Selvitysmies asetettiin tekemään ratkaisuehdotus Palokin koskista – ennallistamisen toteutusmahdollisuudet, kustannukset, rahoitus ja jatkovalmistelu selvitettävänä

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut selvitysmiehen tekemään ratkaisuehdotuksen Palokin koskien ennallistamisesta. Selvitysmiehen työn on määrä valmistua 31.1.2024 mennessä. Kuva: Yhteisöagentti Oy/Niko Jokinen.

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut selvitysmiehen, jonka tehtävänä on laatia ratkaisuehdotus, joka mahdollistaisi Palokin koskien ennallistamisen. Tavoitteena on tehdä ehdotus Palokin koskia koskevan hallitusohjelmakirjauksen toteutusmahdollisuuksista, kustannuksista, rahoituksesta ja jatkovalmisteluvastuusta valtionhallinnossa.

Selvityksen tekee agronomi Esa Härmälä Frostia Oy:stä. Sen on määrä valmistua 31.1.2024 mennessä.

Palokin koskien ennallistaminen mainittu hallitusohjelmassa

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus parantaa vaelluskalojen elinolosuhteita muun muassa ennallistamalla virtavesiä. Erikseen hallitusohjelmaan on kirjattu, että yhteistoiminnassa alueen toimijoiden kanssa hallitus edistää Heinäveden Palokin koskien ennallistamista uhanalaisten kalakantojen elvyttämiseksi ja että samalla edistetään alueen kestävää matkailua. Määräaikaisessa investointiohjelmassa matkailu- ja luontohankkeelle Palokin koskien patojen purkuun on varattu 20 miljoonaa euroa.

”Hallitus on sitoutunut luonnon monimuotoisuuden parantamiseen. Virtavesiemme uhanalaiset vaelluskalakannat vaativat yhteistyötä niin voimayhtiöiden, valtion ja kuntien viranomaisten, paikallisten toimijoiden kuin myös kalastus- ja luonto-organisaatioiden kesken. Palokki on kohde, jossa yhteistyöllä voidaan saada hyviä tuloksia aikaan”, sanoo pääministeri Orpo.

Tulossa laaja-alainen selvitys

Selvitysmiehen työssä kartoitetaan ja otetaan huomioon vaikutukset vaelluskalakannoille ja muulle luonnolle sekä sähkön tuotannolle ja siihen liittyvälle huolto- ja toimitusvarmuudelle. Lisäksi kartoitetaan vaikutukset matkailuelinkeinolle, sähköyhtiölle, vaikutusalueen asukkaille ja kunnille. Selvitettävänä ovat myös kustannukset ja viranomaisvaikutukset. Huomioon otetaan lisäksi vaikutukset vesien hallinnalle ennallistamisen aikana ja sen jälkeen.

Ratkaisuehdotuksessa on lisäksi tarkasteltava hankkeen tekninen toteutuskelpoisuus, taloudelliset ja organisatoriset vaihtoehdot sekä juridiset ja aikatauluun liittyvät reunaehdot ja mahdolliset lisäselvitystarpeet.

Myös Luonnonvarakeskukselta on tilattu selvitys ennallistamisen vaikutuksista

Maa- ja metsätalousministeriö on aiemmin tilannut Luonnonvarakeskukselta selvityksen Palokin koskireitin ennallistamisen vaikutuksista ja merkityksestä uhanalaisten kalakantojen elvyttämiselle Vuoksen vesistössä. Tarkastelussa on erityisesti äärimmäisen uhanalainen Saimaan järvilohi.

”On tärkeää, että Palokin hallitusohjelmakirjauksen toimeenpano perustuu realistisille näkemyksille vaikutuksista vaelluskalakannoille, ja siksi olemme selvitysmiehen asettamisen lisäksi tilanneet Luonnonvarakeskukselta selvityksen Palokin ennallistamisen vaikutuksista
vaelluskalakannoille”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah.