Merialueen kaupallisten kalastajien saalis pieneni – silakka- ja kilohailikiintiöt kalastettiin lähes kokonaan

Merialueen kaupallisen kalastuksen kokonaissaalis oli vuonna 2020 ennakkoarvion mukaan 112 miljoonaa kiloa. Se oli 23 miljoonaa kiloa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Saalis koostui pääosin silakasta ja kilohailista.

Rannikolla valtaosa kalastajista pyydysti rysillä ja verkoilla. Myös heidän saaliinsa pieneni monien lajien osalta edellisestä vuodesta ja jäi pienemmäksi kuin 2000-luvulla keskimäärin.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ennakkoarvion mukaan silakkaa kalastettiin viime vuonna 92 miljoonaa kiloa eli 20 miljoonaa kiloa vähemmän kuin vuonna 2019. Myös silakan kalastuksen sivusaaliina pyydettyä kilohailia saatiin neljä miljoonaa kiloa edellisvuotta vähemmän, eli 12 miljoonaan kiloa. Viidennes silakkasaaliista ja runsas puolet kilohailisaaliista purettiin Suomen ulkopuolelle pääasiassa Viron ja Ruotsin satamiin.

Kalastuskiintiöt säätelevät saaliin määrää

Pääasiassa troolilla avomereltä pyydettyä silakka- ja kilohailisaalista oli 93 prosenttia merialueen kaupallisen kalastuksen saaliista. Silakan ja kilohailin kalastus oli hyvin keskittynyttä ja yhdeksän noin 40 metrin pituista troolaria kalasti saaliista yli puolet.

Silakkaa ja kilohailia saaliiksi sai 46 troolaria ja 259 rysällä tai verkolla kalastanutta alusta. Silakasta valtaosa kalastettiin Selkämeren alueelta, kilohaili Saaristomereltä.

”Silakan, kilohailin, turskan ja lohen saalismäärää rajoitetaan vuosittain kansainvälisesti sovittavilla saaliskiintiöillä, joiden tavoitteena on varmistaa kalakantojen kestävä hyödyntäminen. Suomelle asetettu vuosittainen silakan saaliskiintiö on 2000-luvulla vaihdellut 62 ja 175 miljoonan kilon välillä. Viime vuoden 98 miljoonan kilon silakkakiintiö kalastettiin lähes kokonaan”, kertoo yliaktuaari Pirkko Söderkultalahti Lukesta.

Myös kilohailikiintiö hyödynnettiin täysin, lohikiintiöstä 15 prosenttia jäi kalastamatta. Itämeren turskakannat ovat erittäin heikossa tilassa, ja kiintiöitä on leikattu viimeisten vuosien aikana paljon. Vielä kymmenen vuotta sitten Suomen turskasaalis oli yli miljoona kiloa, viime vuonna turskaa kalastettiin 23 tonnia, alle puolet turskakiintiön määrästä.

Tuhat aktiivista kalastajaa

Valtaosa kaupallisista kalastajista kalasti verkoilla tai rysillä rannikolla. Rannikkokalastuksen saalis on 2000-luvulla jäänyt pieneksi. Viime vuonna kuoreen, lahnan ja särjen saalis kasvoi edellisestä vuodesta ja oli suurempi kuin 2000-luvulla keskimäärin, mutta taloudellisesti merkittävimpien lajien kuten siian, ahvenen, kuhan ja lohen saalis jäi pieneksi.

Saaliiden pienenemiseen on vaikuttanut muun muassa kalastuksen väheneminen. Aktiivisten kalastajien määrä on huvennut kymmenen viime vuoden aikana reilusta 2100 kalastajasta alle puoleen.

Tilaston taustaa

Tiedot perustuvat Luken laatimaan ennakkoarvioon merialueen kaupallisen kalastuksen saaliista. Silakan, kilohailin ja turskan saaliit ovat ennakkoarviossa varsin luotettavia. Sen sijaan muiden lajien saalismäärät voivat vielä tarkentua jonkin verran lopullisessa tilastossa, joka valmistuu toukokuussa.

Kaikki kaupalliset kalastajat ovat velvollisia ilmoittamaan saaliinsa aluksen koosta riippuen joko suoraan mereltä, 48 tunnin kuluessa saaliin purkamisesta tai kalastuskuukautta seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä.

Yli 15-metrisissä aluksissa on satelliittiseurantalaitteisto, jonka avulla seurataan aluksen liikkeitä. Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Ahvenanmaan maakuntahallitus seuraavat saaliskiintiöiden täyttymistä. Luonnonvarakeskus saa kalastustiedot käyttöönsä tilastointia ja tutkimusta varten.