Paimionjoen kaloille ja muulle vesiluonnolle luvassa paremmat oltavat – joen alaosan kauan kaavailtu ympäristövirtaama toteutetaan ehkä jo ensi vuonna

Paimionjoen alaosa on ollut vuosikymmenien ajan varsinkin kesäaikaan käytännössä kuivillaan pitkältä matkalta. Ympäristövirtaamalla taataan jatkossa voimalaitospadon alapuoliselle osuudelle joen ekologista tilaa ja eliöstön elinolosuhteita parantava vesimäärä. Kuva: Oskari Summanen.

Kauan kaavailtu ympäristövirtaama Paimionjoen Askalan voimalaitoksella on toteutumassa. Virtaaman toteuttamisella pyritään mahdollistamaan muun muassa lohikalojen lisääntyminen Paimionjoen alaosalla.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Kalatalouspalvelut-yksikkö, Koskienergia Oy ja Paimionjoki-yhdistys kertovat yhteistiedotteessaan, että Paimionjoen alaosan kaloille ja muullekin vesiluonnolle koittavat paremmat olot mahdollisesti jo ensi vuonna, kun Askalan voimalaitoksella aletaan viritellä ympäristövirtaamaa joen alaosalle.

Paimionjoen alaosa on ollut vuosikymmenien ajan varsinkin kesäaikaan käytännössä kuivillaan pitkältä matkalta. Ympäristövirtaamalla taataan jatkossa voimalaitospadon alapuoliselle osuudelle joen ekologista tilaa ja eliöstön elinolosuhteita parantava vesimäärä.

Ympäristövirtaama toteutetaan vanhaa velvoitetta soveltaen

Hankkeen liikkeellepaneva voima on ollut Paimion kaupunginhallitus, joka esitti tammikuussa 2020 Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, että joen säännöstelystä aiheutuvien haittojen vähentämistä täytyy tutkia. Paimionjoki-yhdistys on tämän jälkeen pitänyt asiaa vireästi esillä.

Askalan voimalaitoksen rakentamisluvassa vuodelta 1938 on velvoite kalatien rakentamiseen ja tarvittavan vesimäärän luovuttamiseen, mikäli ne katsotaan tarpeelliseksi. Ympäristövirtaama toteutetaan nyt vanhaa velvoitetta soveltaen. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Koskienergia Oy:n välisellä toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella Koskienergia luovuttaa vettä ympäristövirtaamaa varten.

Huomioon otettavina lajeina merilohi, meritaimen ja vaellussiika

Ympäristövirtaaman määrittely alkoi syksyllä 2021 Luonnonvarakeskuksen toteuttamalla selvityksellä, jossa ympäristövirtaaman suuruutta tarkasteltiin kalataloudellisesta näkökulmasta. Huomioitavia lajeja olivat merilohi, meritaimen ja vaellussiika.

Tavoitteena oli määrittää riittävä virtaamataso, jolla turvattaisiin mahdollisimman suuri elinympäristön pinta-ala kullakin koskialueella kunkin kohdelajin eri elämänvaiheille. Suomen ympäristökeskus toteutti lisäksi Paimiossa alueen toimijoille tarkoitetun työpajan, jossa pohdittiin ympäristövirtaamaa ottaen huomioon myös vesistön muut käyttötarpeet.

Juoksutusputken esisuunnittelu tilattu

Elinympäristömallinnusten perusteella optimaalisimpaan tulokseen päästäisiin kaikkien tarkasteltujen kalalajien kannalta, jos Paimionjokeen johdettaisiin Askalan voimalaitokselta virtaama, jonka suuruus on 2-3 kuutiometriä sekunnissa. Kuitenkin jo kuutio sekunnissa parantaisi joen olosuhteita lohikalojen kannalta merkittävästi. Samalla parantuisi myös joen alaosan ekologinen tila.

Koskienergia Oy on aloittanut ympäristövirtaaman toimenpanon tilaamalla tarvittavan voimalaitoksen patoon tulevan juoksutusputken esisuunnittelun. Virtaamakokeilu päästään mahdollisesti aloittamaan vuonna 2024. Tarkoituksena on kokeilla ympäristövirtaamaa aluksi pienemmillä (0,3-0,5 m3/s) virtaamilla ja myöhemmin kasvattaa virtaamaa yhteen kuutiometriin sekunnissa saakka.

Eliöstötutkimuksia ennen virtaamakokeilua ja sen aikana

ELY-keskus ja Paimionjoki-yhdistys organisoivat eliöstötutkimuksia, joilla kerätään tietoa koskialueiden lajistosta ennen virtaamakokeilun aloittamista sekä sen aikana. Lopullinen virtaama määritellään eri virtaamilla tehtävillä koejaksoilla ja siihen vaikuttavat myös eliöstöstä saatavat tutkimustulokset. Kokeilun alettua on myös helpompi arvioida sitä, millaisia kunnostuksia joen alaosalla olisi syytä tehdä. Uomaa on perattu muun muassa tukinuiton tarpeisiin.

Paimionjoen alaosan ympäristövirtaamaselvityksen on rahoittanut Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Kalatalouspalvelut-yksikkö. Ympäristövirtaamakokeilun ja varsinaisen ympäristövirtaaman toteuttamisen kustannuksista vastaa pääosin Koskienergia Oy.