Tenon ensi kesän kalastusrajoituksista luonnos – lohen vapakalastuskieltoa esitetään jatkettavaksi, muiden kalojen pyyntiin lisämahdollisuuksia

Suomen ja Norjan välisissä neuvotteluissa Tenojoen tulevan kalastuskauden 2022 kalastusrajoituksista on saatu luonnos ensi kesän kalastusmääräyksiksi. Esityksen mukaan vapakalastusta ei sallittaisi lainkaan, mutta muiden kalojen pyyntimahdollisuuksia lisättäisiin. Kuva: Jaakko Vähämäki.

Suomen ja Norjan välisissä neuvotteluissa Tenojoen tulevan kalastuskauden 2022 kalastusrajoituksista on saatu luonnos ensi kesän kalastusmääräyksiksi, josta pyydetään lausuntoja. Tenon lohikantojen tila on edelleen heikko ja lähtökohdat lohenkalastukselle näyttävät jopa hieman huonommilta kuin vuosi sitten.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteen mukainen vähäinen lohenkalastus halutaan kuitenkin sallia, jotta Tenon lohenkalastuskulttuurin ylläpitäminen olisi paremmin mahdollista hankalassa tilanteessa. Ministeriöt ovat arvioineet, että sosiaalisista ja kulttuurisista syistä lohen täyskieltoa ei voida jatkaa.

Lohenkalastusta esitetään sallittavaksi kuitenkin vain hyvin rajoitetusti perinnepyydyksillä. Sallitut pyyntipäivät ovat kalastuskauden loppupuolella, jolloin saaliina on lähinnä yhden merivuoden pieniä lohia. Muiden kalalajien pyyntimahdollisuuksia esitetään samalla lisättäviksi.

Lohikantojen elpyminen ei ole edennyt odotetusti

Tenon lohikantojen seurannan perusteella niiden tila on arvioitu niin heikoksi, että mereltä kohti jokea palaava lohimäärä ei täytä kestävän kalastuksen lähtökohtia edes, ennen kuin yhtään lohta on ennätetty pyytää. Pohjois-Atlantin olosuhteissa tapahtuneiden muutosten vuoksi lohikantojen elpyminen ei ole edennyt odotetusti nykyisillä kalastusmääräyksillä.

Voimakkaita rajoituksia tarvitaan, koska kalastuksen salliminen nykyisten kalastusmääräyksien mukaisesti verottaisi lohikantoja liikaa ja vaarantaisi niiden elpymisen. Toisaalta vuoden 2021 Tenon lohenkalastuksen täyskiellolla on ollut suuria negatiivisia vaikutuksia paikallisyhteisölle sekä loheen liittyvän perinnetiedon ylläpitämiselle.

Lohen vapakalastusta ei esitetä sallittavaksi lainkaan

Edellä mainituista syistä johtuen kalastuskaudella 2022 lohenkalastus esitetään sallittavaksi Tenojoella käytettävillä perinnepyydyksillä, padolla neljänä päivänä ja lohiverkolla kahtena päivänä. Pyyntipäivät on valittu niin, että saaliiksi saadaan todennäköisimmin yhden vuoden meressä viettäneitä lohia ja kannan elpymisen kannalta arvokkaampia suurempia lohia voidaan säästää. Lohen vapakalastusta ei esitetä sallittavaksi lainkaan.

Lohenkalastuksen rajoittamisen vaikutuksia pyritään lieventämään lisäämällä mahdollisuuksia muun kalan kuin lohen pyyntiin. Matkailijoille on tarjolla lupa, jolla saa kalastaa korkeintaan luokan 6 yhden käden perhovavalla.

Ylä- ja Alakönkäälle kaikkea vapakalastusta koskeva rauhoitusalue

Paikkakunnalla asuvat kalastajat voisivat harjoittaa rannalta ja veneestä tapahtuvaa vapapyyntiä, jossa mm. vieheiden koukkumäärää on rajoitettu. Lisäksi Tenolla voisi pyytää meritaimenta.

Tenon merkittävimmille koskipaikoille, Ylä- ja Alakönkäälle, tulee kaikkea vapakalastusta koskeva rauhoitusalue lohen sivusaaliin vähentämiseksi. Lohien säästäminen on tärkeää nykyisessä tilanteessa ja maa- ja metsätalousministeriö haluaa muistuttaa kalastajien omasta vastuusta välttää lohien sivusaalista.

Ajantasaiset kalastusmääräykset voimaan huhtikuun alussa

Neuvottelutuloksen mukaiset muutokset ovat lausunnolla 28.3.2022 saakka. Muutoksia koskeva pöytäkirja on tarkoitus allekirjoittaa maaliskuun lopussa, jotta ajantasaiset kalastusmääräykset Tenolle saadaan voimaan huhtikuun alussa. Myös Tenon sivujokien kalastusrajoituksia koskeva asetus tullaan muuttamaan vastaavasti.

SVK:n Kalatalousasiantuntija Nissén:
Lohenkalastuskiellon jatkaminen perusteltua lohikantojen kannalta

Suomen Vapaa-ajankalastajien (SVK) kalatalousasiantuntija Petter Nissénin mukaan tutkimustulokset osoittavat, että Tenon heikot lohikannat eivät ole vielä vahvistuneet toivotulla tavalla yhden kauden kalastuskiellon vaikutuksesta.

”Lohen kalastamisen kieltäminen kalastusmatkailijoilta myös tänä vuonna onkin perusteltua lohikannan elvyttämisen näkökulmasta”, hän arvioi.

Muun kalan kuin lohen ja merinieriän kalastukseen myydään viime vuoden tapaan ulkopaikkakuntalaisille rantakalastuslupia. ”Lupamäärät laskevat kuitenkin hieman viime vuodesta. Suomen puolelle on saatavissa esityksen mukaan 6000 lupaa ja saman verran Norjaan”, Nissén mainitsee.

Ulkopaikkakuntalaisten kalastus on nuorisoa lukuun ottamatta luvallista vain perinteisillä perhokalastusvälineillä, kuten viime vuonnakin. Sallittua se olisi luokassa AFTM 6 tai kevyemmillä välineillä. ”Kun viime vuonna välinerajoitus oli AFTM 5, niin nyt sallittaisiin hieman järeämmät kalastusvälineet”, Nissén vertailee.

Hän nostaa esiin myös aivan uutena sääntönä esityksessä olevat vapakalastusta koskevat rauhoitusalueet Ylä- ja Alakönkäälle. ”Koskien rauhoittamisesta rantakalastukselta voi nousta nurinaa kalastajien keskuudesta”, Nissén ennakoi.