Yleiskalastusoikeudet laajenivat luonnonsuojelualueilla

Yleiskalastusoikeuksien turvin saamme pilkkiä.

Teksti ja kuvat: Juha Ojaharju

Vuonna 2022 nousi Vaasan ja Merenkurkun alueella puheenaiheeksi luonnonsuojelualueesta kertovat kyltit, joita oli ilmestynyt rantamaastoon Björkön alueella.

Keltaoranssien kylttien otsikkona oli § Luonnonsuojelualue. Otsikon alla luki seuraava teksti: ”Eläinten tappaminen, pyydystäminen tai häiritseminen, kaikki kalastus mukaan lukien on kielletty koko Valassaarten – Björkögrundenin luonnonsuojelualueella. Kielto koskee myös luonnonsuojelualueeseen kuuluvaa valtion yleistä vesialuetta Valassaarten – Björkögrundenin pohjois- ja länsipuolella. Kalastuskielto ei koske Björköbyssä vakituisesti asuvia henkilöitä.
24 § Luonnonsuojelualuelaki/Luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräykset”

Vanha päätös nousi esille

Mistä oikein oli kyse? Asiaa aikani selviteltyäni löytyi alkuperäinen, Vaasan lääninhallituksen päätös vuodelta 1977. Miten tämä asia oli yhtäkkiä yli 40 vuoden jälkeen noussut esille? Päätöksessä mainitulla alueella oli kalastettu vuosikaudet ilman ongelmia ja nytkö kalastus pitäisi lopettaa?

Miten voidaan kieltää kalastus yksiltä, mutta sallia toisille? Kielto ei vaikuttanut olevan perustuslain 6 §:ssä säädetyn yhdenvertaisuusvaatimuksen mukainen. Entä miten kielto suhtautuu kalastuslakiin ja sen turvaamiin yleiskalastusoikeuksiin? Kysymyksiä oli paljon, mutta vastauksia vähän.

Erimielisyyttä virkamiehillä

Myös Varsinais-Suomen ELY:n kala-asioista vastaavat virkamiehet olivat asiassa epätietoisia. Kalastusmestari Kyösti Nousiainen kertoi kuitenkin, että he eivät lisää kyseistä aluetta Kalastusrajoitus.fi-sivustolle, ennen kuin kalastuskiellon lainvoimaisuus on varmistunut, jos se edes loppujen lopuksi olisi laillinen.

Aihe nousi kuumaksi keskustelunaiheeksi myös Vaasan Saaristo FB -ryhmässä, jossa pyrittiin saamaan selvyyttä kiellon merkityksestä ja sen velvoittavuudesta. Keskusteluun osallistui myös Etelä-Pohjanmaan ELY:n luonnonsuojelupäällikkönä toimiva Leena-Rinkineva Kantola. Hän kommentoi asiaa seuraavasti: ”Tällä alueella kalastusta on tosiaan voimakkaasti rajoitettu lukuun ottamatta Björkössä asuvia henkilöitä. Tuossa kyltissä olevat säännöt koskevat kaikkia. ” Vaasan Saaristo FB-ryhmä

Kalastusta yritettiin rajoittaa väärin perustein

Oliko nyt todellakin niin, että yli 40 vuotta vanha yksityisen luonnonsuojelualueen rauhoituspäätös kävelee yleiskalastusoikeudet turvaavan kalastuslain yli?

Varsinais-Suomen ELY:n suunnasta kantautui tieto, että asiaa selvitellään. ELY oli tiedustellut maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön näkemystä siitä, miten rauhoitusmääräys suhteutuu voimassa olevaan lainsäädäntöön.

Lopulta vuoden 2023 puolella tuli tieto, että sekä maa- ja metsätalousministeriö että ympäristöministeriö ovat antaneet asiassa lausunnon ja kummatkin ovat pääosin yhtä mieltä asiassa.

Kalastuslaki voitti

Ympäristöministeriön lausunto Valassaarten kalastuskiellosta on päivätty 6.4.2023. Lausunnon viimeinen kappale on tyhjentävä, siinä lukee näin: ”Yksityisen luonnonsuojelualueen suojelua koskeva viranomaispäätös on tehoton siltä osin, kun se on ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa, riippumatta siitä, onko päätös annettu ennen vai jälkeen kyseisen lain voimaantulon. Kalastuslain yleiskalastusoikeudet ovat voimassa myös yksityisellä luonnonsuojelualueella ja niillä valtion suojelualueilla, joilla ei lain tai valtioneuvostonasetuksen säännöksin ole kalastusta kielletty.”

Näin ollen kalastuslain yleiskalastusoikeuksien mukainen kalastus on siis sallittua Valassaarten – Björkögrundenin luonnonsuojelualueella, samoin myös muilla hallintopäätöksellä perustetuilla yksityisillä luonnonsuojelualueilla.

Ympäristöministeriön lausunto Valassaarten kalastuskiellosta:

Rajoittamisen välineenä tulee olla kalastuslaki

SVK on 10.10.2022 antamassaan lausunnossa (https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/luonnonsuojelulaki101022/) nostanut esiin sen ongelman, että eri luonnonsuojelualueilla on vaihtelevin kirjauksin tehtyjä yleiskalastusoikeutta rajoittavia luonnonsuojelualueita, joista kalastajien on ollut vaikeaa tai jopa mahdotonta saada tietoa. Siksi kalastuksen mahdollisen rajoittamisen tulee luonnonsuojelualueilla tapahtua kalastuslain kautta.

Onginta on maksuton yleiskalastusoikeus.

Luonnonsuojelulaki uudistui

Eduskunta hyväksyi 5.1.2023 uudistetun luonnonsuojelulain (76/2022), joka tuli voimaan 1. kesäkuuta 2023 alkaen. Uudistetun luonnonsuojelulain (76/2022) 50§ mukaan: ”Kansallispuistossa ja luonnonpuistossa ovat 49 §:n estämättä sallittuja sellaiset toimenpiteet, joita luonnonsuojelualueen asianmukainen hoito tai käyttö edellyttää ja jotka eivät vaaranna alueen perustamistarkoitusta. Näillä alueilla saa: …kalastaa kalastuslain (379/2015) 7 §:ssä säädettyjen yleiskalastusoikeuksien mukaisesti.”

Tällä 1.6. voimaan tulleella luonnonsuojelulailla selvennettiin yleiskalastusoikeuksien voimassaolo kaikilla valtion luonnonsuojelualueilla, eli kansallispuistoissa, luonnonpuistoissa ja valtion luonnonsuojelualueilla.

Yleiskalastusoikeudet ovat nimensä mukaisesti kaikkia kansalaisia koskevia kalastusoikeuksia.

Luonnonsuojelulain 50 §

Lisäselvyyttä kaivataan

Yksityisten luonnonsuojelualuiden ja luonnonpuistojen säännöissä on kirjattu liikkumisrajoituksia. Niiden suhde yleiskalastusoikeuksiin on vielä epäselvä. Nyt kuitenkin tiedetään, että yleiskalastusoikeudet ovat voimassa myös yksityisellä luonnonsuojelualueella ja niillä valtion suojelualueilla, joilla ei lain tai valtioneuvoston asetuksen säännöksin ole kalastusta kielletty. Kalastaakseen täytyy liikkua ja olla siis fyysisesti kyseisellä alueella. Näemme asian niin, että oikeus kalastaa tuo mukanaan myös oikeuden liikkua.

Toivomme tietenkin, että lopullinen selvyys asiaan saadaan mahdollisimman pian ja olemme olleet yhteydessä asiaa hoitaviin tahoihin.

Kalastetaan kohtuudella

Kalastusmahdollisuuksien parantuminen on todella hienoa asia. Oikeuksien ja mahdollisuuksien myötä tulee myös vastuu. Muistetaan siis kalastaa fiksusti ja ottaa saalista maltilla. Muistakaamme myös aina liikkua luonnossa niin, että emme aiheuta ylimääräistä häiriötä. Kaiken mitä tuomme luontoon, viemme myös pois.

Heittokalastus on maksullinen yleiskalastuskoikeus.