Inarijärvestä saadun kokonaissaaliin lasku on jatkunut – ”ravintotilanteen säilyessä suotuisana taimenen lähitulevaisuus näyttää hyvältä”

Inarijärven kokonaissaaliin arvioidaan laskeneen alle 140 tonnin vuonna 2022. Etenkin kaupallisen kalastuksen siikasaalis ja siian yksikkösaalis verkkokalastuksessa ovat laskeneet tasaisesti vuoden 2018 huipun jälkeen.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tiedotteen mukaan toinen merkittävä muutos kalastuksessa on ulkopaikkakuntalaisten kalastusmäärän, ja siten saaliin määrän kasvu, kahtena edellisenä vuonna. Tärkeimmät saalislajit ovat edelleen siika, taimen ja hauki.

Istutetun pohjasiian osuus siikasaaliissa on pysynyt matalana. ”Eri siikamuotojen saalisosuuksien perusteella on todennäköistä, että siikasaaliin vaihtelua selittää järvikutuisen riikasiian runsas vaihtelu”, kertoo tutkimuspäällikkö Nico Alioravainen Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Istukkaiden osuus taimensaaliissa kasvanut

Tarkkailutulosten perusteella taimenistukkaiden osuus taimensaaliissa on kasvanut noin 70 prosenttiin kaikista järvellä pyydetyistä taimenista. Taimenen kohdalla on selkeä merkitys sillä, onko kalastettu Inarijärvellä, Juutuanjoessa vai Ivalojoessa. Ivalojoessa luonnonkudusta peräisin olevien osuus saaliissa on selkeästi istutettuja suurempi.

Taimenten kasvun heikentyminen vaikuttaisi hidastuneen vuonna 2022, ja toisaalta myös loiset ovat vähentyneet. ”Mikäli ravintotilanne säilyy suotuisana, lähitulevaisuus näyttää taimenen osalta hyvältä. Runsaat taimenistutukset voivat kuitenkin lisätä ravintokilpailua ja kääntää loistilanteen heikompaan suuntaan”, Alioravainen kertoo.

Haukikanta on vahvistunut

Tutkimusten mukaan hauet eivät käytä taimenia ravintona yleisemmin kuin aiemminkaan. Haukikanta on kuitenkin yleisesti kasvanut, mikä heijastuu haukien syömien taimenten määrään.

Saalistilastojen pohjalta voidaan karkeasti arvioida, että haukien syömien taimenten määrä on lisääntynyt 2000–3000 taimenen verran viimeisen kahden vuoden aikana. Se on noin kymmenesosa aiemmin arvioidusta taimenen alamittatappiomäärästä. Raudun istukkaiden osuus saaliissa on laskenut noin 30 prosenttiin.

Juutuan- ja Siuttajoen taimenella heikko poikasvuosi

Sähkökoekalastuksia on tehty vakioiduilla koealoilla jo vuodesta 2004 lähtien. Vuoden 2022 sähkökoekalastusten perusteella Juutuan- ja Siuttajoella taimenella oli suhteellisen heikko poikasvuosi verrattuna vuotta aiempaan. Ivalojoen pääuoman poikastuotanto vaikuttaa olevan tasaista, mutta Ivalojoen sivujokien poikastiheydet vaihtelevat runsaasti vuosien välillä.

Raportti: Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu 2022