Vapaa-ajankalastajille tulossa lähinnä vaelluskaloja koskeva saalisilmoitusvelvollisuus – SVK: kalastajille tarjottava kannustimia ja neuvontaa ilmoitusmäärien lisäämiseksi

Esityksen mukaan vapaa-ajankalastajalle ei tulisi velvollisuutta tehdä ilmoitusta kaikesta saaliistaan, vaan ilmoitusvelvollisuus koskisi vain tiettyjä lajeja.

Merkittävimpänä muutoksena kalastuslaissa olisi tietyissä tilanteissa mahdollisuus valtioneuvoston asetuksella asettaa uhanalaisten, heikentyneiden ja laajan elinkierron omaavien lajien osalta saaliin ilmoitusvelvollisuus vapaa-ajankalastajille. Ehdotettu laki tulisi voimaan 1.1.2024.

Eduskunnalle annetun esityksen mukaan kalastuslakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset, joiden nojalla vapaa-ajankalastajat voitaisiin velvoittaa tietyissä tilanteissa ilmoittamaan saalis- ja pyyntitietonsa Luonnonvarakeskukselle. Pelkkä lakimuutos ei velvoittaisi kalastajia ilmoittamaan saaliistaan.

Sen sijaan lakimuutoksen nojalla valtioneuvoston asetuksella voitaisiin antaa tarkemmat säännökset ilmoitettavista lajeista ja -kannoista, jos se todettaisiin tarpeelliseksi kyseisen lajin tai kannan kestävän käytön ja hoidon suunnittelemiseksi sekä järjestämiseksi tai luontaisen elinkierron varmistamiseksi tai vieraslajin seurannan järjestämiseksi.

Lohi, taimen, järvilohi, Vuoksen nieriä, ankerias ja kyttyrälohi ilmoitettaviksi lajeiksi

Vapaa-ajankalastajalle ei tulisi velvollisuutta tehdä ilmoitusta kaikesta saaliistaan, vaan ilmoitusvelvoitus voisi koskea vain tiettyjä lajeja. Yleisimpien saaliskalojen osalta saaliin ilmoittaminen olisi jatkossakin vapaaehtoista.

Lajit, joista ilmoitus voitaisiin määrätä tehtäväksi, voisivat olla esimerkiksi lohi, taimen, järvilohi, Vuoksen vesistön nieriä, ankerias ja kyttyrälohi.

Tällä hetkellä uhanalaisista, heikentyneistä ja laajan elinkierron omaavista lajeista ei saada tarpeeksi tietoa kalastuksen säätelemisen ja kalakantojen hoidon perustaksi. Lakimuutoksen myötä mahdollistettaisiin kalavarojen sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä käyttö ja että kalastussäännökset perustuisivat tutkittuun tietoon kalastuslain tavoitteen mukaisesti. Tiedon avulla kalastusrajoituksia voitaisiin kohdistaa oikeisiin toimenpiteisiin ja oikea-aikaisesti ja toisaalta pyrkiä eroon rajoituksista, jotka eivät ole tarpeen.

SVK: Saalistietojen lisätarve on perusteltua

Suomen Vapaa-ajankalastajat (SVK) pitää saalistietojen lisätarvetta perusteltuna uhanalaisten vaelluskalakalakantojen kalastuksensäätelyn tueksi. Järjestö katsoo, että samalla saadaan saaliiden muodossa hyödyllistä tietoa kalavesien hoitotoimien onnistumisista.

SVK kuitenkin korostaa, että saalistietojen saamisen kannalta tärkeintä on varmistua ja vakuuttaa vapaa-ajankalastajat siitä, etteivät korvaamattoman tärkeäksi koettavat saaliiden paikkatiedot voi päätyä vääriin käsiin.

Järjestön näkemyksen mukaan saalisilmoitusvelvoitteen noudattamattomuuden sanktiointi ei ole kannatettavaa. Tärkeämpää sen mielestä on keskittyä kannustimiin sekä kalastajien neuvonnan tukemiseen harvoin saatavien ja siksi monelle vaikeasti tunnistettavien vaelluskalojen ilmoitusmäärien lisäämiseksi.

Lukelle uusi raportointitehtävä

Lisäksi esitetään Luonnonvarakeskukselle (Luke) tehtäväksi tuottaa kalakantoja ja kalastusta koskevaa tietoa ja laatia kolmen vuoden välein raportti Suomen kalakantojen tilasta ja kalastuksesta. Suomen Vapaa-ajankalastajat pitää Luken uutta raportointivelvoitetta kannatettava, kunhan myös joka toinen vuosi tehtävän vapaa-ajankalastuksen tilastoinnin jatko turvataan.

Hallituksen esitykseen sisältyy myös muutoksia kalataloushallinnon tietovarantojen sisältöön ja niiden käyttöön, terminologiaan sekä tietovarantojen rekisterinpitäjien vastuisiin ja tietojen ilmoittamatta jättämisen sanktiointiin.

Muutokset lisäisivät ja helpottaisivat tiedonkulkua eri viranomaisten välillä sekä selkeyttäisivät viranomaisten ja kalatalousalueiden vastuita tietojärjestelmien, tietovarantojen ja tiedon keräämisen osalta.

Omakala-palvelu kalastajien käytössä

Esitys toteuttaa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjausta kaikkea saalistettua kalaa koskevan vaelluskalojen saalisilmoituksen käyttöönotosta (Omakala-tietojärjestelmä.) Saaliin ilmoittamiseen kalastaja voisi käyttää Luonnonvarakeskuksen kehittämää Omakala-palvelua, mutta vaihtoehtoina olisi myös perinteisempiä menetelmiä. Omakala-palvelusta on myös kalastajalle hyötyä, sillä palvelusta saa mm. tietoa kalavaroista ja kalastusrajoituksista.