Luken tutkimus Pohjanlahden siioista: Nopeakasvuisten vanhojen vaellussiikojen kasvu heikentynyt eniten

Pääosa merialueen siioista pyydetään verkoilla. Tutkimusjaksolla, ennen siiankalastuksen säätelyä vuonna 2013, saaliiksi jäävien siikojen keskikoko pieneni ja ne olivat nuorempia kuin aiemmin. Välillä saaliiseen osuu silti hyvänkokoisia siikoja. Kuva: Lari Veneranta

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimuksessa selvitettiin vaellussiian ja merikutuisen siian erilaisia kasvutrendejä Pohjanlahdella vuosien 1998–2014 aikana kerätyistä saalisnäytteistä. Pienillä ja suurilla kaloilla havaittiin erilaisia kasvutrendejä.

Tuore tutkimus perustuu saalisnäytteisiin, joita on kerätty kaupallisten kalastajien siikasaaliista vuosina 1998–2014. Siikasaaliista tutkittiin eri siikamuotojen kasvun ja ikärakenteen muutoksia, jotka ovat tutkimuksen tulosten perusteella olleet huomattavia.

Siika on arvoltaan tärkeimpiä rannikon kaupallisen kalastuksen lajeista. Pohjanlahdella esiintyy kaksi pääsiikamuotoa, vaellussiika ja merikutuinen karisiika. Suurin osa siikasaaliista on nykyään vaellussiikaa. Pienikokoiseksi jäävää merikutuista karisiikaa kalastetaan erityisesti syysaikaan mädin vuoksi.

Vanhojen vaellussiikojen kasvu heikentynyt eniten

Siian kasvu riippuu ensisijaisesti merialueesta. Selkämereltä pyydetyt siiat ovat keskimäärin suurempia kuin Perämereltä saaliiksi jääneet. Pohjanlahden koko siikakannassa on tapahtunut muutoksia, mistä kertoo vaellussiikojen koon kasvaminen nuorissa ikäryhmissä ja pieneneminen vanhoissa.

Vanhempien, yli kuusivuotiaiden, karisiikojen koko puolestaan on kasvanut. Pienten ja suurten kalojen erilaiset kasvutrendit erityisesti vaellussiialla liittyvät todennäköisesti koon suhteen valikoivaan verkkokalastukseen.

”Nopeakasvuisten vanhojen vaellussiikojen kasvu on heikentynyt eniten. Nuorten vaellussiikojen ja hidaskasvuisten siikojen, kuten karisiian kasvun nopeutuminen vuodesta toiseen on yhdistetty vuotuisten kesälämpötilojen nousuun”, Luken tutkija Irma Kallio-Nyberg kertoo.

Vaellussiikanaaraiden ja -koiraiden kasvussa eroja

Vaellussiikanaarailla ja -koirailla on luontaisesti erilainen kasvukäyrä. ”Nuori 4-vuotias koiras kasvaa nopeasti, mutta naaras kasvaa nopeasti vanhempana ja ohittaa koiraan koossa”, Kallio-Nyberg sanoo.

Valikoiva kalastus kohdistuu voimakkaimmin nopeakasvuiseen suureen naaraaseen. Tällöin jokiin kutunousulle päätyy enemmän nuorina ja pieninä sukukypsiksi tulevia vaellussiikoja. Tutkimusaineiston kattamalla jaksolla saaliiksi jääneiden vaellussiikojen keskimääräinen ikä aleni noin puoli vuotta riippuen pyyntialueesta ja sukupuolesta.

Saaliiksi jääneiden vaellussiikojen ikä on laskenut

Siika kalastetaan Pohjanlahdella pääasiassa verkoilla, joihin saaliiksi jääneiden vaellussiikojen ikä on laskenut tutkimusaikana.

”Kutukalojen, etenkin naaraiden, iän ja koon pieneneminen voivat vaikuttaa kantojen lisääntymiskapasiteettiin, koska naaraan mätimunatuotanto riippuu kalan koosta. Toisaalta huomattava osa saaliiksi jäävästä vaellussiiasta on peräisin istutuksista ja siikojen luontainen lisääntyminen onnistuu hyvin vain muutamissa Suomen rannikkoalueen joissa”, Kallio-Nyberg sanoo.

Rannikkoalueen kalastus ja siian koon muutos vaikuttavat myös emokalapyynneissä saatavien kalojen kokojakaumaan. Emokaloja pyydetään rakennetuista joista mädin lypsyä ja istutuspoikasten kasvattamista varten.

Vuoden 2013 loppupuoliskolla voimaan tulleen siika-asetuksen verkon silmäkoon säätely on todennäköisesti kasvattanut siikojen keskikokoa, mutta vaikutusta voidaan arvioida tarkemmin vasta tutkimuksen aikajakson jälkeen kertyneellä aineistolla.