Eduskunnalle esitys Metsähallituksen erävalvonnan tehostamisesta – valvontaviranomaiselle nykyistä laajemmat oikeudet tarkistaa, ovatko saalis ja pyyntivälineet säännösten ja määräysten mukaiset

Laista Metsähallituksen erävalvonnan tehostamisesta on annettu esitys eduskunnalle.

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle esityksen, jonka tavoitteena on tehostaa Metsähallituksen erävalvontaa sekä metsästys- ja kalastuslainsäädännön noudattamista.

Esityksen mukaan erävalvontalakiin (eli Metsähallituksen erävalvonnasta annettuun lakiin) lisätään säännökset Metsähallituksen erätarkastajan käskyvallasta ja esitutkinnan turvaamiseen liittyvistä uusista toimivaltuuksista. Lisäksi erätarkastajaan kohdistuva niskoittelu säädettäisiin rangaistavaksi.

Metsästyslain ja kalastuslain sääntelyä muutettaisiin puolestaan siten, että valvontaviranomaisella olisi nykyistä laajemmat oikeudet tarkastaa, ovatko henkilön saalis ja pyyntivälineet säännösten ja määräysten mukaisia. Erätarkastajien lisäksi tämä lisää poliisin, Rajavartiolaitoksen ja Tullin toimivaltuuksia.

Repun tai kylmälaukun tarkastaminen edellyttäisi epäilystä rikkomuksesta

Viime syksynä lausuntokierroksella ollut esitysluonnos sai lausunnonantajilta kannatusta. Esitykseen tehtiin kuitenkin muutoksia lausuntokierroksen jälkeen. Erätarkastajien alueellista toimivaltaa laajentava ehdotus poistettiin esityksestä.

Lisäksi valvontaviranomaisen tarkastusoikeutta koskevaa ehdotusta muutettiin tarkastuksen edellytysten ja kohteen osalta. Esimerkiksi metsästäjän repun tai kalastajan kylmälaukun tarkastaminen edellyttäisi aina epäilyä säännösten tai määräysten rikkomisesta. Kulkuneuvojen tarkastaminen ei olisi mahdollista.

”Esitys edistää metsästyksen ja kalastuksen lainmukaisuutta sekä luonnonvarojen kestävää käyttöä. Valvontaviranomaisten toimivaltuuksiin ehdotettavat muutokset lisäisivät esimerkiksi salametsästykseen liittyvää kiinnijäämisriskiä”, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah sanoo.

Jo nyt erätarkastajilla on useita toimivaltuuksia

Erävalvontalaissa on jo nyt säädetty erätarkastajille useita toimivaltuuksia, joihin kuuluu muun muassa oikeus henkilöllisyyden selvittämiseen, turvallisuustarkastuksen tekemiseen, eräin edellytyksin henkilön kiinniottoon ja poikkeuksellisesti voimakeinojen käyttöön, suppean esitutkinnan toimittamiseen sekä rikesakon määräämiseen ja rangaistusvaatimuksen antamiseen.

Erävalvontalain mukaisen erävalvonnan tarkoituksena on edistää ja valvoa Metsähallituksen hallinnassa olevien valtion alueiden käytön lainmukaisuutta sekä ennaltaehkäistä ja selvittää lakiin liittyviä rikoksia.

Erävalvontaa varten Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien yksikössä on virkasuhteessa olevia erätarkastajia. Kelpoisuusvaatimuksena erätarkastajan virkaan on muun muassa poliisin perustutkinto.