Etelä-Savossa laitetaan yhdessä vesistöjä kuntoon – ELY-keskus toivoo ehdotuksia kunnostus- ja hoitokohteista

Etelä-Savossa haetaan lisävirtaa vesistöjen kunnostus- ja hoitotöihin.

Etelä-Savon kalatalousalueilla valmistellaan parhaillaan vesienhoidon yleissuunnitelmia, joiden avulla halutaan aktivoida vesistöjen kunnostus- ja hoitotöiden käynnistymistä alueilla. Suunnitelmissa nostetaan esiin kunnostusta tarvitsevia kohteita ja esitetään toimenpiteitä, joilla parannetaan vesien tilaa.

Etelä-Savon ELY-keskuksen tiedotteessa kerrotaan, että kunnostusta tai selvitystä vaativaa kohdetta voi ehdottaa mukaan suunnitelmiin ymparisto.fi -sivuilta löytyvällä lomakkeella. Vesistöjen kunnostusta aktivoidaan myös rahoitusavustuksella, jonka seuraava haku käynnistyy syksyllä 2020.

Lomake löytyy ymparisto.fi -verkkosivuilta osoitteesta ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Etelä-Savo.

Vesienhoidon yleissuunnitelmia on kevään aikana valmisteltu etäkokouksissa, joihin on osallistunut hyvin paikallisia ja alueellisia toimijoita. Työtä vetää Etelä-Savon ELY-keskus ja suunnitelmia laatimaan on valittu Eurofins Ahma Oy, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy ja Ramboll Finland Oy. Suunnitelmien laadinta on osa ympäristöministeriön käynnistämää vesiensuojelun tehostamisohjelmaa, jonka tavoitteena on vesien hyvä ja erinomainen tila.

Suunnitelmilta odotetaan konkretiaa

Suunnittelukokouksissa ovat nousseet esille muun muassa valuma-alueiden kuormituspaineet, muutokset vesistöissä sekä vaelluskalojen nousuesteet. Suunnitelmissa esitettäviltä, vapaaehtoisuuteen perustuvilta toimenpiteiltä toivotaan konkretiaa.

Konsultit ovat valmistelleet perustietoja, kuten esimerkiksi vesistöjen nykytilaa ja niihin kohdistuvia kuormituspaineita, jotka on esitelty suunnittelua ohjaaville työryhmille. Työryhmissä ovat olleet edustettuina mm. kalatalousalueet, kunnat sekä vesistöjen ja valuma-alueen omistajat ja toimijat.

Suunnitelmien tavoitteena on aktivoida kunnostus- ja hoitotöiden käynnistymistä ja turvata vesien hyvä ja erinomainen tila. Olennainen osa työtä on paikallisten ja alueellisten toimijoiden yhteistyön rakentaminen.

Ehdota vesistökunnostuskohdetta!

Etelä-Savo on tunnettu puhtaista vesistöistä, mutta maakunnasta löytyy myös heikommassa tilassa olevia vesistöjä ja lahtialueita, jotka kärsivät nuhraantumisesta. Yleisimpiä järvissä havaittavia ongelmia ovat mm. leväkukinnot, rehevöityminen ja särkikalojen yleistyminen.

Kaikki kunnostustoimenpiteet vesistössä ja valuma-alueella edistävät tilatavoitteiden saavuttamista, ja pienelläkin hankkeella voi olla suuri paikallinen vaikutus. Kunnostusta tai selvitystä vaativaa kohdetta voi ehdottaa mukaan yleissuunnitelmiin. Tämä onnistuu vastaamalla kyselyyn verkkolomakkeella.

Avustusten haku alkaa syksyllä

Vesistökunnostushankkeisiin voi hakea vuosittain valtionavustusta ELY-keskuksista ja seuraava haku käynnistyy syksyllä. Avustusta myönnetään mm. vesistöissä tehtäviin toimenpiteisiin, kuten särkikalojen tehokalastukseen ja vesikasvien niittoon.

Myös valuma-alueella tehtäviin toimenpiteisin, kuten kosteikkojen rakentamiseen tai kunnostuksiin liittyvien selvitysten ja suunnitelmien laatimiseen voi hakea avustusta. Valtion tuen osuus hankkeiden toteuttamisesta on yleisesti puolet, vaihdellen 20–70 prosentin välillä. Hankkeen toteuttajana voi toimia esimerkiksi kunnat, kalatalousalueet, osakaskunnat, vesiensuojeluyhdistykset tai muut yhdistykset.