Kotimaisten luonnonkalojen syöntiä voi lisätä turvallisesti – sisältävät hyvin vähän ympäristömyrkkyjä

Litkaajat tietävät silakan herkulliseksi syötäväksi. Iso silakka tosin on niitä harvoja kotimaisia kaloja, jonka sisältämät ympäristömyrkkymäärät ylittävät EU:n asettamat enimmäispitoisuudet. Jos pitoisuuksien pieneneminen kuitenkin jatkuu, saattavat kaikki silakat alittaa raja-arvot jo lähivuosina. Kuva: Ismo Malin

Suomessa on runsaasti luonnonkalaa, jonka käyttöä voi lisätä turvallisesti. Tämä selviää tuoreesta tutkimuksesta, jonka aikana kerättiin ja tutkittiin yli tuhat kalaa Suomen tärkeimmiltä ammattikalastusalueilta yleensä kunkin lajin kalastussesonkina.

Näytteistä analysoitiin dioksiinien, PCB-yhdisteiden, PBDE-yhdisteiden, PFAS-yhdisteiden, raskasmetallien ja arseenin pitoisuudet. Tulosten mukaan useimmissa kotimaisissa kaloissa on erittäin vähän ympäristömyrkkyjä. Tällaisia kaloja ovat mm. siika, muikku ja särki sekä merialueiden ahven, kuha ja made.

Lisäämällä kotimaisen luonnonkalan käyttöä voitaisiinkin saavuttaa kansanterveydellisiä hyötyjä, lisätä lähiruoan tarjontaa sekä edistää kalataloutta. Luonnonkalojen kulutus poistaa lisäksi vesistä ravinteita, mikä tukee sekä vesienhoitoa että kiertotaloutta.

Myrkkypitoisuudet jopa puolittuneet

Dioksiinien ja PCB-yhdisteiden päästöjä on rajoitettu voimakkaasti kansainvälisin sopimuksin, mikä näkyy tutkimustuloksissa. Itämeren lohen ja silakan sisältämät pitoisuudet ovat pienentyneet jopa puoleen 2000-luvun alusta lähtien.

Myös bromattujen palonestoaineiden (PBDE) pitoisuudet ovat puolittuneet 2000-luvulla, mikä osoittaa yhdisteille asetettujen käyttökieltojen vaikutuksen. Sen sijaan vettä ja likaa hylkivissä tekstiileissä ja teollisuudessa käytettäviä perfluorattuja alkyyliyhdisteitä (PFAS) on rasvaisissa kalalajeissa hieman enemmän kuin vuonna 2009. Näiden yhdisteiden käyttöä on alettu rajoittaa vasta viime vuosina.

Raskasmetallien, kuten elohopean, kadmiumin ja lyijyn, sekä arseenin pitoisuudet tutkituissa kaloissa ovat keskimäärin pieniä. Raskasmetallien pitoisuuksissa voi kuitenkin olla hyvin suuria paikallisia eroja. Esimerkiksi tummavetisissä, pienehköissä vesistöjen latvoilla sijaitsevissa järvissä elohopeapitoisuudet petokaloissa voivat olla suurempia kuin muissa vesistöissä.

Terveellistä ja hyvää ruokaa

Valtaosin suomalaisen luonnonkalan ympäristömyrkkypitoisuudet ovat selvästi EU:n asettamia enimmäispitoisuuksia pienempiä. Enimmäispitoisuuksia suurempia ne ovat enää vain Itämeren lohissa ja isoimmissa silakoissa sekä nahkiaisissa. Dioksiinien ja PCB-yhdisteiden pitoisuuksien pienenemisen jatkuessa kaikki silakat voivat alittaa enimmäispitoisuudet jo lähivuosien aikana.

”Kala on terveellistä ja ravintoarvoltaan hyvää ruokaa. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksena on, että ihmiset söisivät kalaa vähintään kaksi kertaa viikossa ja käyttäisivät vaihdellen eri kalalajeja”, sanoo tutkimusprofessori Hannu Kiviranta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

”Eviran turvallisen käytön ohjeiden mukaan lasten, nuorten ja hedelmällisessä iässä olevien ei kuitenkaan kannata syödä isoja silakoita, Itämerestä pyydettyä lohta tai taimenta, eikä haukea, useammin kuin 1–2 kertaa kuukaudessa”, painottaa Kiviranta.

Suositusten ja lainsäädännön kehittämistä jatkettava

Evira pohtii uusien tutkimustulosten perusteella kalan turvallisen käytön ohjeiden muuttamista. Mahdolliset muutokset tulee kuitenkin tehdä vasta huolellisen riskinarvioinnin jälkeen.

”Näin on tehtävä varsinkin, kun turvallisen käytön ohjeet koskevat erityisen herkkiä kuluttajaryhmiä kuten lapsia, nuoria ja hedelmällisessä iässä olevia”, toteaa ylitarkastaja Marika Jestoi Evirasta.

Tutkimus osoittaa, että ympäristö- ja kemikaalilainsäädännön kehittämistä ja toimeenpanoa on edelleen jatkettava sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Ympäristön kuormittamisen vähentäminen mahdollistaa ympäristömyrkkyjen pitoisuuksien pienentymisen luonnonkaloissa myös tulevaisuudessa.

Tutkimus toteutettiin Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä. Hanke on osa valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.