Patojen purkamisen vaikutuksia tutkitaan Hiitolanjoella laajassa yhteistyössä – valmiutta uusiin purkuhankkeisiin pyritään vahvistamaan

Kangaskosken pienvoimalan rakenteita puretaan kolmesta padosta ensimmäisenä, jotta Laatokan lohen ja taimenen kutualue laajenisi Hiitolanjoen vesistön Suomen puoleisiin osiin. Kuva: Jukka Alm/Luke.

Luonnonvarakeskus (Luke) käynnistää vuoden 2020 aikana monitieteisen tutkimuksen Hiitolanjoella. Tutkimuksessa selvitetään vesistön ilmastopäästöjä ennen ja jälkeen patojen purun, ennallistamisen vaikutuksia vaelluskaloihin sekä alueen asukkaiden kokemia haittoja ja hyötyjä vedenkorkeuden muuttuessa.

Luken tutkimus tukee muuta Hiitolanjoella tehtävää patojen purkutöiden vaikutusten seurantaa, jota alueella toteuttaa Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy, joka on tutkinut Hiitolanjoen vedenlaatua, kalastoa, pohjaeläimistöä ja sedimenttiä velvoiteperusteisesti vuosikymmenten ajan.

Yritys on toteuttanut myös vesistöalueen Suomen puoleisilla osilla laajamittaisia sähkökalastuksia ja Kangaskoskella kutupesälaskentoja.

Yhteistyössä hahmotetaan kokonaiskuvaa

”Yhteistyössä jo vuosien ajan kerätyt tutkimustulokset saadaan jalostettua suureksi kokonaiskuvaksi. Nykytiedolla sekä ennallistamisen aikaisilla että kunnostamisen jälkeen kerätyllä tutkimustiedolla voidaan kriittisesti arvioida ennallistamisen onnistuneisuutta ja vaikutuksia, Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimuksen vastuututkija limnologi Mikael Kraft sanoo.

Hiitolanjoella on Suomessa edelläkävijän rooli pienten vesivoimaloiden purkuhankkeena. ”Ennallistamishanke on erittäin merkittävä maakunnallisesti ja ainutlaatuinen koko Suomen mittakaavassa. On tärkeää dokumentoida ja tutkia ennallistamisprosessin vaikutuksia laaja-alaisesti yhteistyön voimin, Etelä-Karjalan liiton ympäristöpäällikkö Matti Vaittinen kertoo.

Tietoa tulevien padonpurkuhankkeiden tueksi

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa monipuolista tietoa tulevien padonpurkuhankkeiden tueksi. Vaelluskaladynamiikan tuntemuksen sekä yhteisön asenteiden, odotusten, hyötyjen ja haittojen kartoitustiedon avulla kehitetään valmiutta vastaavien uusien hankkeiden suunnitteluun. Havaintoja metaanipäästöistä jalostetaan käytettäväksi muun muassa kansallisessa maankäytöstä koituvien metaanipäästöjen raportoinnissa.

Luken tutkimus sovitetaan osaksi muuta Hiitolanjoen tiedonkeruuta. Tutkimushankkeen ensivaiheessa mitataan joen metaanipäästöjä ja kootaan ja arvioidaan seurantatietoa.

”Mittaamme metaanipäästöjä jo tänä vuonna ennen patojen purkamisen aloittamista. Kokoamme ja arvioimme myös vuosikymmenien aikana Hiitolanjoelta kertynyttä seurantatietoa yhteistyössä Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n kanssa”, Luken tutkimusta johtava erikoistutkija Jukka Alm kertoo.

Jokivarren asukkaiden kokemat hyödyt ja haitat selvitetään

Tutkimuksessa kerätään tietoa siitä, millaista hyötyä ja haittaa joen vedenpinnan muutoksesta on jokivarren asukkaille. Taustatiedon keruu on jo alkanut, ja alueen asukkaita sekä toimijoita lähestytään kyselyin projektin edetessä.

”Vaellusreitin vapauduttua kalatutkijamme keskittyvät joelle muodostuviin vaelluskalojen kutupaikkoihin, poikasten elinympäristöihin ja lajiston monimuotoisuuden kehittymiseen”, Alm kertoo.