Puulaan laskevien jokien kalataloudelliset kunnostukset ja Vuojakosken padon muutostyöt alkavat

Korpikoski on yksi kunnostettavista koskista. Kuva: Pasi Perämäki.

Puulaan laskevien jokien kalataloudelliset kunnostukset alkavat Etelä-Savossa. Kunnostuksissa ennallistetaan jokien uomia ja lisätään uhanalaisen järvitaimenen lisääntymis- ja pienpoikasalueiden määrää.

Tavoitteena on parantaa järvitaimenen liikkumismahdollisuuksia ja turvata lajin lisääntymistä. Olemassa olevat jokirapukannat otetaan huomioon kunnostuksen toteuttamisessa.

Kunnostettavat kohteet ovat Vuojakoski, Kokkoniemenkoski, Tiiholankoski, Äkrynkoski, Kolhonkoski, Tamaranjoki ja Korpikoski.

Vuojakosken pato muutetaan pohjapadoksi

Lisäksi Vuojakosken nykyinen säännöstelypato muutetaan kalojen liikkumisen mahdollistavaksi pohjapadoksi. Pato on suunniteltu siten, että Vuojakoskeen laskevan Syväjärven keskivedenkorkeus pysyy ennallaan. Kunnostuksessa Vuojakosken padon alapuolelta poistetaan toinenkin nousueste.

Kunnostustöitä tehdään talven ja syksyn 2020 aikana sääolosuhteiden ja virtaamien salliessa. Mikäli kunnostukset eivät toteudu suunnitellulla tavalla vuonna 2020, töitä jatketaan talvella 2021. Kunnostustyöt toteuttaa Etelä-Savon ELY-keskus.

Tutkimustieto ja osaaminen hyödynnetään

ELY-keskuksen tiedotteen mukaan kunnostuksessa hyödynnetään viimeisintä tutkimustietoa ja kunnostuksen osaamista järvitaimenen lisääntymisalueiden ja poikasalueiden rakentamisessa.

Suunnitelmissa esitetyt periaatteet perustuvat Suomessa toteutettuihin tutkimuksiin ja käytännön kokemukseen kunnostusten seurannasta ja laadun kehittämisestä. Yksityiskohtainen poikas- ja kutualueiden sijoittelu sekä virtausten ohjaaminen tehdään kalataloudellisen kunnostustyön asiantuntijan ohjaamana.

Suuri virtaama ja leuto talvi hidastavat toteutusta

Kunnostustyöt pyritään toteuttamaan pääasiassa talvisaikaan ja loppusyksystä. Töiden onnistumiselle on tärkeää, että virtaamat kunnostuskohteissa ovat pienehköt ja että työmaatiet saadaan jäätymään kiviainestoimituksia varten.

Kulunut talvi ei kummankaan edellä mainitun osalta ole ollut kovin suotuisa. Kunnostustöitä on kuitenkin aloitettu työmaateiden raivauksilla ja tasauksilla. Mikäli sääolosuhteet sallivat, varsinaiset kunnostustyöt aloitetaan vielä tänä kevättalvena.

Konetöiden lisäksi joissakin kohteissa tehdään myös talkookunnostuksia, kuten sorastamisia ja poikaskiveyksien lisääminen. Työt tehdään yhteistyössä maa- ja vesialueen omistajien kanssa.

Kiviainesten toimitukset toteuttaa Maansiirto Lahikainen Oy Kangasniemeltä. Vuojakosken padon muutostöiden sekä kalataloudellisten kunnostustöiden konetöiden toteutukseen on valittu urakoitsija Jari T. Liukkonen Oy Hirvensalmelta. Yritys on toteuttanut useita ELY-keskuksen aiempia jokikunnostuskohteita. Kunnostustöitä ohjaa Keski-Suomen ELY-keskuksen ympäristösuunnittelija Pasi Perämäki.

Puula on tärkeä järvitaimenelle

Puula on Mäntyharjunreitin suurin järvi, jota uhanalainen järvitaimen käyttää syönnösalueena ja vaellusreittinä. Puula on kuuluisa erityisen nopeakasvuisista järvilohista ja -taimenista.

Etelä-Savon virtavesien kunnostusohjelmassa Läsäkoski on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Vuojakoski ja Hännilänjokireitti on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi. Paikallisesti arvokkaita ovat Korpikoski ja Tamaranjoki.