Etelä-Savon vesien tilaa halutaan parantaa konkreettisilla toimilla – myös opastusta vesistöjen kunnostukseen kaivataan

Etelä-Savon vesien laatua halutaan parantaa. Kuvassa järvimaisemaa Savonlinnasta. Kuva: Teemu Oittinen.

Etelä-Savon vesistöjen yleisimmiksi ongelmiksi koetaan muun muassa veden sameus, pyydysten limoittuminen ja veden korkeuden vaihtelut. Vesistöjen vedenlaatua halutaan parantaa konkreettisilla toimilla. Tiedot ilmenevät heinä-syyskuussa järjestetyn kaikille avoimen vesistökunnostuskyselyn vastauksista.

Vesistöjen tila ja kunnostus kiinnosti laajalti ja ympäri maakuntaa. Etelä-Savon ELY-keskus sai kyselyyn yhteensä 40 vastausta, joista suurin osa tuli Virtasalmi-Joroinen kalatalousalueelta (9 kpl) ja Puulan kalatalousalueelta (8 kpl).

Kyselyn tuloksia hyödynnetään muun muassa kalatalousaluekohtaisten vesienhoidon yleissuunnitelmien laadinnassa. Kysely on avoinna ymparisto.fi -sivustolla 30.10.2020 saakka, joten vielä on tilaisuus ehdottaa hyviä kunnostuskohteita.

Konkreettisia toimia ja opastusta kaivataan

Kyselyn perusteella yleisempiä ongelmia Etelä-Savon vesistöissä ovat järvien mataluus, vedenkorkeuden vaihtelut, pyydysten tai kivien limoittuminen ja veden sameus. Toimenpiteitä toivottiin muun muassa vedenlaadun parantamiseen, vesikasvien poistoon sekä virkistyskäytön edistämiseen liittyen. Osassa kohteista oli jo tehty aikaisemmin vesistö- ja valuma-aluekunnostuksia (25 %) ja omatoimista seurantaa muun muassa kalasaaliin ja vedenkorkeuden osalta.

Kyselyllä selvitettiin myös neuvontatarpeita vesistökunnostuksen eri vaiheissa. Eniten opastusta koettiin tarvittavan hankkeen neuvontaan, kuten esimerkiksi hankkeen suunnitteluun, organisointiin ja rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseen.

Myös rahoituksen järjestämiseen, avustushakemuksen laatimiseen ja toteutusmenetelmiin tai niiden suunnitteluun tarvitaan apua. Suurin osa kyselyyn vastanneista (75 %) toivoi ELY-keskuksen ottavan heihin yhteyttä.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään vesienhoidon yleissuunnitelmissa

Etelä-Savon 11 kalatalousalueelle laaditaan parhaillaan vesienhoidon yleissuunnitelmia. Vastauksissa esiin nousseet vaikuttavimmat otetaan huomioon osana suunnitelmissa esitettäviä toimenpiteitä. Kaikkiin yhteenottopyynnön jättäneisiin tullaan ottamaan syksyn aikana yhteyttä. Lisäksi tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa neuvonnan ja tiedottamisen kohdentamisessa.

Kalatalousaluekohtaisten vesienhoidon yleissuunnitelmien tavoitteena on parantaa vesien tilaa ja hoitoa, edistää kalakantojen tilaa sekä lisätä paikallisia ja alueellisia järvien, pien- ja virtavesien vesistökunnostuksia.

Suunnitelmilla täydennetään myös maakunnassa tehtävää vesienhoidon suunnittelua ja kolmannelle vesienhoitokaudelle 2022–2027 laadittavaa Etelä-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmaa. Suunnitelmien avulla halutaan myös vahvistaa nykyisten paikallisten ja alueellisten vesistökunnostusverkostojen toimintaa ja uusien syntymistä. Suunnittelutyötä vetää Etelä-Savon ELY-keskus.