Yli tuhannen puron tiedot koottiin yhteen: Purojen tilan uudet arviointikeinot edistävät uhanalaisten lajien säilymistä

Hankkeessa koottiin ensimmäistä kertaa yhteen valtaosa Suomen pienten virtavesien biologisista tutkimusaineistoista, joihin uudet arviointimenetelmät perustuvat.

Pienten virtavesien ekologisen tilan määrittämiseen on kehitetty uusia menetelmiä, jotka mahdollistavat ensimmäistä kertaa vertailukelpoiset ja yhdenmukaiset arviot. Tämän ansiosta huonokuntoiset purot ja ongelmalliset valuma-alueet voidaan paikallistaa ja vesiensuojelutoimet kohdentaa kustannustehokkaasti.

Samalla voidaan vähentää suurempien vesistöjen kuormitusta ja parantaa uhanalaisten lajien kuten esimerkiksi taimenen elinolosuhteita. Menetelmät on kehitetty osana laajaa Freshabit LIFE IP -hanketta.

Vain vähän luonnontilaisia puroja

Suomessa on hyvin vähän täysin luonnontilaisia puroja ja noroja. Kaikki puroluontotyypit ovat Etelä-Suomessa uhanalaisia tai vaarantuneita. Pieniä puroja ja noroja on perattu vuosikymmenten saatossa, ja ne kärsivät ojituksen ja muun maankäytön aiheuttamasta kiintoaine- ja ravinnekuormituksesta.

Pienten virtavesien heikentynyt tila huonontaa myös suurempien vesistöjen vedenlaatua ja ekologista tilaa. Puroissa elää useita harvinaistuneita ja uhanalaisia lajeja, muun muassa purosammalia, vesihyönteisiä, jokihelmisimpukoita eli raakkuja sekä purotaimenia.

Uusilla menetelmillä paikallistetaan purojen haasteelliset alueet

Jukka Aroviita Suomen ympäristökeskuksesta kertoo, että uusien menetelmien avulla voidaan arvioida, missä kohtaa valuma-aluetta purojen tila on eniten heikentynyt, ja miten siinä havaittu lajisto poikkeaa luonnontilaisesta lajistosta.

”Lähestymistapa on ensimmäistä kertaa sama kuin suurempien vesien ekologisen tilan luokittelussa. Pienten virtavesien tilaa pystytään nyt arvioimaan luontaisen lajiston häviämisen näkökulmasta”, Aroviita selvittää.

Tarinakartta-verkkojulkaisuun kannattaa tutustua

Purojen tilan arviointia esitellään uudenlaisella helppokäyttöisellä tarinakartta-verkkojulkaisulla, johon kaikkien vesistöjen tilasta kiinnostuneiden kannattaa Aroviidan mielestä tutustua.

”Hankkeessa on myös kehitetty malli ja helppokäyttöinen Excel-laskentapohja, jonka avulla voidaan arvioida puron luonnontilaisuutta sen valuma-alueen maankäytön ja uoman suoristuksen perusteella. Käyttäjä syöttää tiedot laskentapohjaan, joka laskee purolle sen luonnontilaisuuden asteen”, Aroviita kertoo.

Yli tuhannen puron tiedot koottu yhteen

Uudet arviointimenetelmät perustuvat tilastomallinnukseen ja hankkeessa koottuihin laajoihin aineistoihin. Hankkeessa koottiin ensimmäistä kertaa yhteen valtaosa pienten virtavesien biologisista tutkimusaineistoista.

Tietoa on koottu kaloista, pohjaeläimistä ja vesisammalista yli tuhannesta purosta ja niiden valuma-alueesta kautta maan. Lisäksi on hyödynnetty maastossa kerättyä tietoa Iijoen alueen reilun 400 puron luonnontilaisuudesta ja sitä muuttaneista tekijöistä.
Uudet menetelmät ovat osa Freshabit LIFE IP -hanketta

Arviointimenetelmiä on kehitetty Freshabit LIFE IP -hankkeessa yhteistyössä SYKEn, Luken, Oulun yliopiston, Metsähallituksen ja Suomen Metsäkeskuksen kanssa. Freshabit-hanke (2016–2022) on Suomen kaikkien aikojen suurin EU-LIFE- hanke, jonka tavoitteena on parantaa sisävesien tilaa ja niistä riippuvaisen luonnon monimuotoisuutta.

Tarinakartta-verkkojulkaisu