Asetus suojelee taas saimaannorppaa – kalastusrajoitukset tulevat voimaan lauantaina

Saimaannorppakanta on kasvanut 2000-luvulla noin 240 yksilöstä noin 420-430 yksilöön. Suojelustrategian 400 saimaannorpan välitavoite saavutettiin kuusi vuotta etuajassa. Kuva: Jouni Koskela

Asetus Saimaan kalastusrajoituksista hyväksyttiin valtioneuvoston istunnossa torstaina. Asetuksella määrätty kalastusrajoitusalue kasvaa 243 neliökilometriä, ja on siis jatkossa 2800 neliökilometriä.

Kalastusrajoitusten avulla turvataan saimaannorppakannan kasvu suojelustrategian mukaisesti. Lauantaina 8.5. voimaan astuva asetus on voimassa viisi vuotta.

Rajoitukset ulottuvat jatkossa myös mm. Puruveden eteläosiin, Rantasalmen ja Joroisten Haapaselälle, Luonterin ja Lietveden välille Hepovirtaan, Kuparonvirtaan ja Linnunpäänselälle, sekä Paasselän eteläosiin.

Saimaannorppa on levittäytynyt edellä mainituille alueille viimeisen viiden vuoden aikana. Osa uudesta asetusalueesta on ollut aikaisemminkin kalastusrajoitusten piirissä vesialueiden omistajien ja ELY-keskuksen välisillä sopimuksilla.

Asetuksesta äänestettiin

Saimaalla ei ole ollut voimassa olevia norppaa suojelevia kalastusrajoituksia huhtikuun puolivälistä alkaen. Tämä johtui siitä, ettei valtioneuvostossa päästy ajoissa yksimielisyyteen asetuksen sisällöstä. Norppaa suojasivat tämän noin kolmen viikon asetuksettoman ajan osakaskuntien ja muiden vesialueiden omistajien päätökset.

Päätös uuden asetuksen hyväksymisestä syntyi äänestyksen jälkeen äänin 10-2. Asetusesitystä vastaan äänestivät vihreiden Krista Mikkonen ja vasemmistoliiton Jussi Saramo. Mikkonen olisi halunnut jatkaa verkkokalastuskieltoa heinäkuun loppuun asti.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän mukaan on tärkeää, että saavutettu ratkaisu on oikeasuhtainen ja kohtuullinen niin paikallisten asukkaiden, kesäasukkaiden kalastajien kuin norpankin kannalta. ”Näin norpansuojelun taakse on saatu myös ne, jotka sitä Saimaan alueella harjoittavat. Tämä on toiminut hyvin ja sillä linjalla kannattaa jatkaa”, Leppä arvioi.

Muikkuverkoille käyttökielto 20.6. asti

Verkkokalastus on edelleen täysin kiellettyä Saimaan kalastusrajoitusalueella 15.4.–30.6. lukuun ottamatta alle 22 millimetrin solmuvälin muikkuverkkoja, joilla kalastuskielto päättyy 20.6. Muikkuverkot olivat aikaisemmin sallittuja koko verkkokalastuskiellon ajan.

Verkkojen madaltaminen pystylangoilla eli niin sanottu puohteutus kielletään ja kalastajien pitää jatkossa ankkuroida verkot avovesiaikana. Näin pyritään vähentämään saimaannorppien tarttumista verkkoihin.

Sen sijaan pakoaukolliset rysät ovat tietyin edellytyksin sallittuja. Asetus kieltää ympärivuotisesti kokonaan riimuverkkojen ja vahvalankaisten verkkojen käytön. Katiskojen ja rysien tulee jatkossakin olla rakenteeltaan norppaturvallisia.

Lausunnoissa asetusluonnokselle laaja tuki

Uusia kalastusrajoituksia valmisteltiin maa- ja metsätalousministeriön asettamassa laajapohjaisessa Saimaannorppa ja kalastus -työryhmässä. Työryhmän esitykseen pohjautuva asetusluonnos oli lausuntokierroksella ja siitä saatiin yhteensä 147 lausuntoa.

104 lausunnossa kannatettiin maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnosta, kun taas 16 lausunnossa vaadittiin tiukempaa suojelua. Lisäksi mukana oli 26 yksityishenkilön lausunnot, joiden näkemykset asetuksesta jakautuivat. Luonnoksen kannalla olivat esimerkiksi kaikki kalastusalan järjestöt.
Valtioneuvoston sisäisen keskustelun perusteella asetukseen lisättiin verkkojen ankkurointivelvollisuus sekä muikkuverkkojen käyttökielto ajalle 15.4–20.6.

Suojelun ja kalastuksen yhteensovittaminen Saimaalla jatkuu

Saimaan alue tuottaa kolmanneksen Suomen sisävesien kaupallisen kalastuksen saaliin arvosta. Joitain kalalajeja voidaan pyytää pääasiassa ainoastaan verkoilla. Esimerkiksi Saimaan alueen kaupallisesta kuhasaaliista noin 90 prosenttia saadaan verkoilla.

Ahvenen verkkopyynti painottuu avovesiaikaan ja noin 60 prosenttia saaliista saadaan kesä-syyskuussa. Vapaa-ajankalastusta harrastaa Saimaalla arviolta 49 000 henkilöä, joiden saaliista puolet saadaan erilaisilla verkoilla. Muikunpyyntiin ei vapaa-ajankalastajalla ole verkoille vaihtoehtoista pyydystä.

”Tärkein tavoitteemme on varmistaa ainutlaatuisen ja arvokkaan norppakannan kasvu jatkossakin. Lisäksi haluamme varmistaa Saimaan kalastusmahdollisuudet, jotta alueelta saadaan ilmastoystävällistä lähiruokaa suomalaisten pöytiin. Saimaannorppakanta on saatu hienosti tavoitteiden mukaiseen kasvuun edellisten vuosien rajoituksilla ja paikallistason sitkeällä yhteistyöllä. Siksi uskon vakaasti, että molemmat, norppa ja kalastus, mahtuvat Saimaalle jatkossakin”, toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.