Pro Kala ry on teettänyt suomalaisten kalan käyttöä selvittäviä kuluttajatutkimuksia jo kymmenen vuoden ajan. Uusin kuluttajatutkimus kertoo, että kalan syönti on edelleen lähes koko kansan juttu: 92 prosenttia suomalaisista syö kalaa. Siinä, kuinka usein kalaa syödään, olisi monella kuitenkin parantamisen varaa. Vain noin kolmannes kertoo syövänsä kalaa vähintään kaksi kertaa viikossa eli suositusten mukaan. ”Kerran…

Vesienhoidon yleissuunnitelmien valmistelu on hyvässä vauhdissa Etelä-Savon kalatalousalueilla. Suunnitelmissa on nostettu esiin kunnostusta tarvitsevia kohteita ja esitetty toimenpiteitä, joilla vesien tilaa voidaan parantaa. Esille ovat nousseet muun muassa valuma-alueiden kuormituspaineet, muutokset vesistöissä sekä vaelluskalojen nousuesteet. Tavoitteena on aktivoida vesistöjen kunnostus- ja hoitotoimia alueellisesti. Suunnitelmia esitellään keväällä 2021 kalastusalueilla järjestettävissä tupailta-webinaareissa. Suunnitelmia ovat laatineet yhteistyössä ELY-keskuksen…

Karvianjoen koskien alueella elävät Lounais-Suomen viimeiset mahdollisesti lisääntymiskykyiset raakut eli jokihelmisimpukat. Suurin osa vielä elossa olevista raakuista ovat ikääntyneitä, noin 70–100-vuotiaita. Raakkujen lisääntyminen on heikentynyt erityisesti 1950-luvulta lähtien, sillä voimakkaat metsä- ja suo-ojitukset sekä myöhemmin turvetuotanto ovat aiheuttaneet happamoitumista ja joen pohjan liettymistä. Tämä on johtanut simpukoiden poikasten menehtymiseen. Varovaisen arvion mukaan raakkuja on Satakunnan…

Rautjärven kunta on yhdessä Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön ja neljän venäläisen kumppanin kanssa saanut Kaakkois-Suomi-Venäjä CBC 2014-2020 -ohjelmasta rahoituksen Hiitolanjokeen ja sen ympäristöön liittyvään hankkeeseen. Hiitolanjoki-Salmon River for Locals and Travelers of All Times (RivTimes) -hankkeella mahdollistetaan rajat ylittävien yhteyksien valmistelu ja alueen matkailun kehittäminen. Matkailulla on merkittävät kasvun mahdollisuudet näillä alueilla, joilla talouskehitysnäkymät ovat muutoin heikkoja….

Joukko saimaannorpan suojeluun osallistuvia ja sen suojelun tärkeäksi kokevia henkilöitä on julistanut saimaannorpan pesärauhan alkaneeksi Saimaan rannoilla 16. helmikuuta 2021. Pesärauhan julistus on ympäristöjärjestö WWF:n vuonna 1993 aloittama perinne. Saimaannorppa synnyttää poikasensa lumikinokseen kaivamaansa pesään helmi-maaliskuussa. Pesä suojaa kuuttia pedoilta ja viimalta, mutta ihmisen aiheuttama häiriö voi olla sille uhka. WWF:n vuosittain järjestämän saimaannorpan pesärauhan…

Orijärven vanhan kuparikaivoksen sinkkipäästöistä aiheutuu haittaa vesieliöstölle, minkä vuoksi alueelle esitetään tuoreessa raportissa kunnostamista. Järven vedenkäytöstä tai pohjavedestä ei aiheudu merkityksellistä riskiä ihmisen terveydelle. Orijärven kaivosalue Salossa on yksi valtakunnallisesti tunnistetuista suljetuista tai hylätyistä kaivoskohteista, joiden jätealueet voivat aiheuttaa ympäristöhaittaa ja joiden kunnostustarve tulisi selvittää. Kaivos suljettiin vuonna 1955 tavalla, joka ei vastaa nykyvaatimuksia, sillä…

Viime vuonna Siuntionjoen kunnostus 2020–22 -hankkeessa parannettiin vesieliöiden, varsinkin taimenen lisääntymis- ja elinoloja 400 uomametrin matkalla. Lisäksi kaloille avattiin vaellusyhteys useiden kilometrien mittaiseen lähdepitoiseen puroverkostoon Siuntionjoen alaosalla. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) toteutti virtavesikunnostuksia sekä koneellisesti että käsitöinä. Koneellisia kunnostuksia toteutettiin neljällä kohteella Siuntionjoen sivu-uomissa. Käsitöinä tehdyt kunnostukset toteutettiin talkoovoimin kolmella kohteella. Kunnostuksissa palautettiin…

Viittä erilaista huviveneiden pohjassa käytettävää eliönestomaalia tutkittiin osana EU-rahoitteista COMPLETE-hanketta, jossa etsitään konkreettisia toimia vieraslajien saapumisen ja leviämisen estämiseksi Itämerellä. Kokeessa purjeveneen pohja maalattiin viidellä erilaisella eliönestomaalilla ja vertailun vuoksi osa pohjasta jätettiin kokonaan maalaamatta. Selvisi, että eri maalien päällä kasvava lajisto ja sen määrä erosivat toisistaan. Lisäksi tulokset osoittavat, että huviveneilijöiden pohjamaalivalinnoilla voi olla…

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Ekopaasto-kampanja käynnistyy jälleen tuhkakeskiviikkona, joka tänä vuonna on 17.2. Jo kymmenettä kertaa järjestettävä kampanja jatkuu 3.4. saakka. Seuraavana päivänä juhlitaan pääsiäistä ja paaston päättymistä. Ekopaastossa innostetaan suomalaisia mukaan kestävän kehityksen huomioon ottavaan elämäntapaan, joka samalla hillitsee myös ilmastonmuutosta. Tänä vuonna Ekopaastossa vaalitaan vettä ja vesistöjämme, jotta myös tulevat sukupolvet voisivat nauttia puhtaista…

Espoolaisella Pauli Varsilalla on koossa 11 vapavälinein saatua eri lajin suurkalaa, mikä nostaa hänet aivan suurkalan saajien Hall Of Fame -listan kärkipäähän. Lajimäärää on tarkoitus edelleen kasvattaa, ja tänä vuonna hänen tavoitelistallaan ovat säyne, turpa, ahven ja kuha suurkalakoossa. Varsila kertoo, että kaikista hänen saamistaan suurkaloista vain hauki ja harjus ovat tulleet heittokalastamalla. Muut hän…