasoa pienimmille purovaluma-alueille tai jokiosuuksille.

Hankkeen merkittävin löydös lienee erään purovesistön alueelta löydetty tulvametsä, joka kuuluu EU:n luontodirektiivin erityisesti tärkeisiin luontotyyppeihin.

Suunnitelmaan tulevat kohde-ehdotukset eivät sido eivätkä velvoita maanomistajia mihinkään, mutta toimivat taustatietona mahdollisiin yksityiskohtaisempiin suunnitelmiin ja toteuttamiseen, jos sellaisiin on halukkuutta. Työ on osa vesienhoitotyötä ja osaltaan edistää hyvän vesien tilan tavoitetta.

Tutustumistilaisuus suunnitteluun 10.3. Mynämäellä

Suunnittelutyön tutustumistilaisuus pidetään 10.3.2022 klo 16.15-18.30. Paikkana on Mynämäen kunnan auditorio, osoitteessa Vehmaantie 111, Mynämäki.

Tilaisuudessa on mahdollisuus tutustua ehdotettuihin toimenpiteisiin sekä keskustella sekä suunnittelijoiden että ELY-keskuksen asiantuntijan kanssa ja esittää omia näkemyksiä asiaan. Tilaisuudessa on esillä alueen toimenpidekarttoja ja alustava suunnitelmaluonnos.